Haziran 25, 2019, 06:10:49
Haberler:

Lokman, oðluna öðüt vererek: Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma! Doðrusu þirk, büyük bir zulümdür, demiþti. (Lokman -13)

Hâlýk-ý Azim, Bâri-i Kerim.

Balatan kalpteniman, Mart 29, 2010, 05:28:16

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

kalpteniman

--------------------------------------------------------------------------------

Yaratmak, olmayaný, bilinmiyeni ortaya koymak, hiç yoktan var etmektir.
Bu da yalnýz Hazreti Allaha mahsustur.

Her þeyi nizam ve intizam içinde yoktan var eden, her yarattýðýný birbirine uygun, yeni bir icat ile numunesiz olarak yaratan O,dur.

Ayeti kerimesinde; Allah her þeyin yaratýcýsýdýr. O, her þeye vekildir.
( Zümer; 62)

Her þeye ihtimamla bir þekil ve hususiyet verir, düzenler ve en güzel bir biçimde terkip eder.

Ayeti kerimede; Allah ne dilerse yaratýr. (Al-i imran; 47 )

Bir þeyi yaratmak istediðinde: onu düþünüp tasarlamaya, zamana mekâna ve numuneye muhtaç deðildir.
Kâinatý ve içindeki her þeyi misilsiz benzersiz yaratmýþtýr.
Her þeyin en güzelini, en güzel hikmetlerle yaratan odur.

Ýnsanlarýn yaptýðý, sadece O,nun verdiði akýl sayesinde yaratýlan eserlerin sýrlarýný keþfetmekten ibarettir.
Bütün insanlar bir araya gelseler, ilimlerini fenlerini ortaya koysalar
bir tek incir çekirdeðini, bir boðday tanesini yapabilirler mi?
Veyahut bir sivri sineði, veya basit görülen bir kýlý yoktan var edip
ona can verebilirler mi?
Bir tek yaprak karþýsýnda bütün kâinat acze düþüyor.
Þu halde yaratýcý yanlýz hazreti Allahtýr.

Ayeti kerimede: Biz bir þeyin olmasýný dilediðimiz zaman,
sözümüz ona ancak Ol! dememizden ibarettir.
O da derhal oluverir.(Nahl: 40)

Allah-u Tealanýn iradesinin sonsuz olduðunu bu ilahi beyan,
bir þeyi yokluk aleminden varlýk alemine çýkarmayý bunun süratini
gösteren bir temsildir.
Yoksa burada kendisine emir verilen bir þey yoktur.
Her þey O dilediði an meydana geliverir.
Ve Tebarekâlllahü Ahsenül Halikýn.
__________________
YANLIZ HZ.ALLAH C.C KORK
Akl-ý selim sahibi ol.
Aklýný kullan.Yalancý olma,hakikatýn hýlafýný söyleme
'Ben Ýzzet ve Celal sahibi Allahdan korkuyorum'diyorsun. Halbuki sen Onun gayrinden korkuyosun.Cinden de,Ýnsandan da,Melekden de korkma. Gerek konuþan ve gerekse sükut eden canlýlarýn hiçbirinden korkma.
Dünya azabýndan da korkma,ahiret azabýndan da korkma.Sadece ve yanlýz,azab ile azab edecek olan (ALLAH) dan kork ..

Yukar git