Haziran 25, 2019, 09:43:47
Haberler:

Yürüyüþünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.  (Lokman -19)

LÂÝLAHEÝLLALLAH MUHAMMEDUN RESULULLAH

Balatan Þehadete Vurgunum, Mays 01, 2010, 05:25:15 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Þehadete Vurgunum

Mays 01, 2010, 05:25:15 S Last Edit: Mays 01, 2010, 08:47:26 S by MiM
En güsel olan islama
teslim olduk biz Kur'ana
Selam olsun Resullaha
LÂÝLAHEÝLLALLAH MUHAMMEDUN RESULULLAH
Namaz bizim göz nurumuz
Þehid olmak tek arzumuz
Kur'an Sunnetir yolumuz
LÂÝLAHEÝLLALLAH MUHAMMEDUN RESULULLAH
Aðlýyorum yana yana vuruldum ben þuhedaya
Rabbim nasip eyle bana
LÂÝLAHEÝLLALLAH MUHAMMEDUN RESULULLAH
Býktýk artýk bu zlumden
Korkmuyoruzki ölümden
Gul kopardýlar bahcemden
LÂÝLAHEÝLLALLAH MUHAMMEDUN RESULULLAH
MiM

LEÝLAHEÝLLAHLAH MUHAMMED RESULULAHNerden baksan asgari on tane yanlýþ var.
hayýr, türkçe yazým yanlýþýndan bahsetmiyorum.
bu kelime-i tevhid!
bu yanlýþ, hata kabul etmez...
yazarken, durup düþüneceksin,
öyle sallapati, lalettayin yazýlmaz bu!
bu yazdýklarýmý sadece buradaki hata için yazmýyorum, genel olarak dini kavramlarýn yazýmlarýnda yapýlan genel hatalar için söylüyorum.
tamam, türkçeyi yozlaþtýrdýk, canýna okuduk zaten... artýk ona diyecek biþeyimiz kalmadý... da,
bari dini kavramlarýmýzý temiz tutalým, eðip bükmeyelim, ucube hallere sokmayalým... diye,
rica etsem, istirham etsem,
acaba, þok þey mi istemiþ olurum?!

liprade

Alnt yaplan: MiM - Mays 01, 2010, 08:54:08 S
LEÝLAHEÝLLAHLAH MUHAMMED RESULULAHbu yazdýklarýmý sadece buradaki hata için yazmýyorum, genel olarak dini kavramlarýn yazýmlarýnda yapýlan genel hatalar için söylüyorum.Mim hocamýzýn ifadelerini doðru anlamaya çalýþalým. Burada, þahsi bir tepki yoktur. Hepimiz, payýmýza düþeni almalýyýz.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Lütfen yoruma ve özellikle de alýntýladýðým kýsma bir daha bakýp öyle yorum yapýnýz sayýn hizmetkar.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

MiM

urfalý,
bak ablam... yaptýðým yorum genel bir yorumdu. senin yazým hatan bir bahane oldu bu yoruma ama, özellikle senin için yazýlmýþ deðildi. eðer eski urfalý olaydý, teþekkür ederdi bize bilakis, ama þimdi kýzdýðýn anlaþýlýyor. hayýr kýzým, buna hakkýn yok. unutma bu site, çinden avustralyaya kadar okunan, insanlarýn islamý tanýmaða çalýþtýðý önemli bir kurum haline geldi. burada "kimse bana karýþamaz" deme hakkýmýz yoktur. dini kavramlar üzerinde çok hassas olmak durumundayýz. bunu Allah için yapmalýyýz ablam. burada þahsi hislerle deðil, allah rýzasýna muvafýk olabilme cehd ve azmiyle hareket etmek zorundayýz. biz senin düþmanýn ya da karþýnda olan insanlar deðiliz. masumane birþeyler hatýrlatalým, doðru olaný söyleyelim derken bir anda maðdur psikozuna, dýþlanmýþ psikolojisine girmenin alemi yok.

bak kýzým, allah þahidimdir, bütün samimiyetimle söylüyorum ben herþeye raðmen seni kendi öz kýzý gibi seven ve hala eski urfalýya olan sevgisinden biþey kaybetmeyen o eski bildiðin, tanýdýðýn ayný kiþiyim ben. sen nasýl doðru olduklarýný zannettiðin þeyler konusunda panter kesiliyorsan, unutma ki ömrünün kýrk yýlýný bu dava için adamýþ, hapisler yatmýþ, zindanlar görmüþ ve allah rýzasýndan baþka hiçbir çýkarý, menfaati olmayan ve bu uðurda elinden gelen hiçbirþeyi esirgemeyecek olan kiþilerizdir bizde... ben bu yolda yürürken, þahsi bir kin, nefret, öfke beslemeye asla vakti olmayan, düþünmeyen biriyimdir. bir eðri görürsem onu mutlaka düzeltmeye çalýþýrým, karþýmda babamda olsa birdir, sen de... onun için seninle özel olarak cedelleþtiðimi, kavga etmek istediðimi falan zannetme, böyle bir amacým ve niyetim yoktur.

Þehadete Vurgunum

Mays 02, 2010, 07:59:40 S #5 Last Edit: Mays 03, 2010, 04:09:36 by MiM
[quote author = Mîm link = topic = 38131.msg137089 # msg137089 date = 1272738317]
[B] [size = 12pt]urfalý,
bak ablam... yaptýðým yorum genel bir yorumdu. senin yazým hatan bir bahane oldu bu yoruma ama, özellikle senin için yazýlmýþ deðildi. eðer eski urfalý olaydý, teþekkür ederdi bize bilakis, ama þimdi kýzdýðýn anlaþýlýyor. hayýr kýzým, buna hakkýn yok. unutma bu site, çinden avustralyaya kadar okunan, insanlarýn islamý tanýmaða çalýþtýðý önemli bir kurum haline geldi. burada "kimse bana karýþamaz" deme hakkýmýz yoktur. dini kavramlar üzerinde çok hassas olmak durumundayýz. bunu ALLAH için yapmalýyýz ablam. burada þahsi hislerle deðil, ALLAH rýzasýna muvafýk olabilme cehd ve azmiyle hareket etmek zorundayýz. biz senin düþmanýn ya da karþýnda olan insanlar deðiliz. masumane birþeyler hatýrlatalým, doðru olaný söyleyelim derken bir anda maðdur psikozuna, dýþlanmýþ psikolojisine girmenin alemi yok.

bak kýzým, ALLAH þahidimdir, bütün samimiyetimle söylüyorum ben herþeye raðmen seni kendi öz kýzý gibi seven ve hala eski urfalýya olan sevgisinden biþey kaybetmeyen o eski bildiðin, tanýdýðýn ayný kiþiyim ben. sen nasýl doðru olduklarýný zannettiðin þeyler konusunda panter kesiliyorsan, unutma ki ömrünün kýrk yýlýný bu dava için adamýþ, hapisler yatmýþ, zindanlar görmüþ ve ALLAH rýzasýndan baþka hiçbir çýkarý, menfaati olmayan ve bu uðurda elinden gelen hiçbirþeyi esirgemeyecek olan kiþilerizdir bizde... ben bu yolda yürürken, þahsi bir kin, nefret, öfke beslemeye asla vakti olmayan, düþünmeyen biriyimdir. bir eðri görürsem onu mutlaka düzeltmeye çalýþýrým, karþýmda babamda olsa birdir, sen de... onun için seninle özel olarak cedelleþtiðimi, kavga etmek istediðimi falan zannetme, böyle bir amacým ve niyetim yoktur.[/ size] [/ b].
[/ QUOTE]


analdým ... haklýsýnýz dikkat etmme gerekirdi
kusura bakmayýn BÝR dahakine daha dikkatli olacam inþALLAH
uyardýðýnýz Click teþükkerederim ... kýrbýmý ve bütük harfle yazmnýz cok iyi oldu hoocam bende hatalarýmý yanlýþlarýmý düzeltmiþ oluyorum sayenizde .... ALLAH sizi sevsin (eamin)

MiM

eyvallah, ben de teþekkür ederim güzel kýzým.

Yukar git