Haziran 25, 2019, 01:34:27
Haberler:

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymýþlardý; ama benim karþýlýk olarak verdiðim azap nasýl olmuþtu! (Mulk -17)

Efendim(S.A.V)Müjdecim,Kurtarýcým Peygamberim Sana Uymayan ÖLçü Hayat Olsa....

Balatan ...Tefekkür..., Nisan 15, 2010, 09:06:27 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Allah’ýn salat ve selamý üzerine olsun-

Biz seni, yüzünü hiç görmeden sevdik…
Biz seni, içimizdeki bütün eksikliklere, kusurlarýmýza raðmen sevdik…
Biz senin yetimliðini, biz senin ümmiliðini, biz senin arkadaþýn Cebrail melekten okumayý öðrenmeni çok sevdik. Sen bize, Allah’ýn sözünü okuyan ve öðreten baþöðretmenimizsin… Sen bize Allah’a inanmanýn ardýndan meleklere inanýp onlarý sevmekten geçtiðini söyledin. Biz, yüzünü hiç görmediðimiz bu latif dostlarý da sýrf sen anlattýðýn için sevdik… Sonra Allah’a imanýn, O’nun Kitaplarýna inanmak ve Kitaplarýný sevmekten geçtiðini de söyledin. Kitaplarý sevmemiz, okumamýz bundandýr. Sen, bize Allah’a inanmanýn O’nun elçilerini sevmek ve aziz tutmaktan geçtiðini de anlattýn. Adem’i, Nuh’u, Davud’u, Ýbrahim’i, Musa’yý, Ýsa’yý ve diðer peygamberleri de senin yani Muhammed Mustafa (sav)’nýn bir öncesi olarak, ilahi öðretinin anlatýcýlarý ve insanlýðýn öðretmenleri olarak çok sevdik, ayýrmadýk... Ahirete yani sonralara da inandýk, sen anlattýn, razý olduk, teslim olduk, görmediðimiz, bilmediðimiz, hiç iþitmediðimiz ahiret, yani ölümden sonraki hayatlarýmýzýn bilgisi, her an omuzlarýmýza asýldý o günden sonra… Hesap vereceðimizi, kimsenin ah’ýnýn kimsede kalmayacaðý bilgisini, bizlere tane tane anlattýðýn günden beri, bizim omuzlarýmýz bükük kaldý, böbürlenemedik…
Yani biz bütün korkularýmýz, bütün çaresizliklerimiz, bütün hatalarýmýza raðmen kötülüðün deðil, iyiliðin yanýnda durmanýn þeref olduðunu da senden öðrendik… Biz, bir kader içinde döndürülüp durduðumuzu ve hayrýn da þerrin de Allah’tan geldiðini, senden duyduðumuz gün öðrendik: Sýðýnmayý, duayý ve gücünü…
Biz Allah’a sýðýnmaktan baþka çaresi olmayanlar, seni bu yüzden çok sevdik; zira sen her zaman Allah’a sýðýndýn… Bedir Gazasý’nda ellerini açýp gayretle dua ederken, o kadar sýðýnýp aman istiyordun ki Rabbinden, hýrkan omuzlarýndan yere düþtü… Ýþte yere düþen o hýrka yüzünden seni çok seviyoruz…
Biz senin konuþmalarýndaki o kibarlýðý ve bizlere pek düþkün o hal hatýr soruþlarýný, biz senin herkes uyuduktan sonra ayak uçlarýnda uçarcasýna gezinerek üstlerimizi örten hallerini, biz senin kahkahadan uzak ama hep mütebessim aydýnlýk yüzünü çok sevdik… Biz senin, gülümseyen olduðu halde her nasýlsa ayný anda hep mahzun bakan gözlerini… Biz senin hep en öndeyken bile, o hep kendini gerilere çeken, ayakta ve buyurun diyen hallerini… Az yemelerini, az uyumalarýný, evinde tütmeyen ocaðýna raðmen bulduðun bir tek hurmayý götürüp yetimlere baðýþlamaný… Biz senin çocuklarý çok sevmeni, onlara kýyamayýþlarýný, çocuklarla oynamaný, ellerinden tutmalarýný da çok sevdik…
Biz senin zor zamanlardaki inanç ve cesaretine de aþýk olduk… Sen, La Ýlahe Ýllallah’ý hiçbir þeyle deðiþmeyen, sen bir eline güneþ, diðerine ay verildiði halde inandýðý Hakk Yolu’ndan dönmeyensin… Sen, ümmetine karþý çok merhametli, onlar için yüreði hep tetikte ve duasý hep diri, gayreti azim olansýn…
Sen bizim, annesini kaybeden küçük çocuklar gibi kalabalýklarda kaybolmamýza asla müsaade etmeyen… Azgýn fýrtýnalarda bile omuzlarýmýzdan tutup çeken… Sen bizi feveranlar ve sarsýlmalar sýrasýnda beline dolayan… Sahip çýkan, bendendir onlar diyen… Sen bizden vazgeçmeyen, sýký sýký saran… Sen bize yönelen ateþe baðrýný açarak duran… Sen bizi bekleyen, sen bizi asla býrakmayan, sevgisinde sebatlý, tahammülünde kararlý ve umutlu, sen sevdiðinden dönmeyensin… Biz senin bizi sevmelerini sevdik…
Biz senin ahir zaman garipleriniz… Garipleri sevmeni sevdik… Ridasý kendini örtmeye yetmeyen Þehid Musab’ýn baþýnda aðlayýþýný… Köle Bilal’e arkadaþýmdýr demeni… Mescidini süpüren o kimsesiz ve garip zenci kadýnýn -hani ölmüþtü de kimselere duyurmadan defnedivermiþlerdi onu- kimseciklerin fark etmediði o kayýp ruhun eksikliðini, sorup soruþturup izini sürmelerini, o emektara dua etmelerini… Kuþu ölen mahzun çocuklara hal hatýr edip gönül almalarýný… Bayram þenliklerine ve oyunlara katýlamayan yetim çocuklara evladým olur musun deyiþlerini… Kör olduðu için hep geriye atýldýðýna üzülen Ümmü Mektum’a cihadýn sancaðýný taþýma görevi vererek onu nasýl öne çýkarttýðýný… Hatýrlayarak sana bir kere daha aþýk oluyoruz Ya Resûlallah! Sen kimsesizlerin kimsesisin!
Dünyanýn bütün garipleri, seninle þereflendi. Sen; haysiyetin, merhametin, nezaketin, temizliðin ve masumiyetin peygamberisin… Bu canlar sana feda olsun! Seni sevmek þereftir bize!
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...


Yukar git