Haziran 25, 2019, 11:48:09
Haberler:

Andolsun ki, onlardan öncekiler de (bunu) yalan saymýþlardý; ama benim karþýlýk olarak verdiðim azap nasýl olmuþtu! (Mulk -17)

Yirmi Yaþ Diþlerini Çektirmek Doðru mu?

Balatan liprade, Mart 21, 2010, 11:42:29 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

liprade

Yirmi yaþ diþlerini çektirmek doðru mu?

Yirmi yaþ diþleri, en fazla soruna neden olan diþlerdir. Genellikle 17 ilâ 25 yaþlarý arasýnda çýkmaya baþlar. 20 yaþ diþlerinin aðýzda býrakýlýp býrakýlmamasý konusu tartýþmalýdýr. Bu diþleri çektirmek daha mý doðru?

Çenede yeterli alan olmadýðý durumlarda 20 yaþ diþleri tam çýkamaz; gömük, ya da yarý gömük kalýr. Diþ yüzeye çýkamadýðý için kiþiye rahatsýzlýk verir, kimi durumlarda yüzde ani þiþliklere veya çenelerin kilitlenmesine yol açar. Þiddetli aðrýlar, görülür. Bu sebeplerle sorun yaratan 20'lik diþlerin mutlaka kontrol edilmesi ve diþ hekiminin uygun görmesi halinde çekilmesi önemlidir. 20 yaþ diþi için genç yaþlarda yapýlan operasyonlar teknik bakýmdan daha kolay olurken, iyileþme de daha kýsa sürede olur. 20 yaþ diþlerinin aðýzda býrakýlýp býrakýlmamasý konusu tartýþmalýdýr. Diþ Hekimi Çaðdaþ Kýþlaoðlu, 20 yaþ diþi eðer doðru pozisyonda sürüyorsa ve çevre dokulara zarar vermiyorsa bu diþin yerinde kalmasýnda bir sakýnca olmadýðýný söylüyor. Dr. Kýþlaoðlu'na göre, çene kemiðine kaynaþmýþ ve anormal pozisyonlu bir diþin (röntgenle tespit edilmiþ) ileride yol açacaðý sýkýntýlar göz önüne alýnarak çekimine karar verilebilir. Diþ arkýndaki yer darlýðý durumlarýnda diþin sürmesi diþeti- kemik ve diðer komþu diþ engeline takýlabilir.

PEKÝ NE YAPMALI?

Diþ Hekimi Çaðdaþ Kýþlaoðlu, 20 yaþ diþinin þu durumlarda çekilmesi gerekebileceðini söyledi:

Çürük: 20 yaþ diþinin pozisyonundan dolayý o diþte veya komþu diþte çürük görülebilir.

Diþ eti enfeksiyonu: 20 yaþ diþinin tam çýkmadýðý durumlarda yemek artýklarý ve bakteriler 20 yaþ diþinin çevresindeki diþ etinin altýna girerek enfeksiyona neden olur. Bunun sonucunda aðýz kokusu, aðrý, yüzde þiþme ve aðýz açýklýðýnda azalma görülebilir. Enfeksiyon lenfler aracýlýðý ile yanak ve boyuna doðru yayýlabilir.

Basýnç aðrýsý: Sürmeye çalýþan 20 yaþ diþinin komþu diþlere basýnç yapmasýndan dolayý aðrý olabilir. Bazý vakalarda bu basýnçtan dolayý diþlerde aþýnma olur.

Ortodonti: Pek çok genç hasta diþlerindeki çapraþýklýklarý düzelttirtmek için ortodontik tedavi görmektedir. 20 yaþ diþleri sürerken yer darlýðý nedeniyle özellikle ön bölgede diþ çapraþýklýklarýnýn artmasýna neden olur.

Protez: Total protez kullanan hastalarda gömük 20 yaþ diþleri sürmeye baþlarsa protezde uyumsuzluk, vuruk ve kullanamama problemlerine sebep olabilirler. Bu yüzden total protez yapýlacak hastalarda da panoromik röntgen incelemesi büyük önem taþýr.

Kist oluþumu: Gömük yâ da yarý gömük 20 yaþ diþinin çevresindeki yumuþak dokuda kist oluþabilir. Bu kist ve diþin alýnmasý, ileride oluþabilecek kemik ve komþu diþ harabiyetini önleme açýsýndan büyük önem taþýr. Nadiren de olsa kistin içinde tümör geliþebilir veya kistin aþýrý büyümesine baðlý olarak çenede spontan kýrýklar meydana gelebilir.

Operasyon sonrasý bakým...

Diþ hekimi Çaðdaþ Kýþlaoðlu, 20'lik diþin çekilmesinden sonra neler yapýlmasý gerektiðini de þöyle anlattý:

•Yara yeri kesinlikle kurcalanmamalý, yoksa aðrý, enfeksiyon veya kanama geliþebilir.

•Ýlk 24 saat boyunca diþ çekilen tarafla çiðneme yapýlmamalý.

•Ýlk 24 saat sigara içilmemeli, Çünkü sigara kanamayý arttýrýp iyileþme sürecini uzatýr.

•Hastanýn tükürmemesi gerekir, yoksa kanama artar ve pýhtý yerinden oynayabilir.

•Kanama kontrol edilmeli. Eðer dikiþ atýlmamýþsa steril gazlý bezle tampon yapýlýr. Pýhtý oluþumu için tampon yarým saat aðýzda tutulmalý. Tampon alýndýktan sonra kanama devam ediyorsa yenisi konur.

•Þiþkinliðin kontrolü. Operasyon sonrasý bölgeye soðuk bir tampon uygulayarak dolaþým yavaþlatýlýr ve yüzün þiþmesinin önüne geçilir. Uygulama þöyle olmalýdýr: 20 dakika soðuk tampon, 20 dakika ara, sonra tekrar 20 dakika soðuk tampon þeklindeki periyotlarla devam edilir.

•Ýlk 24 saatten sonra her 2 saatte bir ýlýk tuzlu suyla aðzý gargara yapmak gerekir. Karýþým, 1 bardak ýlýk suya 1 çay kaþýðý tuz ilave edilerek hazýrlanýr.

ÞÝÞLÝK VE KANAMA OLABÝLÝR

Diþ Hekimi Çaðdaþ Kýþlaoðlu, yirmilik diþin konumu, þekli ve boyutuna baðlý olarak uygulanacak iþlemin zorluk derecesinin deðiþtiðini söyledi. Çekimden sonra hafif bir þiþlik, aðrý ve kanama olabileceðini belirten Kýþlaoðlu, "Diþ hekiminizin alacaðý önlemler yan etkileri en az seviyeye indirir" dedi. 20 yaþ diþinin çekimi sonrasý "dry soket" denen bir iyileþme bozukluðunun yaþanabileceðini de belirten Kýþlaoðlu, "Çekim boþluðunda kan birikmez ve aðrý olabilir. Birkaç gün içinde durum düzelir" diye konuþtu. Kýþlaoðlu, 20' yaþ diþiyle sorun yaþayanlar için, ileri yaþlarda kemik yapýsý yoðunlaþtýðý ve esneklik azaldýðý için çekimin zorlaþacaðý, iyileþmenin de daha yavaþ olacaðý hatýrlatmasýnda bulundu.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git