Haziran 26, 2019, 06:35:47
Haberler:

Oraya atýldýklarýnda, onun kaynarken çýkardýðý uðultuyu iþitirler. (Mulk -7)

Günümüzde Allah c.c Lafzý üzerine Yapýlan Küfür Sözler

Balatan haydarý kerrar, Mart 14, 2010, 10:58:59 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

haydarý kerrar

Elfâz-ý Küfür ve Allah Lafzý

Elfâz'ýn tekili olan lafýz (lafz); söz, kelime ve ifade demektir. Küfür ise "kefera" fiilinden masdar olup, sözlükte; bir þeyi örtmek anlamýna gelir. Kalbindeki imanýný örten kimseye de bu yüzden münkir veya kâfir denilmiþtir. Bir terim olarak, kiþiyi küfre düþüren ve dinden çýkmasýna sebep olan sözlere "elfâz-ý küfür" adý verilir.
Bir mü'mini küfre düþüren sözler dörde ayrýlýr. Bunlar: Ýstihzâ, istihfaf, istihkar ve  istinkârdýr. Ýstihzâ, dinin esaslarýndan birini alaya almak; istihfâf, inanýlmasý gereken ve zarûrât-ý diniyye denilen prensipleri küçümsemek, hafife almak; istihkar, dinle ilgili temel esaslarý ve dinin mukaddes saydýklarýna hakaret etmek, çirkin sözler söyleyip sövmek; istinkâr ise bir Ýslâmî hükmü açýkça inkâr etmek veya dince mukaddes olan þeylere inanmayýp küfretmek.
Allah'ýn zâtý, sýfatlarý, fiilleri, isimleri, emirleri, yasaklarý hakkýnda þaka yollu da olsa alay ederek küçümseyici konuþmak ve Allah'a çirkin sözler söylemek kiþiyi dinden çýkarýr.
"Allah ile, O'nun ayetleriyle, O'nun Rasulü ile alay mý ediyorsunuz? Boþ yere özür dilemeye kalkýþmayýn. Siz imandan sonra küfre düþtünüz."  (Tevbe: 9/65)
Günümüzde nice þarkýlarda dinle ilgili kutsal esaslara hakaret taþýyan, kadere isyan eden, bir kadýný putlaþtýrýp Allah'ý sever gibi sevme ifadeleri müslümaným diyen insanlar tarafýndan rahatlýkla söylenebilmektedir. Bir futbol takýmý ekber, yani Allah'a ait olan "en büyük" ifadesiyle sloganlaþtýrýlabilmekte, öðrencilere bir þahýs hakkýnda ilâhî özellikler verilerek antlar, þiirler söylettirilebilmektedir. Medyada, kahvelerde, sokaklarda nice elfâz-ý küfür rahatlýkla aðýzlardan çýkabilmektedir. "Ýþimiz Allah'a kaldý", "Allah'lýk" gibi ifadelerle Allah hakkýnda küçültücü ifadeler söylenebiliyor. Azrail'e kýzýlýp ileri geri sözler sarfedilebiliyor. Bir kýza "Melek" ismi verilebiliyor, felek ifadesiyle göklerin insan kaderi üzerinde etkisi kabullenilerek ona kader adýna hakaretler edilebiliyor. Açýkça kadere de çatýlabiliyor. Zamana sövülebiliyor. Cennet ve cehennemle ilgili fýkralar anlatýlarak Allah'ýn ödül ve cezasý þaka konusu edilebiliyor. Dini küçük düþürücü ne olduðu belirsiz fýkralarý veya dinin kutsallarýný küçük düþürecek uydurmalar anlatýlabiliyor. Allah'ýn sýfatlarý baþkasýna verilebiliyor. Allah'tan baþkasýna duâ edilip medet ve yardým istenebiliyor. Allah'tan baþkasý adýna yemin edilebiliyor. Aðzýmýzdan çýkan her sözün hesabýnýn isteneceði unutularak küfür lafýzlarý sakýz gibi aðýzlarda dolaþabiliyor. Bütün bunlar, elfâz-ý küfür, þirk, irtidat gibi konularýn kapsamýna girmektedir.
Allah'la Ýlgili Çevrede Çokça Duyulan Elfâz-ý Küfürden Bazýlarý
(Söyleyeni Þirke Düþürmesinden Korkulan, Müslümanlarý Mürted Yapmasýndan Endiþe Edilen Çirkin Sözler)

"Allah'lýk" (saf bir insan için)
"Allah'sýz" (Bunun Allah'ý yok, bu kimseyi Allah yaratmamýþtýr anlamýnda)
"Ýþimiz Allah'a kaldý" (Ýþimiz yaþ,  netice beklemeyin anlamýnda)
"Ýnþâallah deme, kesin söz ver" (Ýnþâallah, yani Allah dilerse sözünün yanlýþ ve yetersiz olduðu anlamýnda)
"Seni Allah gibi seviyorum" (Allah'ý sever gibi çok sevmek, fanatiklik anlamýnda)
"Seni elimden Allah bile kurtaramaz" (Allah'ýn gücü bile yeterli olmaz anlamýnda)
"Burada Allah yok, Peygamber izinde" (Karakolda, hapishanede vb. Allah'ýn yardým edemeyeceði anlamýnda)
"Allah'ýn olmadýðý, þeytanýn bol olduðu yerde elime geçecek, ciðerlerini sökerim" (Allah'ýn olmadýðý yer olabileceði anlamýnda)
"Allah, ondan verdiði caný alamýyor" (Borcuna sâdýk olmayanlar hakkýnda, Allah'ýn âcizliði anlamýnda)
"Allah'ýn hükmü burada geçmez" veya "o eskidendi, þimdi Allah'ýn hükmü uygulanmaz, devir deðiþti" (Allah'ýn hükmünün geçersizliðini iddia veya tüm zamanlara ait olduðunu inkâr anlamýnda)
"Þu iþin (þeyin) Allah'ýný yapar" (Allah'ý herhangi bir þeye benzetme anlamýnda)
"Sen Allah mýsýn be?" (Bir yaratýðýn Allah olma ihtimalini çaðrýþtýracak anlamda)
"Ye Allah ye", "vur Allah vur" (Allah'ý kula benzetmek anlamýnda)
"Allah Baba", "Allah'ýn oðlu gelse..." (Allah'a çocuk isnad etme anlamýnda)
"Tapýlacak kadýn" (Allah'tan baþka  tapýlacak/ibadet edilecek mâbud kabulü anlamýnda)
"Futbol/müzik ilâhý, ...tanrýçasý" (Allah'tan baþka ilâh kabulü anlamýnda)
"Hâkimler hâkimi" (Allah'ýn dýþýnda bir varlýða Allah'ýn bir sýfatýný verme, her þeyi yönlendiren anlamýnda)
"Sezar'ýn hakký Sezar'a, Tanrý'nýn hakký Tanrý'ya"  (Allah'a denk baþkasýnýn hakký olduðu, Allah'ýn her yerde tek güç olmadýðý anlamýnda)
"Allah bizi unuttu" (Allah'ýn zorluklarla denemesi konusunda Allah'ý unutma gibi bir eksiklikle vasfetme anlamýnda)
"Filan kimse þu þeyi yarattý" (Yaratma fiilini gerçek anlamda, yani yoktan var etme manasýnda baþka birine verme, Allah'ýn fiiline ortak kabulü anlamýnda)
"Allah'ýn baþka iþi mi yok, bununla uðraþacak?" (Allah, her þeyi takdir edip, her þeye hükmünü geçirmez, O'nun dediðinin ve müdâhalesinin dýþýnda da iþler olur anlamýnda)
"Allah bilir ki, þu iþ þöyledir" ,   "Allah þâhit þunu þöyle yaptým"  dediði halde, yalan söylemiþ olsa; Allah'a iftira atmak ve gizli-açýk her þeyi bildiðini kabul etmemek anlamýnda) 
"En büyük filân takým, baþka büyük yok" (Ekber/en büyük sýfatýnýn Allah'tan baþkasýna verilmesi ve baþka büyüðün olmadýðý, Allah'ýn büyüklüðünün inkârý veya  büyüklükte ortaðý olduðu anlamýnda)
"Allah'ýmý inkâr edeyim ki, þu þöyledir" (Söylediði söz, doðru bile olsa; Allah'ý inkâr etmeyi ihtimal olarak kabul ve inkârý basite almak anlamýnda)
"Allah, þunu þöyle yaratsaydý, þu iþi þöyle yapsaydý ne iyi olurdu" (Allah'ýn yarattýðýný beðenmemek, O'na eksiklik ve kusur isnad etmek anlamýnda)
"Allah, keþke þunu haram kýlmasaydý, þunu farz etmeseydi" (Allah'ýn hükmünü beðenmemek anlamýnda)
(O konuda âyet ve kudsî hadis olmadýðý halde,) "Allah þöyle buyurmuþtur" demek (Kur'an'da olmayan, ispatlanamayan cümleleri Allah'a isnâd etmek, dolayýsýyla Allah'a iftira etmek anlamýnda)
(Allah'ýn kesin olarak haram kýldýðý bir þeyi yiyip içerken "Allah'ýn ismiyle (Bismillâh)" demek (Allah'la, Allah'ýn haram hükmüyle alay etme anlamýnda)
Allah'ý, O'nun kurallarýný, O'nun dinini, kitabýný...  istihzâ/alay, küçük görme, hakaret, inkâr etme.
Allah'a, dine, dince mukaddes sayýlan þeylere küfür, sövme veya çirkin söz söyleme.   
Allah'tan baþka mutlak gaybý bilen olduðunu kabul etme.
Allah'tan baþkasýna söylenmesi câiz olmayan þeyleri baþka þeyler için söyleme: "Yeþil gözlerinden muhabbet kaptým, Diz çöküp önünde yýllarca taptým." , "Mihrâbým diyerek yüz sürdüm" , "Bir Allah'a, bir de sana taptým" , "Kâbe Arabýn olsun, bize Çankaya/Anýtkabir yeter" , "Ey, bugünleri borçlu olduðumuz ulu Atatürk" vb.
Allah'tan baþkasýna duâ etmek, veya bir kuldan meded istemek
Allah'ýn helâllarýný helâl; haramlarýný haram kabul etmemek
Allah'tan baþkasý adýna kurban kesmek, Allah'tan baþkasýna adak adamak
Allah'ýn kesin yasaðýna raðmen Allah'ýn düþmanlarýný, kâfirleri sevmek, küfre rýzâ göstermek, kâfirlere -hidâyetleri dýþýnda- dua etmek
Tâðutlarýn resim ve heykelleri önünde tapýnýrcasýna saygý göstermek
Allah'ý, sadece göklere ve tabiata hükmü geçen bir zat olarak kabul edip, yeryüzünü insanlarýn kendi baðýmsýz arzularýna býrakýp Allah'ý dünya iþlerine karýþtýrmamak, insanlarýn sosyal ve siyasal iliþkilerini düzenleme konusunda Allah'ýn dýþýnda otoriteler tanýmak
Fayda ve zararý Allah'tan bilmemek, "þu doktor benim hayatýmý kurtardý" , "frene basmasaydý ölmüþtüm" , "þu hap bana þifa veriyor, beni iyi ediyor" "Devlete karþý çýkýlýr mý, ezer geçer" 
Ýbâdet kapsamýna girecek tüm amelleri, sadece Allah için yapmamak, gösteriþ veya dünyevî bir menfaat için yapmak. (Kavram tefsiri)
             

Yukar git