Haziran 25, 2019, 10:31:37
Haberler:

Elif. Lâm. Mîm. Ýþte bu âyetler, hikmet dolu Kitab'ýn âyetleridir. (Lokman -1,2)

Üþengeçligi Yenmek Ýçin Ne Yapmalýyýz?

Balatan M@lcolm_x, Nisan 07, 2010, 11:54:01

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

M@lcolm_x

1-Kendinizle barýþýk olun. Hep ben demeyin. Ýnsanlar içinde bir þeyler yapabilecek iken sadece kendiniz için bir þeyler yapmayýn. Bana ne faydasý olacak düþüncesi sizi bir süre sonra bencil ve herhangi bir olay karþýsýnda hareketsiz býrakýr. Bir süre sonra hiçbir olay karþýsýnda hareket edemez hala gelirsiniz.

2-      Saðlýklý bir vücuda sahip olun. Egzersiz yapýn. Eðer hergün belli bir saat aralýðýný fiziksel aktiviteye, spora ayýrmaz iseniz bir süre sonra vücudunuz tembelleþir. Vücut ve beyin birbiriyle uyumlu iyi birer takým oyuncusudur. Birinden biri çalýþmaz ise diðeri de durur.

3-      Vicdanýnýzý arada bir sorgulayýn. Arada bir zihinsel muhasebe yapmak, iyi bir insan olacaðým cümlesini kurmak sizi iyi bir insan olmaya yöneltecektir. Unutmayýn ki önemli olan sadece ben iyi bir insaným demek deðil. Baþka ve çok çeþitli insanlar tarafýndan da evet sen iyi bir insansýn diye geri bildirim almaktýr.

4-      Alýþkanlýklarýnýzý gözden geçirin. Sizi hareketsiz býrakan her tür alýþkanlýk kötüdür. Sizin faydalý iþler yapmanýza engel olan her tür alýþkanlýk kötüdür.


5-      Hiçbir þeyi sadece maddi kaygýlarla yapmayýn. Manevi kazançlarýn aslýnda sizi daha çok ayakta tutacaðýný bilin.

6-      Kendiniz için bir yaþam felsefesi geliþtirin. Davranýþlarýnýzda tutarlý olun ve bunu hareketlerinizle de gösterin. Belirli durumlara hep ayný tepkiyi verin. Unutmayýn ki olumlu davranýþlarýn tekrarý zamanla alýþkanlýða dönüþecek ve siz farkýnda olmadan faydalý alýþkanlýklarýnýz olacaktýr.

7-      Öðrenilmiþ çaresizliðinizi yenin. Her durum kendi baþýna baðýmsýz bir olaydýr. Daha önce benzer bir olay karþýsýnda yaþadýðýnýz baþarýsýzlýk sonra da gerçekleþecek deðildir. Pekala çabalayarak ve akýlcý hareket ederek ve en önemlisi de sabrederek baþarýlý olabilirsiniz.


8-      Bir durum karþýsýnda hep” aman caným bana ne” demeyin. Baþkalarý nasýl olsa yapar demeyin. Yani hep karþýdan beklemeyin. Bu sizin hep tereddüt etmenize neden olur. Çekimser, arka planda kalan, etliye sütlüye dokunmayan bir insan haline gelirsiniz. Bir süre sonrada bencilleþir ve sadece kendiniz için yaþayan ir insan olursunuz. Oysa herkes bir toplulukta yaþadýðýna göre o topluluðun her ferdi, insanlarýn gerçekten faydasýna olacak bir konuda Hakka hukuka uygun bir þekilde her duruma yardýmcý olmalýdýr. Destek vermelidir.

9-      Zihinsel süreçlerinizi geliþtirerek sosyal bir insan olmaya karar vermelisiniz. Entellektüel sermayenizi ve Allah inancýnýzý ne kadar geliþtirirseniz o kadar sorumlu ve vicdaný huzurlu bir insan olursunuz.


10-  Yaþamýnýzda hep empati yapýn. Yani bir karar verirken acaba onun yerinde ben olsam ne yapardým deyin. Bir durum karþýsýnda kendinizi hep o durumu yaþayan insanýn yerine koyun. Eðer vicdan sahibi iseniz zaten bu sizi harekete geçmek için ikna edecektir.

Yukar git