Haziran 27, 2019, 04:12:52
Haberler:

Onlar þöyle cevap verirler: Evet, doðrusu bize, (bu azap ile) korkutan bir peygamber gelmiþti; fakat biz (onu) yalan saymýþ ve: Allah'ýn bir þey gönderdiði yok; siz olsa olsa büyük bir sapýklýk içindesiniz! demiþtik. (Mulk -9)

Kýzkulesi Boðazýn büylü süsü (The Magic of Bosphorus)

Balatan isoz_, Mart 21, 2010, 05:41:59

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

isoz_

Site oldukça hýzlý hocam, sizin PC'de bir sorun olmasýn?

MiMyav isoz abim, bi yanlýþlýk olmalý...
aha bu fiyatlandýrmayý sizin verdiðiniz linkteki siteden aldým.
abim bu fiyatlar korkunç...
koç ve sabancý ailelerinden baþka birinin bu makineyi alabileceðini pek sanmam.

isoz_

Hocam :))
Sizin orada alacaðýnýz prenium sevisler. Satýþ sonrasi hizmeler ve destek vs. eðer profesyonel anlamda destek almanýz gerekirse
sadece makinanýn gövedi 3798 dolar :) tabi
ben sadece bir adet gövde bir adette lensin fiyatýný yazdým. Yoksa full paket yýldýzlý olan 27 bin dolar. bu bizim makinalarda da öyle. Yani siz ürüne ait olan tüm lensleri , bütün aksesuarlarý, ve bunun yanýnda profesyonel destek yardým alýyorsanýz fiyat öyle :))
Allah'a emanet olun.

liprade

Alnt yaplan: ÝsoZ - Mart 23, 2010, 04:41:40
Siz bir nesneyi tam olarak nasýl karelerseniz çok daha anlamlý olacaðýný düþünmelisiniz. Fotoðrafýn neresinde nasýl durmalý? Ortasýnda mý yanda mý?


Ýþin en çok dikkatimi çeken kýsmý da bu. Tabii ki renklerin hoþ uyumuna, netliðine de hayýr diyemeyiz. :)

Anlamadýðým yerler olsa da teferruatlý açýklamalarýnýz için teþekkür ederim/z.

Rahmana emanet olun.

*Bu arada fiyatlar hakkaten de uçuþta. :o
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

liprade

Alnt yaplan: MiM - Mart 23, 2010, 05:34:26
site o kadar aðýrlaþtý ki, valla canýna tak ettiriyor insanýn yav :(


Hocam dün ve önceki günlerde sorun vardý. Lakin þu an normale döndü. Ýnþallah sizinki de ayný þekilde hýzlanmýþtýr.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

MiM

hý hý evet, þu an bende de normal...
umarým hep böyle devam eder.

Þehadete Vurgunum

Alnt yaplan: ÝsoZ - Mart 23, 2010, 04:30:25
Ah þu balýklý göl ömrüm yeterse görmeye geleceðim ÝnþALLAH.
Memleketin gezilecek çok yeri var.
Mayýs 9'unda ÝnþALLAH Hatay'ý gezmek için kýsa ama geceleri uzun bir yolculuk yapacaðýz. Nasip olursa tüm ilçelerini gezeceðiz.
Belki birgün Urfa yollarýnda da oluruz. Benim urfalý çok asker arkadaþým olmuþtu :)
ALLAH'a emanet olun.


inþALLAH gelip görürsünüz :)

Yukar git