Haziran 25, 2019, 01:34:07
Haberler:

De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalým, size kim bir akar su getirebilir? (Mulk -29)

Önyazýnýzda Kaçýnmanýz Gereken 10 Kural..

Balatan M@lcolm_x, Nisan 02, 2010, 06:43:43 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

M@lcolm_x

Önyazý iþverenlerin baþvuru belgelerinizin arasýnda gördükleri ilk þeydir. Aþaðýdaki 10 hatadan kaçýnarak ilk izleniminizi kalýcý ve etkileyici kýlýn. Fazla “ben” kullanmayýn  Önyazýnýz otobiyografiniz deðildir. Vurgu hayat hikayenizde deðil, iþverenin aradýklarýný barýndýrmanýzda olmalýdýr. Özellikle cümle baþlarýnýzda “ben” sözcüðünün kullanýmýný mümkün olduðunca azaltarak benmerkezci bir görünüm sergilemekten kaçýnýn. Zayýf Bir Giriþ Yapmayýn Ýþ arayanlar genellikle önyazýya nasýl baþlayacaklarý sorusuyla boðuþurlar. Sonuç genellikle vuruculuktan ve okuyucunun dikkatini çekebilirlikten uzak, zayýf bir giriþ olur. Þu örneði düþünün: Zayýf: Lütfen beni satýþ temsilciðini pozisyonu için dikkate alýnýz. Daha iyisi: Yüksek performanslý bir satýþ temsilcisi arayýþýnýz, üç yýldýr üst üste gösterdiðim milyon dolarlýk satýþ performansý baþarýsý ile çok iyi örtüþüyor. Ýþ yapan Noktalarý Atlamayýn Önyazý sizi bir aday olarak pazarlayan bir pazarlama yazýsýdýr. Ayný CV gibi iddialý olmalý ve mülakata çaðýrýlmanýzý gerektiren temel nedenleri içermelidir. Baþarýlý önyazý stratejileri arasýnda üstün baþarýlarýnýzý vurgulamak ya da ilandan seçtiðiniz noktalarý altbaþlýk haline getirmek sayýlabilir. Örneðin: Ýletiþim BecerisiBeþ yýllýk topluluk önünde konuþma deneyimi ve yönetici seviyesinde rapor yazmada kapsamlý geçmiþ. Güçlü Bilgisayar GeçmiþiTüm MS Office uygulamalarýnda hakimiyetin yaný sýra ayrýca Web sitesi tasarým ve geliþtirmesinde uzmanlýk.Lafý Fazla Uzun ya da Kýsa Tutmayýn Eðer önyazýnýz sadece bir ya da iki kýsa paragraftan oluþuyorsa büyük ihtimalle sizi etkin olarak pazarlayacak anahtar noktalarý yeteri kadar içermiyordur. Eðer bir sayfayý aþýyorsa okuyanlarý uyutuyor olabilirsiniz. Önyazýnýzý az ve öz ama iddialý tutarak okuyucularýn zamanlarýna saygý gösterin. CV’nizi Kelimesi Kelimesine Tekrarlamayýn Önyazýnýz CV’nizde yazdýklarýnýzýn bir tekrarý olmamalýdýr. Yazdýklarýnýzý baþka sözcüklerle ifade edin ve CV’nizin etkisini sönükleþtirmekten kaçýnýn. Örneðin, önyazýnýzda “En Zor Satýþým” ya da “En Büyük Teknik Sýnavým” gibi kýsa bir hikaye anlatmayý deneyin. Muðlak Olmayýn Eðer bir ilana cevap yazýyorsanýz önyazýnýzda pozisyonun tam adýný belirtin. Önyazýnýzý okuyan kiþi onlarca farklý pozisyon için yapýlan binlerce baþvuruyu deðerlendiriyor olabilir. Önyazýnýzýn içeriðinin iþverenin spesifik ihtiyaçlarý için nasýl uygun olduðunuzu desteklediðinden emin olun. Kiþiye ve Pozisyona Göre ÖzelleþtirinEðer birkaç benzer pozisyona birden baþvuruyorsanýz muhtemelen ayný önyazýyý birden fazla pozisyon için kullanýyorsunuzdur. Her birini özelleþtirdiðiniz sürece bunun bir sakýncasý yok. Þirket/iþ/iletiþim bilgilerini güncellemeyi unutmayýn. Ahmet Bey’e Ayþe Haným diye hitap etmek iyi bir izlenim býrakmaz. Pasif Bir Notla BitirmeyinTakipte olacaðýnýza dair bir sözle geleceðinizi ellerinize alýn. Okuyucularýn sizi aramasýný rica etmek yerine þöyle bir bitiriþi deneyin: Birkaç gün içinde muhtemel ön sorularýnýzý cevaplamak üzere sizi tekrar arayacaðým. Bu süre zarfýnda bana þu numaradan ulaþabilirsiniz: (0213) 4567890. Kabalýk Etmeyin Önyazýnýz okuyucuya harcadýðý zaman ve gösterdiði nezaket için teþekkür etmelidir. Yazýyý Ýmzalamayý Unutmayýn Ýþ dünyasýnýn görgü kurallarý yazýnýzý imzalamanýzý gerektirir (bu ayný zamanda detaylara duyarlý olduðunuzu gösterir). Ancak önyazý ve CV’nizi e-posta ya da Web aracýlýðýyla gönderiyorsanýz imza þart deðildir.


Yukar git