Haziran 26, 2019, 05:53:49
Haberler:

Yavrucuðum! Yaptýðýn iþ (iyilik veya kötülük), bir hardal tanesi aðýrlýðýnda bile olsa ve bu, bir kayanýn içinde veya göklerde yahut yerin derinliklerinde bulunsa, yine de Allah onu (senin karþýna) getirir. Doðrusu Allah, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.  (Lokman -16)

ALLAH C.C. GERÝSÝ VESAÝRE............

Balatan acizane, Nisan 14, 2010, 10:23:12 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

acizane


ALLAH C.C. GERÝSÝ VESAÝRE............Her andýðýmda bana eksikliðimi hatýrlatan; dile kolay kalbe aðýr adýný anýyorum.Adýn ki, durmadan çoðalýr içimde.Adýn ki bir emanet dilimde.
Her tercih bir vazgeçiþse eðer;benim tercihim Sen oluyorsun.Dilim en çok adýný anýnca, kalbim yalnýz Seni hatýrlayýnca hayat buluyor.Adýn, anlam katýyor adýma.


Adýn ki, büyük.
Adýn ki yüce.
Adýn ki en güzel…


Ölüme doðru yürüyen bütün insanlar gibi ben de küçüðüm.Avuç içindeyim, açýlsa düþeceðim.Bu sabaözlerime yerleþen tefekkürle Seni söylüyorum.Yüzlerce, binlerce kez söylüyorum,yetmiyor.Art arda ve hepsi farklý anlamlardaki isimlerini söylüyorum.


Ýki tesbih boncuðu arasýnda bir kalp kaç kez çarpar, sayamýyorum.”Ýkrar”ýn sukutu oluyor suskunluðum.Az ve öz olan bir anlayýþla ve kýbleye doðru bir bakýþla Seni anýyorum.Andýkça çoðalýyor anlamlarýn.Adýn ki sonsuzluk..
.Adýn ki ahd ve vefa…


Evimdir dediðin kalbimin en naif köþesine býrakýveriyorum ismini.Harfler ruhuma dokunuyor.Bir su damlasýný doldurmayacak büyüklükteki küçüklüðümü hissediyorum.Devasa bir huzur yanaðýmdan süzülüyor.Ellerim Sana doðru uzanýyor:”Sevgine talibim” diyorum;affýna ve rýzana…


Cevabýný duymuyorum ama duyduðunu biliyorum.Eðer ki adýn “en gizli sesleri iþiten” olmasa, nasýl bilirim bana “buyur” dediðini.”O adý günde yetmiþ kez anýn” diye buyuruluyor.Ve biliyorum ki kalp kapaðý dakikada yetmiþ kez açýlýp kapanýyor.


Sen,kimsenin göðsüne iki kalp koymamýþken ve kalpleri ancak Sen deðiþtirebilirken kalbimin dik durmasýný istiyorum Senden.Bir muska gibi takýyorum ruhuma adýný.Adýn ki “gizliyi bilen, sýrlarý gizleyen…”
“Neden O var?” dediðimde herþey canlanýveriyor?Hayat adýn geçince niçin allý morlu renklere bürünüyor?


Nasýl oluyor da Sen gelince aklýma,omzumdaki aðýrlýk azalýp ruhumda bir þölen baþlýyor?”O, onsuz olmayandýr.”diyen filozofa kulak verince,gözlerim neden böyle doluyor?Sen ki “hiçbir þey kendisine denk olmayansýn”.Sen ki “yüceliðinde yakýn, yakýnlýðýnda güzel” olansýn.Ben yer ile gök arasýnda, ümit ile korkunun ortasýnda, düþtüðüm kayaya tekrar týrmanmak istiyorum.


Sorduðun suale “bela” dediðim günden bu yana, ismine sýðan meale kulak veriyorum.Hayattan uzaklaþýp, gerçeðe yaklaþýrken, va’dedilen günü bekliyor,ömrün gelip geçiciliðine tebessümler gönderiyorum.


Ben; kulaklarým, gözlerim ve zihnimin iþgal altýna alýndýðý bir devirde seviyorum Seni.Ýstemelerim olmasa Senin için bir ehemmiyetim olmayacaðýný bilerek geldim kapýna.
Ve bunun için baðlýyým adýna.Nasýl ki en çok alným yere deðdiðinde hissediyorsam Seni,öyle bir anda kapatmak istiyorum gözlerimi.Seni razý edecek bir gün istiyorum Senden.
Ey “saltanatýnda kadim” olan adýn düþüyor aklýma.Adýn ki kuluna uzak olmayan…Adýn, esirgeyen ve baðýþlayan…


Arýnýn karnýný yazan kudret ile semalarý tanzim eden kudret ayný eldir.Kapkara bir gecede kapkara bir taþýn üstündeki kara bir karýncayý gören de O’dur.Varlýðýn bir sebebi vardýr.
Sebebin de bir sebebi vardýr.Ve herþeyin sebebi de büyük adýndýr.Sen olmasan,sýnýrsýz sema gözbebeðime nasýl sýðardý?Varlýðýmýn sebebi, kalbimin sahibi,musibetimin ümidisin.Rahledeki Kitap,neydeki nefes,içimdeki ses adýný fýsýldýyor.


“Ýsmine sýðan her þey kendisinden azdýr.”Adýn “Baki”, adýn “Kafi”…Adýn en güzel isimler sahibi…
“Kimi sevsem,Sensin.”Bilirim ki kainata daðýlmýþ bütün sevmekler isimlerine karþý verilmiþbir muhabbettir.


Vaha sandýklarým çöl oluyor, kýyýlarýma vurup giden insanlar anlamýyor beni.Kuyularda kalýyorum, yardým eden olmuyor.Bir adýn kalýyor her þeyden geriye.Ben kuyuya düþsem Sen kovaný sarkýtýrsýn bilirim.Menzili vefa olan bir baðý var dostluðunun.Yazýn buharlaþmayan,kýþýn donmayan,sonbaharda yapraklarýný dökmeyen bir dostluk…Dostluðundan cesaretle istiyorum Senden:


Ne olur Sana en güzel göründüðüm an, al beni yanýna.Aþk susturduðu oranda büyür,büyüdüðü oranda sustururmuþ.Susuyor,Seni dinliyorum.Adýn için yaþýyorum.Adýn ki bir emanet dilimde.Adýn ki, eksilmeyen tek kelime…Her andýðýmda bana eksikliðimi hatýrlatan; dile kolay kalbe aðýr adýný anýyorum.Adýn ki, durmadan çoðalýr içimde.Adýn ki bir emanet dilimde.
Her tercih bir vazgeçiþse eðer;benim tercihim Sen oluyorsun.Dilim en çok adýný anýnca, kalbim yalnýz Seni hatýrlayýnca hayat buluyor.Adýn, anlam katýyor adýma.


Adýn ki, büyük.
Adýn ki yüce.
Adýn ki en güzel…


Ölüme doðru yürüyen bütün insanlar gibi ben de küçüðüm.Avuç içindeyim, açýlsa düþeceðim.Bu sabaözlerime yerleþen tefekkürle Seni söylüyorum.Yüzlerce, binlerce kez söylüyorum,yetmiyor.Art arda ve hepsi farklý anlamlardaki isimlerini söylüyorum.


Ýki tesbih boncuðu arasýnda bir kalp kaç kez çarpar, sayamýyorum.”Ýkrar”ýn sukutu oluyor suskunluðum.Az ve öz olan bir anlayýþla ve kýbleye doðru bir bakýþla Seni anýyorum.Andýkça çoðalýyor anlamlarýn.Adýn ki sonsuzluk..
.Adýn ki ahd ve vefa…


Evimdir dediðin kalbimin en naif köþesine býrakýveriyorum ismini.Harfler ruhuma dokunuyor.Bir su damlasýný doldurmayacak büyüklükteki küçüklüðümü hissediyorum.Devasa bir huzur yanaðýmdan süzülüyor.Ellerim Sana doðru uzanýyor:”Sevgine talibim” diyorum;affýna ve rýzana…


Cevabýný duymuyorum ama duyduðunu biliyorum.Eðer ki adýn “en gizli sesleri iþiten” olmasa, nasýl bilirim bana “buyur” dediðini.”O adý günde yetmiþ kez anýn” diye buyuruluyor.Ve biliyorum ki kalp kapaðý dakikada yetmiþ kez açýlýp kapanýyor.


Sen,kimsenin göðsüne iki kalp koymamýþken ve kalpleri ancak Sen deðiþtirebilirken kalbimin dik durmasýný istiyorum Senden.Bir muska gibi takýyorum ruhuma adýný.Adýn ki “gizliyi bilen, sýrlarý gizleyen…”
“Neden O var?” dediðimde herþey canlanýveriyor?Hayat adýn geçince niçin allý morlu renklere bürünüyor?


Nasýl oluyor da Sen gelince aklýma,omzumdaki aðýrlýk azalýp ruhumda bir þölen baþlýyor?”O, onsuz olmayandýr.”diyen filozofa kulak verince,gözlerim neden böyle doluyor?Sen ki “hiçbir þey kendisine denk olmayansýn”.Sen ki “yüceliðinde yakýn, yakýnlýðýnda güzel” olansýn.Ben yer ile gök arasýnda, ümit ile korkunun ortasýnda, düþtüðüm kayaya tekrar týrmanmak istiyorum.


Sorduðun suale “bela” dediðim günden bu yana, ismine sýðan meale kulak veriyorum.Hayattan uzaklaþýp, gerçeðe yaklaþýrken, va’dedilen günü bekliyor,ömrün gelip geçiciliðine tebessümler gönderiyorum.


Ben; kulaklarým, gözlerim ve zihnimin iþgal altýna alýndýðý bir devirde seviyorum Seni.Ýstemelerim olmasa Senin için bir ehemmiyetim olmayacaðýný bilerek geldim kapýna.
Ve bunun için baðlýyým adýna.Nasýl ki en çok alným yere deðdiðinde hissediyorsam Seni,öyle bir anda kapatmak istiyorum gözlerimi.Seni razý edecek bir gün istiyorum Senden.
Ey “saltanatýnda kadim” olan adýn düþüyor aklýma.Adýn ki kuluna uzak olmayan…Adýn, esirgeyen ve baðýþlayan…


Arýnýn karnýný yazan kudret ile semalarý tanzim eden kudret ayný eldir.Kapkara bir gecede kapkara bir taþýn üstündeki kara bir karýncayý gören de O’dur.Varlýðýn bir sebebi vardýr.
Sebebin de bir sebebi vardýr.Ve herþeyin sebebi de büyük adýndýr.Sen olmasan,sýnýrsýz sema gözbebeðime nasýl sýðardý?Varlýðýmýn sebebi, kalbimin sahibi,musibetimin ümidisin.Rahledeki Kitap,neydeki nefes,içimdeki ses adýný fýsýldýyor.


“Ýsmine sýðan her þey kendisinden azdýr.”Adýn “Baki”, adýn “Kafi”…Adýn en güzel isimler sahibi…
“Kimi sevsem,Sensin.”Bilirim ki kainata daðýlmýþ bütün sevmekler isimlerine karþý verilmiþbir muhabbettir.


Vaha sandýklarým çöl oluyor, kýyýlarýma vurup giden insanlar anlamýyor beni.Kuyularda kalýyorum, yardým eden olmuyor.Bir adýn kalýyor her þeyden geriye.Ben kuyuya düþsem Sen kovaný sarkýtýrsýn bilirim.Menzili vefa olan bir baðý var dostluðunun.Yazýn buharlaþmayan,kýþýn donmayan,sonbaharda yapraklarýný dökmeyen bir dostluk…Dostluðundan cesaretle istiyorum Senden:


Ne olur Sana en güzel göründüðüm an, al beni yanýna.Aþk susturduðu oranda büyür,büyüdüðü oranda sustururmuþ.Susuyor,Seni dinliyorum.Adýn için yaþýyorum.Adýn ki bir emanet dilimde.Adýn ki, eksilmeyen tek kelime…
[shadow=red,left]

FANÝYÝM FANÝ OLANI ÝSTEMEM...
ACÝZÝM ACÝZ OLANI ÝSTEMEM....
RUHUMU RAHMANA TESLÝM EYLEDÝM GAYR ÝSTEMEM...
ÝSTERÝM FAKAT BÝR YAR-I BAKÝ ÝSTERÝM...
ZERREYÝM FAKAT BÝR ÞEMS-Ý SERMET ÝSTERÝM...
HÝÇ ENDER HÝÇÝM FAKAT BU MEVCUDATI BÝRDEN ÝSTERÝM

[/shadow]

[shadow=red,left]BUGÜN ALLAH C.C. ÝÇÝN NE YAPTIN?[/shadow]
http://allahbesbakiheves.blogcu.com/

Yukar git