Haziran 27, 2019, 08:47:28
Haberler:

Þüphesiz, iman edip de güzel davranýþlarda bulunanlar için, nimetleri bol cennetler vardýr. Orada ebedi kalacaklardýr. Bu, Allah'ýn verdiði gerçek sözdür. O, mutlak güç ve hikmet sahibidir. (Lokman -8,9)

Kül Bulutundan Etkilenecekler ve Belirtileri

Balatan liprade, Nisan 18, 2010, 07:11:36 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Kül bulutundan etkilenecekler ve belirtileri

Ýzlanda'daki yanardað patlamasý sonrasýnda insan saðlýðýna zararlý olabilen kül bulutlarýnýn, özellikle bebekler, yaþlýlar ile akciðer ve kalp hastalarýný olumsuz etkileyebileceði uyarýsýnda bulunuldu.

Uzmanlar, Salý gününden itibaren Türkiye'de etkili olabileceði belirtilen kül bulutlarýnýn, hava ile birlikte solunmasý halinde, ilk olarak deri tahriþi, gözlerde sulanma, kýzarma, burun akýntýsý, genizde yanma, boðaz gýcýk ve öksürük gibi belirtilerle kendini göstereceðini belirterek, bu dönemde dýþarý çýkmaktan kaçýnýlmasý, burundan nefes alýnýp verilmesi, akciðer ve kalp hastalarýnýn mutlaka ilaçlarýný düzenli kullanmasý gerektiðini bildirdi.

Göðüs Hastalýklarý uzmaný Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, AA muhabirine yaptýðý açýklamada, Ýzlanda'daki yanardað patlamasý sonucunda kül bulutlarýnýn insan saðlýðýný olumsuz etkileyebileceðini belirtti.

Devlet Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü tarafýndan, kül bulutlarýnýn Salý gününden itibaren Türkiye'yi de etkileyebileceðinin bildirildiðini anýmsatan Küçükusta, ''Bugüne kadar 9-10 bin metre yükseklikte bulunan bu bulutlarýnýn, atmosferin daha aþaðý tabakalarýna inmesi ve özellikle de asit yaðmurlarýna yol açmasý durumunda, tabiat ve insan saðlýðý için ciddi bir tehlike yaratmasýndan endiþe ediliyor'' dedi.

Küçükusta, kül bulutunda insan saðlýðý bakýmýndan tehlike oluþturan maddelerin, kükürt ihtiva eden sülfürik asit ve çaplarý 10 mikrondan küçük olan partiküller olduðunu belirterek, ''Bunlar solunum yoluyla akciðerlerin içlerine kadar girerek, daha çok solunum ve dolaþým sistemini etkilerler. 10 mikrondan büyük olan tanecikler ise ancak deri ve burun, boðaz gibi üst solunum yollarýnda zararlý etki gösterebilirler'' diye konuþtu.

Ahmet Rasim Küçükusta, söz konusu atmosfer kirliliðinin tüm insanlara zarar verebileceðine, ama en çok ''bebekler, yaþlýlar ile akciðer ve kalp hastalýðý olanlarý'' olumsuz etkileyebileceðine dikkati çekerek, þunlarý kaydetti:

''Özellikle astým, KOAH gibi kronik akciðer hastalarý, kalp yetersizliði ve hipertansiyonu olanlarýn daha dikkatli olmalarý gerekir. Kül bulutlarýnýn insanlarýn soluduðu havaya karýþmasý durumunda ilk ortaya çýkacak olan belirtiler deri tahriþi, gözlerde sulanma, kýzarma, burun akýntýsý, genizde yanma, boðaz gýcýk ve öksürük gibi belirtilerdir. Kirliliðin yoðun olmasý durumunda astým krizleri ve KOAH ataklarýna baðlý solunum yetersizliði, kalp ve tansiyon krizleri ve bunlara baðlý ölümler de ortaya çýkabilir.''

-''MUTLAKA BURUNDAN NEFES ALINIP VERÝLMELÝ''-

Meteoroloji yetkililerinin, düzenli açýklamalar yaparak insanlar uyarmasý gerektiðini ifade eden Küçükusta, þu uyarýlarda bulundu:

''Kül bulutlarýnýn soluduðumuz havaya karýþmasý söz konusu olduðundan, özellikle akciðer, kalp hastalarý ile bebek ve yaþlýlar açýk havaya çýkmamalý.

Mutlaka dýþarý çýkmasý gerekenler, dýþarýda olabildiði kadar az kalmalý ve efor yapmaktan kaçýnmalý.

Mutlaka burundan nefes alýnýp verilmeli.

Dýþarýda uzun zaman kalmasý zorunlu olanlarýn, maske takmalarý yararlý olabilir.

Ev ve iþ yerlerinin havasýnýn temiz olmasýna özen gösterilmeli, seyahat ederken aracýn camlarý mutlaka kapalý tutulmalý.

Kapalý mekanlarda hava temizleyici aletlerden de yararlanýlabilir.

Akciðer ve kalp hastalarý mutlaka ilaçlarýný düzenli kullanmalý.''
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Kasým

Hýmmm...Peki bu bulutlar ülkemizde ne kadar kalacakmýþ?

tebesüm

aslýnda bizim buranýn havasý hep kirli yani ayný sey olmasa bile benzer ama olsun dikkat ederiz bilgilendirdigin için allah razý olsun

liprade

Alnt yaplan: Kasým - Nisan 18, 2010, 08:01:55 S
Hýmmm...Peki bu bulutlar ülkemizde ne kadar kalacakmýþ?


Bu konuda çok da iyimser deðilim. Malum Türk halký çok misafirperver. 8)
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Alnt yaplan: tebesüm - Nisan 18, 2010, 08:06:26 S
aslýnda bizim buranýn havasý hep kirli yani ayný sey olmasa bile benzer ama olsun dikkat ederiz bilgilendirdigin için ALLAH razý olsun


Gelen, olaný aratýr cinsten olmasa bari. :)

Amin ecmain inþallah.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Kasým

Pekte misafir perver sayýlmazmýþýz deðilmi :)

liprade

Cevabýnýza bakacak olursak küller savrulmuþ. :)

Hayrolsun inþALLAH.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

tebesüm

evet fala durmadýlar bizde zaten kirli daha fazla kirletmeyelim dediler :D

liprade

"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

ruuduf

Houses and businesses should be given the air is clean, the windows do while traveling in the car must remain closed. closed rooms can be used in the air cleaner tools. lung and heart patients use drugs regularly do.''

Yukar git