Haziran 25, 2019, 10:37:36
Haberler:

Yürüyüþünde tabiî ol, sesini alçalt. Unutma ki, seslerin en çirkini merkeplerin sesidir.  (Lokman -19)

Sabah Sabah Aðaç OLmak...

Balatan ...Tefekkür..., Nisan 30, 2010, 11:04:29

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...Büyük kýzým küçükken –sanýrým anaokuluna gidiyordu- sabahlarý yataðýnda beþ dakika otururdu, ben de karþýsýna otururdum. Küçük spontan bir oyun oynardýk. Ben, bir hayvan, eþya veya bitki rolüne girerdim, o kendisi olurdu ve karþýlýklý bir drama veya fabl diyebileceðimiz bir þey sergilerdik.
Bir sabah uyandý, oturup battaniyeye sarýldý ve “ Hadi bana bir aðaç ol” dedi. O sabah, caným sýkkýndý, keyfim yoktu; son günlerde irili ufaklý bir çok olay moralimi bozmuþtu. Ýçime baktým, oyun oynamak istemediðimi hissettim ve dürüstçe bunu kýzýma söylemeye karar verdim. “ Caným benim “ dedim . “Bu sabah keyfim yok, caným sýkýlýyor, aðaç olmak istemiyorum.” Bir an durdu ve parmaðýný uzatarak “ Baba tamam “ dedi “ o zaman üzgün aðaç ol. “ Tekrar içime baktým, neþeli bir aðaç olmak istemiyordum, ama üzgün bir aðaç olabilirdim.
Ve üzgün aðaç oldum. Birilerinin meyvelerimi taþladýðýný, insanlarýn canýmý sýktýðýný anlattým. Anlattýkça, hafifledim, ferahladým. Beþ dakika bittiðinde rahatlamýþtým. ( Ýfade edilen sýkýntý, çoðunlukla bizi rahatlatýr. )
Kýsasadan hisse : “Yaþamýn her zerresi kutsaldýr, deðerlendirilmelidir. Güzelliklerden güzellikler çýkar; ama sýkýntýlardanda güzellikler çýkarmak mümkündür.

PROF. DR. ÜSTÜN DÖKMEN, KÜÇÜK ÞEYLER,

Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

liprade

Meyveleri taþlanan üzgün aðaç :)

Teþekkür ederim Tefekkür abla.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Edeb

sevgili Tefekkür gerçekten kiþinin kendisini farklý bir açýdan görmesini saðlýyor... :o

Allah razý olsun güzel paylaþýmýn için
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

...Tefekkür...

Teþekkür ederim  liprade kardeþim ve sevgili Edep :)....

RABBÝM razý olsun...
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git