Haziran 27, 2019, 08:46:12
Haberler:

Böylece günahlarýný itiraf ederler. Artýk (Allah'ýn rahmetinden) uzak olsun, o alevli cehennemin mahkûmlarý! (Mulk -11)

Subuti sýfatlardan Basar ne demektir

Balatan haydarý kerrar, Mart 14, 2010, 10:42:36 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

haydarý kerrar

BASAR

Allah'ýn sýfatlarýndan biri. Iþýk, renk, þekil, miktar ve her türlü davranýþýn, güzellik ve yanlýþlýklarýn idrak edildiði duyudur.
Kur'an-ý Kerîm'de görmek anlamýna gelen Basîr' sözcüðü 36 ayette geçmektedir. Ayetlerin çoðunda (el-Bakara, 2/96,110, 233, 237; Âli Ýmrân, 3/156, 163; el-Maide, 5/71; el-Enfâl, 8/39; Sebe' 34/11; Fussilet, 41/40; el-Hucurât, 49/18; el-Hadîd, 57/4; Mümtehine, 60/3; Teðabun, 64/2) basîr sözcüðü, a-m-l' fiilî ile birlikte "Allah yaptýklarýnýzý görür, Allah onlarýn yaptýklarýný görüyor" biçiminde deðiþik þekillerde geçmektedir. Bazý ayetlerde (Âli Ýmrân, 3/15, 20; Mü'min, 40/44) basîr sözcüðü,kul anlamýna gelen Ýbad sözcüðü ile birlikte "Allah kullarýný görür, görmektedir" biçiminde geçmektedir. Bazý ayetlerde (el-Ýsrâ,17/1; el-Hacc, 22/61, 75; Lokman, 31/28; Mü min, 40/20, 56; eþ-Þûra, 42/11; el-Mücadele, 58/1) basîr sözcüðü, iþitmek anlamýna gelen semi sözcüðü ile birlikte geçmektedir. Bazý ayetlerde (el-En'am, 6/50; er-Ra'd 13/16; el-Fâtýr, 35/19; Mü'min, 40/58) basîr sözcüðü, kör anlamýna gelen amâ sözcüðüyle birlikte geçmektedir. Hûd suresinde (11/24) basîr sözcüðü, ama sözcüðüyle saðýr anlamýna gelen esamm' sözcüðü ile birlikte geçmektedir. Mülk suresinde (67/19) Allah'ýn her þeyi' gördüðü bildirilmekte, Fâtýr suresi (35/31) ile Þûra suresinde (42/27) basîr sözcüðü, haber alan veya haberdar olan anlamýna gelen habîr sözcüðüyle birlikte geçmektedir.
Allah her þeyi görür. Onun görmesi her þeyi ve her tarafý kuþatýr. Hiç bir þey onun görmesine engel olamaz. Hiç bir þey de onun görmesinden gizli kalamaz. Bazý þeyleri görüp, bazýlarýný görmemesi mümkün deðildir. Gizlilik, kapalýlýk, aydýnlýk, karanlýk onun için söz konusu deðildir.
Allah'ýn görmesiyle, kullarýn görmesi arasýnda bir kýyas yapýlamaz. Zira Allah'ýn görmesi yaratýklarda olduðu gibi göz aracýlýðýyla deðildir. Allah her türlü maddilikten uzaktýr, mahluklara benzemekten münezzehtir. Allah'ýn her þeyi görme sýfatýna sahip olduðuna iman etmek gerekir. Allah Teâlâ gizli ve açýk herkesin ne yaptýðýný ve ne yapacaðýný görür, Mesafe, zaman ve karanlýklar Cenab-ý Allah'ýn görmesine asla engel deðildir.
el-BASÎR

Allah'ýn güzel isimlerinden biri. Her þeyi gören, çok iyi gören anlamýna gelmektedir. Allah her þeyi, herkesin yaptýðýný görür. Onun görmesine hiçbir þey engel olamaz. Kâinatýn herhangi bir noktasýnda hiçbir hâdise yoktur ki, Allah onu görmüþ ve iþitmiþ olmasýn. Ýbadette ihlâs, kulun Allah'ý görmemesine raðmen, Allah'ýn onu gördüðünü bilmesi ve onu görür gibi ibadet etmesidir.
Allah, zatý ile basîrdir. "O, yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Herþeyden hakkýyla haberdardýr. " (el-En'am, 6/18) ayetinde, "Habîr, Basîr" þeklinde ifade edilmiþtir. Allahü Teâlâ gizli veya açýk her þeyi görür, gece veya gündüz, küçük veya büyük... Her þeyi hakkýyla bilir. Hz. Peygamber bir hadisinde þöyle buyurur: "Kendinize hâkim olunuz. Siz, saðýr ve gaib olan kimseye deðil, iþiten, gören ve çok yakýnda olan (Allah)'a dua ediyorsunuz. " (Buhârî, Tevhid, 9; Müslim, Zikr, 44-46...) Ebû Hüreyre, Hz. Peygamber'den rivayet ettiði meþhur Cibril hadisinde, Cibril'in "Ýhsan nedir?" sorusuna Resulullah'ýn þu cevabý verdiðini anlatýr:
"(Ýhsan), Allah'a sanki görüyormuþ gibi ibadet etmendir. Her ne kadar sen Allah'ý görmüyorsan da, þüphesiz O seni görür. " (bk. Cibril Hadisi)
Allah, kalpteki fýsýltýlarý, beyindeki oluþumlarý, fikirdeki gizlilikleri, kalplerdekini, zifiri karanlýk bir gecede kapkaranlýk taþýn üzerinde yürüyen simsiyah bir karýncayý ve çýkardýðý sesi görür, duyar, bilir.

Yukar git