Haziran 26, 2019, 08:29:35 S
Haberler:

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymýþlardý; ama benim karþýlýk olarak verdiðim azap nasýl olmuþtu! (Mulk -17)

Dosta mektup...

Balatan melllekk, Nisan 15, 2010, 10:35:06 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

melllekk

   


       Dostluðu sende bulduðum günden bu yana hep içimdesin.   
Kanatlarý kýrýk kuþlar misali, Ailemizden uzaklarda yaþýyorduk.Ve öðreniyorduk hayatý dikenli yollarda düþe kalka.
Ayakta durmak için savaþmalýydýk.
Ýçimizdeki sevgi daðý,gülümseyen gözlerden bir volkan alevi gibi fark edilirken,iþte dostluðumuz diye haykýrýyorduk var gücümüzle.
Biliyorduk ki,yeni insanlar ,yeni simalar tanýyacaktýk,Yeni doðmuþ çocuklar gibi umutla bakacaktýk her þeye,Kendimizce bir dostluk tarif edecektik.Biz dostluða doðru kanat çýrparken,güneþ yeniden doðacak,hayat yeniden baþlayacaktý.Ayrýlýk saati çalsa da,bizim dostluðumuz yeni baþlýyordu.
Tam 3yýl oldu görüþmeyeli.Ama biz öyle bir zincir olmuþuz ki,kenetlenmiþiz birbirimize.Dört yýl boyunca hayallerle yaþadýk,gerçeklerle yandýk,kavrulduk.Belki kýrdýk birbirimizi,ama hiç ayrýlmadýk,daha doðrusu ayrýlamadýk.Ayrýlýk deyince gözlerimiz dolardý,sýmsýký sarýlýrdýk birbirimize

Hatýrlar mýsýn,evden uzaklarda, geçirdiðimiz bayramlarý..Hani bir arkadaþýmýz vardý .Biz onu yolcu etmeye gitmiþtik otogara.Gözlerimiz dolmuþtu,yüreðimiz yanmýþtý,o gidiyor biz gidemiyoruz diye.Ama seninle öyle bir el sallayýþýmýz vardý ki ona, hayat bize orada öðretmiþti ayakta kalmayý...


  Sevgi yüreðimizden ayrýlmasýn...  hep unutulmaz dostluðumuzun sýcaklýðý ile avunacaðým.
ve inan, dostun olmak bana hep yakýþacak. ..


Dostlar ýrmak gibidir
Kiminin suyu çok
Kiminin suyu az
Kiminde elleriniz ýslanýr sadece
Kiminde ruhunuz yýkanýr boydan boya...


MiM

çok hoþ, gerçekten. teþekkürler sevgili melek, yüreðine saðlýk ablam...
bir demet gül tadýnda yazýlarýnýz... gönle, yüreðe hitap ediyor!

Yukar git