Haziran 25, 2019, 10:16:36 ÖÖ
Haberler:

Böylece günahlarýný itiraf ederler. Artýk (Allah'ýn rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmlarý! (Mulk -11)

Kariyer planlama nasýl yapýlmalýdýr?

Baţlatan M@lcolm_x, Nisan 02, 2010, 06:42:39 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

M@lcolm_x

Ýþinizde mutsuz musunuz? Þu an bulunduðunuz iþte geleceðiniz olmadýðýný mý düþünüyorsunuz? Ýlk iþiniz mi? Günümüzde hýzla deðiþen iþ koþullarýna ve kurallarýna ayak uydurmak mý istiyorsunuz?

Yapmanýz gereken ilk þey, oturup geleceðiniz ile ilgili bir kariyer planý yapmaktýr. Kariyer planý kariyerinizde ulaþmak istediðiniz hedefe ulaþmanýzý kolaylaþtýracak bir haritadýr.
Kariyer planĂ˝ iĂľ hayatĂ˝nĂ˝z boyunca bir çok farklĂ˝ aĂľamada faydalĂ˝ olacaktĂ˝r, örneĂ°in iĂľ yerinizde (bulunduĂ°unuz departmanĂ˝n kapanmasĂ˝, firmanĂ˝zĂ˝n satĂ˝lmasĂ˝…vb.) ya da özel hayatĂ˝nĂ˝zda karþýnĂ˝za çýkacak ani bir deĂ°iĂľiklikte çok iĂľinize yarayacaktĂ˝r. Böylece ihtiyacĂ˝nĂ˝z olduĂ°unda, fazla endiĂľelenmeden hazĂ˝rlamýþ olduĂ°unuz plana ve stratejilerinize göz atabileceksiniz.

Kariyer planlamada dikkat etmeniz gereken ilk þey gerçekten ne yapmak istediðinize karar vermektir. Karar verdikten sonra yapmanýz gereken iþlemler sandýðýnýzdan çok daha kolay olacaktýr. Ne istediðinize karar vermenin yolu kendinizi tanýmaktan geçer. Kim olduðunuzu, neleri yapmaktan zevk aldýðýnýzý, bilgi ve becerilerinizi, baþarýlý olduðunuz alanlarý bilmelisiniz. Kendi kendinize yapacaðýnýz deðerlendirmelerin yaný sýra, çevrenizde size yakýn olan insanlar da bu konuda size çok yardýmcý olacaklardýr.

Kariyer Planý nasýl yapýlýr?

Genel Bakýþ: Ăťlk aĂľamada sizin için anlamlĂ˝ olan bir sĂĽre içinde (6 ay, 3 yĂ˝l, 10 yĂ˝l)  ulaĂľmak istediĂ°iniz hedef ile ilgili kararlarĂ˝nĂ˝zĂ˝ vermelisiniz. Nereye ve ne zaman ulaĂľmak istediĂ°iniz konusunda kararlĂ˝ olmalĂ˝sĂ˝nĂ˝z. Her an planĂ˝nĂ˝zĂ˝n önĂĽne çýkacak engellerle karþýlaĂľabilirsiniz. Bu çalýþtýðýnĂ˝z firmanĂ˝n iflas etmesinden, eĂľinizin baĂľka bir Ăľehirde iĂľ bulmasĂ˝na kadar her Ăľey olabilir. Bunlar için her zaman hazĂ˝rlĂ˝klĂ˝ olmalĂ˝sĂ˝nĂ˝z. Her zaman yedekte bir B planĂ˝ bulundurmakta fayda var.

Sektör Belirleme: Bir sonraki adým sektör belirlemek olmalýdýr. Hangi sektörlerin ve firmalarýn geleceði olduðunu ve bunlardan hangilerinin size ihtiyacý olabileceðini tespit etmelisiniz. Tabi bunu yaparken niteliklerinizi, bilgi ve becerilerinizi göz önünde bulundurmanýz, mezun olduðunuz bölüm olmasa bile ilgili olduðunuz ve kendinize güvendiðiniz alaný belirlemeniz gerekir.

Pazarlama Planý: Size uygun sektörü ve mesleði bulduktan sonra, veya çalýþtýðýnýz iþ sizi tatmin etmiyorsa; bilgi, beceri ve deneyimlerinizi kullanabileceðiniz pozisyonlar için bir plan geliþtirmelisiniz. Neler yapabileceðinizi, nasýl bir yol izlemeniz gerektiðini yavaþ yavaþ kafanýzda oluþturmalýsýnýz.
GüçlĂĽ ve zayĂ˝f yanlarĂ˝nĂ˝zĂ˝ belirleyin:Ă–nemli olan güçlĂĽ taraflarĂ˝nĂ˝zĂ˝ arttĂ˝rmak ve zayĂ˝f taraflarĂ˝nĂ˝zĂ˝ en aza indirgemektir, ama bunu baĂľarabilmek için once güçlĂĽ ve zayĂ˝f yönlerinizin neler olduklarĂ˝nĂ˝ bilmeniz gerekir, ve bu her zaman söylendiĂ°i kadar kolay deĂ°ildir. Kendinizi dinlemeniz ve bunu mĂĽmkĂĽ olduĂ°unca  tarafsĂ˝z, kendinizi korumadan yapmaya çalýþmalĂ˝sĂ˝nĂ˝z. YardĂ˝m almak için çevrenizdeki insanlara, yakĂ˝nlarĂ˝nĂ˝za sorabilirsiniz. Bunlar size kendiniz hakkĂ˝nda yeni bir fikir kazandĂ˝rabilir.
KonumlandĂ˝rma: YaptýðýnĂ˝z iĂľte iyi olmak için, ne yaptýðýnĂ˝zĂ˝ biliyor olmanĂ˝z gerekir. ‘KonumlandĂ˝rma´  kim olduĂ°unuz, kendinizi nerede görmek istediĂ°iniz, becerileriniz, sektöre ve firmaya ne kadar uygun olup olmadýðýnĂ˝zdan oluĂľan bir paragraftĂ˝r. Bir paragrafta kariyer hedefinizi açýklayan bir yazĂ˝ yazmanĂ˝z hedefinizi netleĂľtirmek ve gerçekleĂľtirmek açýsĂ˝ndan önemlidir.

Hareket Planý: Önümüzdeki bir iki sene içinde ne yapmak istediðinize karar verdiðinize göre, artýk sýra bunu yerine getirmek için kullanacaðýnýz taktikleri belirlemeye geldi. Araþtýra yapabilir, sektördeki uzmanlarla konuþabilir ve yapmayý planladýðýnýz iþde baþarýlý olmuþ olan insanlarý inceleyebilirsiniz. Öncelikle ilgili sektör ve belli baþlý firmalar ile ilgili detaylý bilgi edinmelisiniz, daha sonra tanýdýklarýnýz veya onlar aracýlýðýyla baþkalarýyla görüþmekte büyük fayda vardýr, fakat birden fazla kiþiyle görüþmeye ve onlarla aranýzdaki farklýlýklarý göz ardý etmemeye özen gösterin.
Finans PlanĂ˝: Kariyer planĂ˝nda yapacaĂ°Ă˝nĂ˝z deĂ°iĂľiklikler finansal durumunuzu etkileyebilir. BaþýnĂ˝za gelebilecekleri önceden düþünmeniz ve çözĂĽm yollarĂ˝ ĂĽretmeniz önerilir. 

Özet: Ne kadar sýklýkla durup, kariyer haritanýza ve koþullarýna göz atarsanýz sizin için o kadar faydalý olur. Eðer planlamaya yeni baþladýysanýz, her hafta, eðer daha rahat bir süreç içindeyseniz, ayda bir defa kariyer planýnýzý gözden geçirmeniz tavsiye edilir.
Önemli olan planýnýzý gözden geçirmek için belirli bir aralýk belirlemiþ olmanýzdýr, böylece daha sistemli ve planlý ilerleyebilirsiniz.

Kariyer Planlamada En Çok Yapýlan On Hata Nedir?

Kariyer planĂ˝nĂ˝zĂ˝ yapacaksĂ˝nĂ˝z ama biraz daha ipucuna ihtiyacĂ˝nĂ˝z var. Kariyer planĂ˝nĂ˝zĂ˝ yaptĂ˝nĂ˝z. Bir sĂĽredir uyguluyorsunuz fakat bir tĂĽrlĂĽ hiçbir Ăľey istediĂ°iniz gibi olmuyor. Kariyer planĂ˝nĂ˝zĂ˝n iĂľe yaramadýðýnĂ˝ düþünĂĽyorsunuz. HatanĂ˝n nerede olduĂ°unu merak ediyorsunuz. Ýþte size kariyer planlama sĂ˝rasĂ˝nda en sĂ˝k yapĂ˝lan on hata…

Hata 1: Kýsa dönemli maddi ihtiyaçlarýnýzý ve uzun dönem hayat/kariyer hedeflerinizi birleþtirerek, her ikisini de ayný zamanda karþýlamaya çalýþýyorsunuz. Daha güvenli maddi altyapýnýzý saðlamadan üzerine bir þeyler kurmak istiyorsunuz.

Hata 2: Çabuk ya da geçici çözümler arýyorsunuz. Örneðin; cevabý bulmak için bir fikirden diðerine atlýyorsunuz. Unutmayýn ki; tatmin edici ve prestijli bir kariyer sahibi olmak zaman, sabýr ve iyi bir plan gerektirir.

Hata 3: Kiþisel tatmininizi saðlamak için kendinizi tanýmadan ve ne istediðinizi bilmeden baþarýyý dýþ dünyada arýyorsunuz.

Hata 4: Kariyer geliþimi sürecini hiç kimseden ve hiçbir yardým almadan ilerletmeye çalýþýyorsunuz.

Hata 5: Kendi doðrularýnýzý uygulamak yerine ailenizin veya baþkalarýnýn ´-meli, -malý´ larýna uymaya çalýþýyorsunuz. Belki de, ne istediðinizi bilmeden ve araþtýrmadan dýþ faktörlerin katkýlarýyla kendinize bir yön seçmeye çalýþýyorsunuz.

Hata 6: Para kazanmanýn tek yolunun þimdiye kadar yaptýðýnýz þeyi yapmaya devam etmek olduðunu sanýyorsunuz.

Hata 7: Sadece ilanlarý takip ediyor ve yöntemleri, giriþimci pazarlama metodlarýný göz ardý ediyorsunuz. Unutmamalýsýnýz ki; iþ arama sürecinize ne kadar çok insaný katar, ne kadar çok baðlantý kurarsanýz, hem aradýðýnýz pozisyona ulaþmanýz o kadar kolay olur, hem de bakýþ açýnýz o kadar geniþler.

Hata 8: Baþarýlý olamadýðýnýz veya ilerleyemediðiniz için kendinizi, baþkalarýný, geçmiþ olaylarý veya durumlarý suçluyorsunuz. Bu yüzden de kendinizi bir kurban gibi görüp hayatýnýzýn sorumluluðunu üzerinize almýyorsunuz.

Hata 9: Kendinize güveniniz eksik oldðu için veya ne istediðinizden emin olmadýðýnýz için harakete geçmiyorsunuz.

Hata 10: Sadece ne yapacaðýnýza karar vermiþ olduðunuz için bundan vazgeçemeyeceðinizi ya da deðiþtiremeyeceðinizi düþünüyorsunuz.


Kaynak:kariyernet