Haziran 25, 2019, 02:08:33
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

Bu dünya bir penceredir,her gelen baktý geçti...

Balatan melllekk, Nisan 10, 2010, 03:59:48

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

melllekk

  Hz. Halil (ra) iki imparatorluðu yerle bir etmiþti ama  kendine ait hiç malk mülk edinmemiþti.Bu mal-mülk olmamalý demek deðildir.Gönlünü dünyaya kaptýrmama mala  mülke  makama baðlanmama  baðlanmasý gerekene baðlanmaktýr
Onlar  Allah ve resulünün anlatmaktan baþka hiçbir þey düþünmüyorlardý.Ýstiyorlardý ki; herkes Allah’ý (cc) tanýsýn. Ýnsanlar Hz. Muhammed’le (sav) tanýþsýn.Gece gündüz bu kocaman dünyaya Müslümanlýðý nasýl anlatýrýz? Diyorlardý.Bir gün dünyanýn büyüklüðüne bakýyor  anlatýlanlarý dinliyor ve ‘demek ki bu dünyaya Müslümanlýðý anlatmak bir insanýn ömrüne sýðamayacak kadar zormuþ.’ Diyorlardý.Sadece þu söze bile baksanýz  maksat ve gayelerinin ne olduðunu  ve ne ile dertlendiklerini görürsünüz.

Allah resulü (sav): ‘Benim adým güneþin doðup battýðý her yere ulaþacaktýr.’ Buyurmuþtur.Onlar  bunu bir vazife olarak anlamýþlar ve hep bunu vazifeyi elde etme gayretiyle yaþamýþlardý.


"Allah'ým, senin ismine, malýmý, dinimi ve nefsimi emanet ediyorum. Allah'ým, hükmüne beni razý kýl, kaderimde olaný bana mübarek kýl ki, te'hir ettiðinin acelesini, acele ettiðinin de te'hirini istemeyeyim. Nefsimin isyanýný önle, teslimini saðla."

MiM

harikasýnýz ablam, bütün yazýlarýnýz çok güzel ve etkileyici... RABBÝM razý olsun sizden.

melllekk

Yazýlara deðer katan sizlerin yorumu   Allah sizlerden de razý olsun

Yukar git