Haziran 25, 2019, 05:35:55
Haberler:

Güzel davrananlar için bir hidayet rehberi ve rahmet olmak üzere (indirilmiþtir). (Lokman - 3)

YaþLýLýða Karþý Dua...

Balatan ...Tefekkür..., Mart 23, 2010, 04:36:30 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Allah yüzüne kýrýþýnca da bakar!

Rabbim yüzümüzdeki tonlarca ifadenin sahibi sensin! Bizi senin verdiðin yüze karþý yüzsüz kýlma! Biz seni not aldýk sen bize kitap verdin, biz seni erteledik sen bizi daim kýldýn! Biz belimizi büken secdene karþý bileðimizi büken mevkileri rütbeleri tercih ettik, ölülerimiz toprakta manþet oldu, dirilerimiz meleklerine hesap numarasý verip küsuratlý cüzdan aðýrlýðýnca cennetine talip oldu, þerefimizin cenazesi çoktan kaldýrýldý ve biz bize kalan boþluðu bile sahiplendik.

Sen sahipsizliðimizin sahibisin, bizi saçýmýzdaki deðil kalbimizdeki aklarý gördüðümüzde sana yaklaþtýr, bizi yaþýmýzýn geçkinliðinden deðil baþýmýzýn eðikliðinden utandýr! Bizi günahýn cahili kýl biliriz ki büyük laflar senindir! Biliriz ki en kýdemlimizin mekâný gökdelense bile kibrinin ayaðý çukurdadýr! Biliriz ki kime ah olduysak ve kimin ahýný aldýysak zirvedeyken yerle biriz.

Biliriz ki hançer yiyenin tokluðu düþmanýn açlýðýný yatýþtýrmaz! Biliriz ki iyinin adýný bile kötüler eskitir! Biliriz ki yüzümüze gülenler þeytanýn esprisiyle aðlar, bizi Dünyanýn kýdemlisi ölümün acemisi kýlma! Bizim þaþkýnlýðýmýz kötülerin alýþkanlýðý olmasýn!

Yüzümüzdeki kýrýþýklýða yalanlar süren adamlarýn haysiyetlerindeki kýrýþýklýkla bizi imtihan etme! Kalbimizi yüreksizlerle tartma!

Camilerine müþteri gibi girenlerin sattýðý dine karþý bizi alýcý kýlma! Biliriz ki en büyük devrimci peygamberdir onun komutanlýðýndan paþa paþa geçinenleri de nasiplendir! Nasiplendir ki dinsizliði sýnýf bilenlerin ücrasýnda çürümektense dimdik bir yoksulluðu senin zenginliðin bilelim! Sen konumlarýný hançer olarak kullananlarýn sýrtlarýndaki kuyulardan masumlarýný çekersin! Sen sonsuz noktalara nokta koyacak güçsün ki biz de dikliðimizin boynunu vuran virgülüz. Ve alnýmýza yazdýðýnýn okuruyuz rabbim!

Bizi gözümüzle görmediðimiz ayýbýn tellalý kýlmaktansa

Gözümüzle gördüðümüz acýnýn hamalý kýl

Ve ellerimiz bu Dünya'dan sana açýk gitsin rabbim

sana açýk gitsin!

Amin
Esra Elönü
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git