Haziran 25, 2019, 11:40:37
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

9 Dakikada Bel Fýtýðý Riskini Azaltýn

Balatan liprade, Nisan 18, 2010, 07:43:12 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

9 dakikada bel fýtýðý riskini azaltýn

MASABAÞI ÇALIÞANLAR, MEMURLAR BEL AÐRILARINDAN GÜNDE 9 DAKÝKANIZI AYIRARAK KURTULABÝLÝRSÝNÝZ

Günün büyük bölümünü masa baþýnda geçiren insanlarda çeþitli rahatsýzlýklara rastlanýyor. Dirseðin arkasýnýn bir yere çarpmasýyla oluþan elektriklenme hissi, parmaklarda uyuþma ve karýncalanma, kavrama ya da ayýklama iþlemi sýrasýnda güçsüzlük gibi belirtiler görülüyor.

Bunun sinir sýkýþmasý olduðunu vurgulayan uzmanlar, belirtilerin önemsenmesi gerektiðini vurguluyor. Doç. Dr. Ýbrahim Aþkar, tedavi yöntemlerinin dýþýnda hastalýða yakalanmamanýn daha önemli olduðuna dikkat çekiyor: "Basit egsersizlerle sinir sýkýþmasýný önleyebilirsiniz. Bunun için 9 dakika yeter." dedi.

El ve kollarda uyuþukluk, aðrý gibi þikayetlerle kendini gösteren sinir sýkýþmasý, günümüzde birçok insanýn hayatýný olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, uzun süre kollarýn dirseklerden kývrýlmýþ pozisyonda durmasýyla artan sinir sýkýþmasýnýn hafife alýnmamasýný istiyor. Aþýrý zorlama, uzun süreli masa baþý çalýþmalarý ve duruþ bozukluklarý sinir sýkýþmasýný tetikliyor. Rahatsýzlýðýn en önemli belirtileri dirseðin arkasýnýn bir yere çarptýðýnda elektriklenme hissinin çoðalmasý ve ellerde yanýcý aðrýlarýn yaþanmasý þeklinde oluyor.

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmaný Doç. Dr. Ýbrahim Aþkar, hastalýðýn özellikle gününün büyük bir bölümünün masa baþý iþlerde geçiren insanlarda daha sýk görüldüðünü ifade ediyor.

Bu þikayetlerin olduðu durumlarda konunun uzmaný olan periferik sinir cerrahýna baþvurulmasý gerektiðini söylüyor. Psikolojik stres, daha önceden geçirilmiþ trafik kazasý, kemik kýrýklarý ile þeker hastalýðýnýn da sinir sýkýþmasýnda etkili olduðunu anlatan Doç. Dr. Aþkar, belirtilerin iyi takip edilmesi gerektiðini söylüyor. Rahatsýzlýðýn belli baþlý belirtileri; 'dirseðin iç kýsmýnda oluþan gerginlik hissi, özellikle geceleri elin küçük ve yüzük parmaðýnda uyuþma hissinin yaþanmasý, karýncalanma olmasý, kavrama ya da ayýklama iþleminde güçsüzlük hissi ve tüm kolun iç yüzünde aðrý hissetme' þeklinde oluyor. Daktilo, bilgisayar kullanmak, yazý yazmak, eliþi yapmak gibi fiziksel aktiviteler hastanýn aðrýsýný artýrýyor.

Uzmanlar bu durumda erken tanýnýn önemli bir faktör olduðunu kaydediyor. Sinir sýkýþmalarýnda taný koyduran tetkik ise kýsa adý EMG olan, elektromiyografi. EMG, kaslarýn kasýlmasýný saðlayan elektriksel aktivitenin izlendiði ve yorumlandýðý bir kas incelemesi. EMG'ye göre tedavi þekilleniyor.

Tedavi sürecinde ilk yapýlmasý gereken, uzun süre dirsekleri ayný pozisyonda tutmaktan kaçýnmak ve gerekirse yumuþak bir dirseklik kullanmak. Bunlara ek olarak aðrý kesiciler, antibiyotikler dýþýnda iltihaplanmayý azaltan ilaçlar da alýnabilir. Gece kollarýn pozisyonunu koruyan özel kolluklarýn da kullanýlabileceðini aktaran Doç. Dr. Ýbrahim Aþkar, ''Aðrýya karþý akým terapisi, ultrason, ýsý terapileri, egzersiz programlarý yine tedavide uygulanan yöntemler arasýnda yer alýyor. Bunun yanýnda, sinir sýkýþmasý olan yerlere steroid enjeksiyonu yapýlmasý zaman zaman kullanýlýyor.'' þeklinde konuþtu. Eðer bu yöntemler de fayda etmez ise cerrahi giriþimlerle sinir sýkýþma yerleri rahatlatýlýyor. Yaklaþýk 1 saat süren operasyon sonrasýnda hasta bir gün doktor gözetiminde tutuluyor. Kiþinin tekrar iþ baþýna dönerek, kolunu ya da bileðini eskisi gibi kullanma süresi ise bir haftalýk bir dinlenme sonrasý gerçekleþiyor.

SAÐLIÐINIZI KORUMAK iÇiN 9 DAKiKA AYIRIN YETER

Sinir sýkýþmalarýna karþý evde ve iþyerinde yapabileceðimiz birçok þey var. Ýþimize 9 dakika ara vererek saðlýðýmýzý koruyabiliriz.

Boynunuzu çalýþtýrmak için baþýnýzla daireler çizin.

Yüzünüzü saða sola yavaþça çevirin.

Baþýnýzý omuzlarýnýza doðru eðerek boynunuzu esnetin.

Kollarýnýzý yana salýn, bileklerinizle daireler çizin.

Kollarý çapraz bir þekilde, ters istikametlerde hareket ettirin.

Elleriniz düz bir þekildeyken dirsekleri geriye doðru itin, vücudunuzu ileri doðru çekin.

Dirsekler kýrýlarak ellerinizi sýrayla omuzlarýnýza uzatýn.

Elleri arkada birleþtirmeye çalýþýn.

Ellerinizi kenetleyerek yukarýya doðru esnetin.

Ayný þekilde ileriye doðru esnetin.

Ellerinizi belinize koyarak ileriye doðru, sýrtýnýzý da geriye doðru bir müddet esnetin.

Öne doðru uzanýn, elinizi ayak uçlarýnýza kadar uzatýn.

Bir yere tutunarak yavaþça çömelip kalkýn.

Bir elinizi omuzunuza kadar kaldýrdýktan sonra diðer elinizle dirseðinizden tutarak kendinize doðru hafifçe bastýrýn.

Kollarýnýzý ensenizin arkasýna getirin, elinizle dirseðinizi tutarak aþaðý doðru hafifçe bastýrýn.

Birkaç kere tekrarladýktan sonra diðer dirseðinize geçerek yönünüzü deðiþtirin.

Elinizi önce açýp kapatýn, sonra parmaklarýnýzý aralayýp kapatýn.

Elinizi diðer elinizle tutarak bilekten içeri doðru hafifçe gerdirin.

Elinizi diðer elinizle tutarak bilekten yukarý doðru hafifçe gerdirin.

Ellerinizi birleþtirip aþaðý doðru hafifçe bastýrarak itin.

Ellerinizi birleþtirip yukarý doðru hafifçe bastýrarak itin.

Omuzlarýnýzý yukarý aþaðý doðru hareketlendirin.

Omuzlarýnýzý, ayakta veya oturarak geriye doðru çevirin.

Elinizi yumruk þeklinde kapatýn, dýþtan içe, içten dýþa 10 kere daire çizin.

Aðýr iþ yapanlarda ve masa baþýnda çalýþan kiþilerde bel fýtýðý olma riski yüksektir.

Gözler bilgisayarýn üst hizasýnda olmalý. Yaklaþýk olarak 30 derece olmalý

Dirsekler 90 ile 70 derece arasýnda, el ve dirsekler ise ayný hizada tutulmaya çalýþýlmalý.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git