Haziran 25, 2019, 02:23:46 ÖÖ
Haberler:

O ki, birbiri ile âhenktar yedi göðü yaratmýþtýr. Rahmân olan Allah'ýn yaratýþýnda hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun? (Mulk -3)

Zati sýfatlardan Kýyambi Zatihi (Nefsi)ne demektir

Baţlatan haydarĂ˝ kerrar, Mart 14, 2010, 10:40:21 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

haydarĂ˝ kerrar

KIYĂ‚M BĂť-NEFSĂťHĂť

Kendi özü gereði varolan. Kýyam bi-zatihi de denir. Allah'ýn Tenzihat ya da Sýfat-ý Selbiye (Allah'ýn soyutlama, olumsuzlama yoluyla ulaþýlan sýfatlarý) denilen sýfatlarýndandýr. Allah'ýn bizzat varolduðunu, varolmak için baþka bir varlýk ya da nedene muhtaç olmadýðýný dile getirir.
Allah dýþýndaki varlýklar özleri gereði deðil baþka bir varlýk ya da nedene baðlý olarak vardýrlar. Varolmak için ikamet edecekleri bir mekana, içinde bulunacaklarý bir yere (mahal), kendilerini seçecek bir seçiciye ya da icad edecek bir mucide ihtiyaç duyarlar.
Böyle bir neden olmadýkça varolmalarý düþünülemez. Bu nedenle Allah dýþýndaki tüm varlýklar kýyam biðayrihi (baþkasýyla varolan) varlýklardýr. Allah, varlýklara ait niteliklerden münezzehtir. Bu nedenle O'nun kendi özü gereði varolmasý gerekir. Bu gereklilik Allah için vücub (zorunluluk) ifade eder. Aksi durumda Allah'ýn diðer varlýklara benzemesi, onlar gibi baþka bir nedene baðýmlý (muhtaç) olmasý gerekir ki, Allah için böyle birþey düþünülemez. Bu nedenle Allah'ýn varlýðý vâcibu'l-vücud (varlýðý zorunlu) olarak tanýmlanýr. Varlýðý zorunlu olan Allah, diðer varlýklarýn varlýk varoluþ nedenidir.
Baþka bir deyiþle tüm evren ancak Allah'ýn varlýðý nedeniyle, O'nun yaratmasý, varetmesiyle vardýrlar. Varolmalarý Allah gibi zorunlu (vacib) olmadýðý için varlýklarý "mümkün" olarak nitelenir, eþ deyiþle varlýklarý ile yokluklarý arasýnda bir fark yoktur.
Allah'ýn varlýðýnýn zorunluluðu ve kendindenliði Kur'an'da tenzih, soyutlama yoluyla ortaya konulur. Tevhîd inancýný özetleyen ihlas Sûresi Allah'ýn birliðini, doðmak ve doðurmak gibi yaratýlmýþlara özgü niteliklerden yüce olduðunu, hiçbir varlýðýn O'nun dengi olamayacaðýný belirtirken O'nun "Samed" olduðunu da vurgular. Samed, müfessirlere göre, tüm varlýklarýn varlýk ve bekalarýnýn Allah'a baðlý olduðunu, her þeyin O'na muhtaç bulunduðunu, O'nun ise hiçbir þeye baðýmlý ve muhtaç olmadýðýný, her þeyin yöneleceði, yardým dileyeceði tek varlýk olduðunu dile getirir. Allah'ýn varlýklardan aþkýnlýðý, münezzeh oluþu, muhtaç olmayýþý "Ey iman edenler, siz Allah'a muhtaçsýnýz. Allah ise müstaðnidir (hiçbir þeye muhtaç; deðildir)" (el-Fatýr, 35/15) ve "Allah, âlemlerden müstaðnidir" (el-Ankebut, 29/6) gibi âyetlerle de sýk sýk vurgulanýr.