Haziran 24, 2019, 07:29:15 S
Haberler:

Lokman, oðluna öðüt vererek: Yavrucuðum! Allah'a ortak koþma! Doðrusu þirk, büyük bir zulümdür, demiþti. (Lokman -13)

KADINLARINIZA ÝYÝ DAVRANIN

Balatan Þehadete Vurgunum, Mart 26, 2010, 01:16:43 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Þehadete Vurgunum

KADINLARINIZA ÝYÝ DAVRANIN

308.Hadis:
Ebu Hureyre (r.a)'den Rasulullah (s.a.s)'in þöyle buyurduðu rivayet olunmuþtur:

«Allah'a ve ahiret gününe iman eden kiþi, komþusuna eziyet etmesin. Bir de ey mü'minler size kadýnlar hakkýnda hayýrlý olmanýzý vasiyet edip, dilerim. Kadýnlar eðri kemikten yaratýlmýþlardýr. Bu kemiðin en eðri kýsmý üst tarafýdýr. Eðer eðri kemiði doðrultmaya uðraþýrsan onu kýrarsýn. Kendi haline býrakýrsan daima eðri kalýr. Bu yüzden size kadýnlar hakkýnda hayýrlý olmanýzý vasiyet ederim.» (Buhari-Müslim)HADÝSTEN NE ÝSTÝFADE EDERÝZ

1 - Allah, mü'minlere komþularý hakkýnda adil olmayý ve onlara eziyet,etmemeyi emretmiþtir. Bu hükmün içine mü'minler gibi, Ýslam'a karþý tavýr takýnmamýþ kafir komþular da girer. Zira, mü'minin bu kafir komþusuna karþý yapacaðý adil ve iyi davranýþlar o kimsenin hidayetine vesile olabilir.

2 - Kadýnlar, yaratýlýþlarý icabý harama ve hata iþlemeye meyilli, zayýf kimselerdir. Bu yüzden hatalarýný düzeltmek için kadýnlarý zorlamak onlarýn daha da bozulmasýna sebep olabilir. Onlarýn hatalarýný en yapýcý ve en yumuþak þekilde uyarýlarda bulunarak sabýrla düzeltmeye çalýþmak, kadýnýn fýtratýna en uygun harekettir.

FersahFersah

Saðol kardeþim buna dikkat edicem

Yukar git