Haziran 27, 2019, 04:12:32
Haberler:

De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediðiniz üzere) yok etse veya (öyle olmayýp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalým) inkârcýlarý yakýcý azaptan kurtaracak kimdir? (Mulk -27)

Lâ Ýlâhe ÎllÂllâh'ýn Þartlarý , Manasý , Ve Onu Bozacak Þeyler

Balatan Þehadete Vurgunum, Nisan 16, 2010, 03:29:20 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Þehadete Vurgunum

Bu þartlar þunlardýr:


Birincisi: Bu kelimeyi söyleyen kiþinin manasýný bilmesi gerekir.

ALLAH-u Teâlâ þöyle buyuruyor:

"Bil ki! ALLAH’tan baþka ibadete layýk hiçbir ilah yoktur." (Muhammed: 19)

"ALLAH’tan baþkasýna çaðýranlar þefaate hak kazanamayacaklardýr. Ancak kelime-i þehadetin manasýný bilerek þehadet edenler bundan müstesnadýr." (Zuhruf: 86)

Rasulullah sallALLAHu aleyhi ve sellem þöyle buyuruyor:

"Kim "Lâ ilâhe illALLAH" ýn manasýný bilerek ölürse cennete girer." (Müslim Ýman bah.)

ALLAH’tan baþka ibadet edilen þeyleri reddederek ibadeti sadece ALLAH-u Teâlâ'ya yapmak ve sahte ilahlara tapanlarý reddedip onlardan uzak durmaktýr. Ayrýca yalnýz ALLAH-u Teâlâ'ya ibadet edenleri sevip sadece onlarla dost olup, yalnýz onlarla beraber olmaktýr.

Bu Kelimeyi Bozacak Þeyler:


1 - ALLAH’ýn tevhidini ve Rasulullah’ýn risaletini inkar etmek.


2 - Reisler, liderler ve þeyhlere ibadet etmek. Bu, ALLAH’ýn haram kýldýðý þeyi helal, helal kýldýðý þeyi haram kýldýklarýnda onlara itaat etmekle olur.

ALLAH-u Teâlâ þöyle buyuruyor:

"Onlar ALLAH’ý býrakýp hahamlarýný, rahiplerini (yani din adamlarýný) ve Meryem oðlu Mesihi rab edindiler. Oysa tek olan ALLAH’ tan baþkasýna ibadet etmemekle emrolunmuþlardý. O’ndan baþka ibadete layýk ilah yoktur. ALLAH koþtuklarý eþlerden münezzehtir." (Tevbe: 31)

Bir gün Rasulullah sallALLAHu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeyi okuduðu sýrada daha önce hristiyan iken sonradan Ýslam’la þereflenen Adiyy Ýbn Hatem radiyALLAHu anh (boynunda haç olduðu halde) Rasulullah’ýn yanýna girdiðinde bu ayeti kerimeyi duyunca Rasulullah’a:

"Onlara ibadet etmiyorlar ki" dedi.

Bunun üzerine Rasulullah:

"Onlar ALLAH’ýn helal kýldýðý bir þeyi haram, haram kýldýðý bir þeyi helal kýldýklarý zaman onlara itaat etmiyorlar mý?" diye sorunca;

Adiyy Ýbn Hatem: "Evet" dedi.

Rasulullah sallALLAHu aleyhi ve sellem:

"Ýþte böylece onlara ibadet ediyorlar" buyurdu. (Cem'ul-Fevaid: Tefsir bah.) (Tirmizi Hadis No:3095 Bu hadisi Tirmizi 3095, El-Hüseyin b. Yezid an Abdisselam an Zeyd b. Sellam an Ebi sellam ani'n Nu'man asl-i senedi ile tahriç etti. Ahmed de rivayet etti.)


3 - ALLAH-u Teâlâ'ya, Rasulüne ve Ýslam dinine sövmek, ALLAH’ýn ayetleri, kitaplarý, rasulleri ile alay etmek.

ALLAH-u Teâlâ þöyle buyuruyor:

"Ýkiyüzlüler, kalplerinde olaný haber verecek bir surenin inmesinden çekiniyorlar. De ki: "Alay edin bakalým. ALLAH çekindiðiniz þeyi ortaya koyacaktýr. Onlara soracak olursan: "Biz and olsun ki eðlenip oynuyorduk" diyecekler. De ki: "ALLAH’la, ayetleriyle, rasulüyle mi alay ediyordunuz? Özür beyan etmeyin. Ýnandýktan sonra küfre girdiniz. Ýçinizden bir topluluðu affetsek bile, suçlarýndan ötürü bir topluluða da azab ederiz." (Tevbe: 64-66)


4 - Taðuta muhakeme olmak.

ALLAH-u Teâlâ þöyle buyuruyor:

"Sana ve senden öncekilere indirilenlere inandýklarýný iddia edenleri görmüyor musun? Reddetmeleri emrolunmuþken taðuta muhakeme olmak istiyorlar. Þeytan onlarý derin bir sapýklýða düþürmek istiyor." (Nisa: 60)


5 - ALLAH’ýn indirdikleriyle hükmetmemek.

ALLAH-u Teâlâ þöyle buyuruyor:

"ALLAH’ýn indirdikleriyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendileridir." (Maide: 44)


6 - Sihir yapmak ve öðrenmek.

ALLAH-u Teâlâ þöyle buyuruyor:

"Þeytanlarýn, Süleyman’ýn hükümdarlýðý hakkýnda söylediklerine uydular. Oysa Süleyman kafir deðildi. Ama insanlara sihri öðreten þeytanlar kafir olmuþlardý. Babil’de Harut ve Marut denilen iki meleðe bir þey indirilmemiþtir. Bu ikisi: "Biz sadece imtihan ediyoruz, sakýn küfre girme" demedikçe kimseye bir þey öðretmezlerdi. Halbuki bu ikisinden koca ile karýsýnýn arasýný ayýracak þeyler öðreniyorlardý. Oysa ALLAH’ýn izni olmadýkça kimseye zarar veremezlerdi. Kendilerine zarar verecek faydalý olmayacak þeyler öðreniyorlardý. Andolsun ki onu satýn alanýn ahiretten bir nasibi olmadýðýný biliyorlardý. Kendilerini karþýlýðýnda sattýklarý þeyin ne kötü olduðunu keþke bilselerdi." (Bakara: 102)


7 - Kafirlerle dost olmak, onlarý sevmek, desteklemek, onlarýn cemaatlerine, gruplarýna, partilerine üye olmak.

ALLAH-u Teâlâ þöyle buyuruyor:

"Mü’minler mü’minleri býrakýp da kafirleri dost edinmesinler. Kim böyle yaparsa ALLAH’tan bekleyebileceði hiçbir þey yoktur. Ancak onlardan sakýnmanýz hali (takiyye) müstesnadýr. Sonunda dönüþ ancak ALLAH'a’ dýr." (Al-i Ýmran: 28)


Bir insan þehadeti bozacak bu þeylerden birisini yaparsa Ýslam’dan çýkar. Ýstediði kadar kelime-i þehadeti söylese hatta insanlarýn en çok ibadet edeni bile olsa bunlarýn kendisine hiçbir faydasý olmayacaktýr.

Ýkincisi: Yaþantýyý bu kelimenin manasýna uygun düþecek þekilde düzenlemek.

Yani yalnýz ALLAH-u Teâlâ'ya ibadet etmek ve O kendisine nasýl ibadet edilmesini emrettiyse o þekilde ibadet etmek ve ALLAH’ýn þeriatýnýn hakim olmasý için gücünün son damlasýna kadar çalýþmak, þirkten ve bu kelimeyi bozacak her çeþit inanç, söz ve amellerden uzak durmaktýr.

Rasulullah sallALLAHu aleyhi ve sellem þöyle buyurdu:

"Kim "Lâ ilâhe illALLAH" derse ve ALLAH’tan baþka tapýlanlarý reddederse malý ve kaný haram olur. Onun hesabý ALLAH-u Teâlâ'ya aittir." (Müslim Ýman bah.) (Riyazüs Salihin: Zahire göre hüküm verme bah.) (Kutubi Sitte Kelime-i þehadet bah.) (Cem'ul-Fevaid: Ýman bah.)


Lâ ilâhe illALLAH'ýn Manasý:

ALLAH’tan baþka ibadet edilen þeyleri reddederek ibadeti sadece ALLAH-u Teâlâ'ya yapmak ve sahte ilahlara tapanlarý reddedip onlardan uzak durmaktýr. Ayrýca yalnýz ALLAH-u Teâlâ'ya ibadet edenleri sevip sadece onlarla dost olup, yalnýz onlarla beraber olmaktýr.

Muhammedun Rasulullah ise; ALLAH-u Teâlâ'ya Rasulullah’ýn gösterdiði þekilde ibadet etmek demektir


Yukar git