Temmuz 18, 2019, 03:04:47 S
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

Bademcik Ameliyatýndan Korkanlara Müjde!

Balatan liprade, Mart 22, 2010, 12:03:51

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Bademcik ameliyatýndan korkanlara müjde!

Kansýz ve aðrýsýz bir þekilde bademciklerden kurtulmak için geliþen teknoloji artýk 15 dakika yeterli. ligaSure yöntemi ile bakýn nasýl bademciklerden kurtulabilirsiniz?

Ýlgi hastanesi Kulak Burun Boðaz Hekimi Uzman Doktor Umut Say kansýz ve aðrýsýz bir þekilde yapýlan bademcik ameliyatý ile ilgili haber7'nin sorularýný cevaplandýrdý:

LIGASURE YÖNTEMÝ NEDÝR?

LigaSure dokuya uygulandýðýnda bir çeþit ýsý enerjisiyle doku içinde ve damarlarda yapýþmayý saðlayan yeni bir teknoloji ürünü. Böylelikle dokuda halen yaygýn olarak yapýlmakta olan bir pensle tutup baðlanarak damarlarýn ayrýlmasýný saðlýyor. Oldukça pratik ve cerraha kolaylýk saðlayan bir yöntem ve 7-8 mm çaplý damarlara dek emniyetli bir þekilde ayrýlmayý saðlýyor.

BADEMCÝK AMELÝYATI NASIL YAPILIR VE NE KADAR SÜRER?

Kanama yapan damarlar elektro termal bir cihazla yapýþtýrýlýp, daha sonra ise yapýþtýrýlan damar kesiliyor. Bu yöntemin klasik ameliyatlara oranla birçok avantajý olduðunu söyleyebiliriz. Sistem, 45-50 dakika olan ameliyat süresini de 10-15 dakikaya indiriyor.

ESKÝ SÝSTEM OPERASYONLARDA AÐRI VARDI BÝRDE HASTALARIN KANAMASI HEMEN KESÝLMEZDÝ LÝGASURE'DE GELÝNEN SON DURUM NEDÝR?

Bu sistemde yapýlan ameliyatlar dikiþsiz ve kansýz olduðu için hastalar eski sistemdeki gibi acý duymuyor ve gün içersinde taburcu olabiliyorlar. Yani sabah ameliyat olan bir hasta öðleden sonra taburcu olabiliyor. Ligasure sistemde dikiþ olmadýðý için çevre dokulara da zarar verilmiyor ve hasta daha çabuk iyileþiyor. Ayrýca kanama olmadýðý için operasyonu gerçekleþtiren cerrah için de büyük bir rahatlýk saðlýyor.

Uzm.Dr. Umut Say
www.ilgihastanesi.com
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git