Haziran 26, 2019, 09:11:36 S
Haberler:

Ona âyetlerimiz okunduðu zaman, sanki bunlarý iþitmemiþ, sanki kulaklarýnda aðýrlýk varrmýþ gibi büyüklük taslayarak yüz çevirir. Sen de ona acýklý bir azabýn müjdesini ver! (Lokman -7)

Âlemi Þehadette son Peygamber.

Balatan kalpteniman, Mart 23, 2010, 05:31:29

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

kalpteniman

Allah-u Teala Ayeti kerimesinde,
Gerçekten size Allahtan bir nur ve apaçýk bir kitap gelmiþtir. (Maide 15)

Nur Muhammed Aleyhisselamdýr. Zira ancak onun vasýtasý ile hidayete eriþilir.
Kitap ise Kuraný kerimdir. O bir hidayet rehperidir.
Nurundan nuru yaratmasa idi, Alemler nurunu nereden alýrdý.
Hakk ve hakikati nasýl bulurdu?

Ruhlar aleminde Elest bezminde ilk defa ahid ve misaký alýnan ve,
Ben sizin Rabbiniz deðilmiyim? (Araf 172) Hitabý izzetine ilk cevap veren odur.

Peygamberliði her ne kadar diðer Peygamberlerden sonra ise de hakikatte
onlardan öncedir.
Alem-i þehadette son peygamber, Alem-i misalde ilk peygamberdir.

Hadisi þeriflerinde bu hakikati beyan buyurmuþlardýr.
Adem ruh ile ceset arasýnda iken ben peygamberdim. (Ahmed bin Hambel)

Ben yaratýlýþ bakýmýndan peygamberlerin ilki olduðum halde,
onlarýn hepsinden sonra gönderildim. ( Hakim)

Nitekim Ayeti kerimede buyurduðu üzere, Allah-u Teala onu seçtiði diðer peygamberlerden öne almýþtýr.

Hatýrla o zaman ki, biz peygamberlerden kesin söz almýþtýk.
Resulüm! senden de, Nuhtan da, Ýbrahimden de, Musadan da,
Meryem oðlu Ýsadan da. ( Ahzap 7)

Çünkü o, bütün peygamberlerden önce anýlýp en son gönderilen peygamberdir.

Resulullah s.a.v. Efendimiz diðer bir hadisi þeriflerinde.
Ben Adem yaratýlmazdan ondörtbin sene önce Aziz ve celil olan Rabbimin
yanýnda bir nur olarak mevcud idim.
(Kutub-i Sitte Muhtasarý tercüme ve Þerhi ( Cild 12. sh 404 )

Allahümme Salli Alâ seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve Alâ Âli Muhammed.


Alýntýdýr
-------

isoz_

Allah razý olsun bu güzel yazý için,
Peygamber efendimizin (S.A.V) Allah tarafýndan övüldüðü Kuan'ý Kerimde mevcuttur. Ancak örnek verecek olursak biraz da bu konu benim kafama takýlýyor, "Sen olmasaydýn âlemleri yaratmazdým" bu bir hadis ve hadis alimlerinden Deylemi’nin Firdevs’inde yer aldýðý yazýyor. Ýmam'ý Rabbanin kitabýnda da yer aldýðý söyleniyor ama kannatim hadis alimleri referans verilmeli Ýmam Rabbani bir hadis alimi deðil.
Ancak Sahih hadis alimlerinden Ýmam Buhari Peygamber Efendimiz'den 178 yýl sonra dünyaya gelmesine raðmen ve sahihliði konusunda neredeyse hiç tereddüt edilmeyecek Kütüp i Siddede neden bu hadis e yer verilmemiþ. Deylemi 1053 yýlýnda yaþamýþ ve böyle bir hadis firdevs adlý eserinde yer verilmiþ.
Bu konu açýkçasý bir arkdaþým söyledi ve bunun üzerinde müzakere ettik.

Allah'a emanet olun.

MiM

Mart 23, 2010, 06:03:15 #2 Last Edit: Mart 23, 2010, 06:05:32 by MiM
o hadis mevzu bir hadistir abim. þüpheli bile deðildir, tamamen uydurma bir hadistir.
zira bu hadis birçok ayet ve islami ölçülere tezat teþkil ediyor.
gecenin bu saatinde vaktim olmadýðý için fazla detay yazma imkaným yok, lakin fýrsatýný bulabilirsem ileride bu konuyu müstakilen iþleme niyetim vardýr bi iznillah...

liprade

Epey tartýþmalar yapýlan bir mevzu. Kutsî hadis diyenler ve uydurma diyenler. Biri zayýf dese diðeri uydurma bu yine bir nebze daha makul gibi. :-\  Ama arasýnda hakkaten de ciddi fark var.

*Þimdiden ALLAH c.c razý olsun hocam.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

MiM

sevgili liprade,
bir hadisin sahih olup olmadýðýnýn en kestirme ölçütü, kur'an ahkâmý ile mütenakýz olup olmamasýnda aranýr... bir hadis þayet kur'an ahkâmýna uymuyorsa bütün hadis kitaplarýnda yer alsa bile yine uydurma denir ona... çünkü sevgili efendimizin kur'an ile çeliþen bir söz söyleyebilmesi ihtimal dahilinde olabilecek bir þey deðildir. ama peygamber sevgisinde hudut tanýmayan birinin böyle birþey uydurmasý olasýdýr... unutmayalým ki, hududu aþan bir peygamber sevgisi de þirk bataðýna sürükler insaný... allah sevgisi haricindeki hiçbir sevgi 'son'suzluk hakkýna sahip deðildir!

kalpteniman

Alnt yaplan: ÝsoZ - Mart 23, 2010, 05:57:59
ALLAH razý olsun bu güzel yazý için,
Peygamber efendimizin (S.A.V) ALLAH tarafýndan övüldüðü Kuan'ý Kerimde mevcuttur. Ancak örnek verecek olursak biraz da bu konu benim kafama takýlýyor, "Sen olmasaydýn âlemleri yaratmazdým" bu bir hadis ve hadis alimlerinden Deylemi’nin Firdevs’inde yer aldýðý yazýyor. Ýmam'ý Rabbanin kitabýnda da yer aldýðý söyleniyor ama kannatim hadis alimleri referans verilmeli Ýmam Rabbani bir hadis alimi deðil.
Ancak Sahih hadis alimlerinden Ýmam Buhari Peygamber Efendimiz'den 178 yýl sonra dünyaya gelmesine raðmen ve sahihliði konusunda neredeyse hiç tereddüt edilmeyecek Kütüp i Siddede neden bu hadis e yer verilmemiþ. Deylemi 1053 yýlýnda yaþamýþ ve böyle bir hadis firdevs adlý eserinde yer verilmiþ.
Bu konu açýkçasý bir arkdaþým söyledi ve bunun üzerinde müzakere ettik.

ALLAH'a emanet olun.


Sizden de  ALLAH  razý olsun kardeþim,  yanlýz  bahsi geçen  hadisi  þerif  konusunun  mevzu  edilmesinin  sebebini  anlýyamadým. [/b] [/b]

isoz_

Mevzu edilmesinin sebebi Peygamberimiz (S.A.V.) hakkýnda hadis diye bildirilen cümlenin sahihiliðini hakikaten merak etmemden dolayý yazdým. Siz ne düþündünüz?
Allah'a emanet olun

kalpteniman

Alnt yaplan: ÝsoZ - Mart 29, 2010, 06:45:05 S
Mevzu edilmesinin sebebi Peygamberimiz (S.A.V.) hakkýnda hadis diye bildirilen cümlenin sahihiliðini hakikaten merak etmemden dolayý yazdým. Siz ne düþündünüz?
ALLAH'a emanet olun
Hangi  hadisi  þerif  kardeþim,  Sen  olmasaydýn  felekleri  yaratmazdým  hadisi  þerifini mi? 

Yukar git