Haziran 27, 2019, 04:11:07
Haberler:

Elif. Lâm. Mîm. Ýþte bu âyetler, hikmet dolu Kitab'ýn âyetleridir. (Lokman -1,2)

Zati sýfatlardan Beka ne demektir

Balatan haydarý kerrar, Mart 14, 2010, 10:38:04 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

haydarý kerrar

BEKÂ

Sonsuz, ebedî kalmak; durmak, sürmek, devam etmek ve özellikle eski hâli üzere sabit olmak.
Istýlahta; Yüce Allah'ýn sýfatlarýndan birisidir. Allah'ýn varlýðýnýn bir sonunun olmamasý demektir. Bütün sonradan yaratýlan varlýklar için bir son düþünüldüðü halde, O'nun için bir son düþünülemez. O hem ebedî hem de ezelîdir. Baþlangýcý ve sonu yoktur.
Ýki türlü bâkî varlýk vardýr: 1- Sonsuza kadar kendi kendine bâki olan varlýk. Bu varlýk için bir fena, yani son bulmak, zevâl bulmak düþünülemez. Ýþte bu varlýk Yüce Allah'týr.
2- Belli bir süreye kadar, bir baþkasý sebebiyle,bir baþkasýna muhtaç olarak bâki olan varlýk. Bu, Allah'ýn dýþýnda, Allah'ýn belli bir süreye kadar bâki kýldýðý varlýklardýr. Bunlar için son ve zevâl bulmak mümkündür.
Allah'ýn bâki kýlmasýna baðlý olan varlýklarýn bâkiliði de iki þekilde olur:
a- Bizzat kendisi, özel varlýðý bâki olanlar ki; bunlarýn bâkiliði tek tek her varlýk içindir. Buna örnek olarak gök cisimleri, ay, dünya, yýldýzlar ve diðer gezeðenler verilebilir. Her birinin bâkiliði kendisine mahsustur. Bütün bunlarýn son ve zeval bulmasý Allah'a baðlýdýr. O istediði anda bunlara bir son verebilir.
b- Cins ve türleri itibariyle bâki olanlar. Bunlarýn bâkiliði her varlýðýn bizzat kendisi için deðildir. Bu tür bâkî varlýklara da insan ve hayvan türleri örnek verilebilir. Ýnsan cins ve tür olarak Allah'ýn istediði ve dilediði vakte kadar bâkidir. Bir insan ölür ama insan türü bâkidir. Diðeri yaþar ve insan nesli devam eder. Özel varlýðý bâki olan varlýklar ise böyle deðildir. Ay, zâti olarak kendisi için, herhangi bir yýldýz kendisi için bâkidir, süreklidir. (Râðýb el-Isfahâni, Müfredât, Ýstanbul 1986, s. 74).
Dünya fâni, ahiret ise bâkidir. Cennet, Cehennem bâkidir. Oradaki mükâfat ve azap da bâkidir. Yüce Allah Cennet ehli için "Onlar Cennetliktirler. Ýþlediklerine karþýlýk olarak ebediyen Cennet'te kalacaklardýr. " (Ahkâf, 46/14) buyurmakta, Cehennem ehli için de, "Kim Allah'a ve Peygamberi'ne karþý gelirse ona, içinde sonsuz olarak kalacaklarý Cehennem ateþi vardýr. "(Cin, 72/23) buyurarak, her iki grubun mükâfât ve azabýnýn daimî olacaðýný açýkça ifade etmektedir.
Allah'ýn dýþýndaki her þey O'nun dilemesi ve isteðine göre, O'nun istediði zamana kadar, O'na muhtaç olacak þekilde bizâtihî olmayýp, biðayrihî bâkidir. O nasýl isterse o þekilde olur ve geçici bâkilik son bulur.
Yüce Allah ise bizâtihî olarak bâkidir. Baþlangýcý olmadýðý gibi bir sonu da yoktur. Zira O Vâcibu'l-Vücûd'dur, varlýðý zorunlu olandýr. Kýdemi sabit olanýn bekâsý da vaciptir. O'nun bâki olmasý Vâcibu'l-Vücûd olmasýnýn bir gereðidir. Bekâ, Allah'ýn zâtî sýfatlarýndandýr. Bunun zýddý olan "fenâ" yani "bir sonu olmak" Yüce Allah için muhaldir. Böyle bir þeyin düþünülmesi tenâkuzdur.

Yukar git