Haziran 27, 2019, 08:31:52 ÖÖ
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

Esma-ĂĽl HĂĽsna ile Dua ve Zikir

Baţlatan haydarĂ˝ kerrar, Mart 14, 2010, 10:34:59 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

haydarĂ˝ kerrar

Esma-ĂĽl HĂĽsna ile Dua ve Zikir
Bismillahirrahmanirrahim

   BaĂľlangýç ve her Ăľeyin evveli nihayetsiz her Ăľeyin sonu, Kadim, Kerim, fazilet ve cömertlik sahibi varlýðý kendinden,  Alemlerin yegane gerçek hĂĽkĂĽmdarĂ˝,  Rabbi olan Allah'a Hamd ve senalar olsun. KĂ˝yamete dek salat ve selam rahmet Nebisi, Ăśmmetin Ăľefaatçisi,  halkĂ˝n aynasĂ˝nda HakkĂ˝n kainattaki tecellilerinin en mĂĽkemmeli olan Peygamberimiz, Seyyidimiz, Rehberimiz  Hz. Muhammed Mustafa'ya  (s.a.v ) Onun pak, temiz,  Ăľerefli Alinin ve GĂĽzide  AshabĂ˝nĂ˝n, Salihlerin ve onlara uyanlara olsun.
Dua: Seslenmek,  yardĂ˝ma çaĂ°Ă˝rmak, Allah'a yalvarmak, O'ndan dilekte bulunmak, Bir kimsenin kendisi veya baĂľkasĂ˝ hakkĂ˝nda bir dileĂ°ine bir arzusuna kavuĂľmasĂ˝ için AllahĂĽ teâlâya yalvarmasĂ˝

          Evet Dua, insanda fĂ˝trĂ® bir olgudur. Bu sebepledir ki, bĂĽtĂĽn dinlerde ve ilk insan ilk peygamber Adem (a.s) ile baĂľlayan ve ebede doĂ°ru devam eden olgudur. BĂĽtĂĽn mevcudatĂ˝n ortak dilidir dua Kulun inandýðý Rabbine seslenmesi, zikretmesi, darda kaldýðý ve çýkýþ yollarĂ˝nĂ˝n daraldýðý zamanlarda o yĂĽceler yĂĽcesi sultanĂ˝n makamĂ˝na aĂľaĂ°Ă˝larĂ˝n en aĂľaĂ°Ă˝sĂ˝ndan yĂĽkselen feryadĂ˝, ahĂ˝, arzu hali ve inandýðý varlĂ˝ktan yardĂ˝m talebidir. Bu talep ile aczini, beĂľeriyetini, kulluĂ°unu ve ona muhtaç olduĂ°unu itiraftĂ˝r. Ýþte bu sebeplerden dolayĂ˝ Ăťnsanlar inandĂ˝klarĂ˝ ĂśstĂĽn bir varlýða Ăľu veya bu Ăľekilde dua ederler. ÇünkĂĽ  Ăťnsanlar hayatlarĂ˝ boyunca, ĂĽstesinden gelemeyecekleri birçok Ăľeylerle karþýlaĂľmakta, keder, sĂ˝kĂ˝ntĂ˝, acz ve ĂĽmitsizliklere maruz kalmaktadĂ˝rlar. Ýþte rabbin rububiyyetini izhar etmesi için bu çýkĂ˝lmaz haller tezahĂĽr eder ve  rabbin samed(Yarattýðý hiç varlýða muhtaç deĂ°il tĂĽm yaratĂ˝klarĂ˝n ihtiyacĂ˝nĂ˝ gideren ve her tĂĽrlĂĽ istekte doĂ°rudan kendisine baĂľvurulandĂ˝r aksine yaratĂ˝lanlar ona muhtaçtĂ˝r) esmasĂ˝nĂ˝n en bariz tezahĂĽrĂĽne bir sebeptir. Hal böyle olunca yĂĽce rabbimizde kuranda bu ibadete insanlarĂ˝ çaĂ°Ă˝rmýþ ve bize yol göstermiĂľtir ki Rahmaniyetini, samediyetini kullarĂ˝na göstersin izhar etsin ve KarþýlaĂľtĂ˝klarĂ˝ sĂ˝kĂ˝ntĂ˝lar karþýsĂ˝nda ezilen ve çöken  ruha nefes aldĂ˝rtma bir nevi doping ve  manevi yardĂ˝m olsun diye bize teĂľvikte bulunmuĂľ ve ayette:
"Rabbiniz, þöyle buyurdu: Bana dua edin, size cevap vereyim (duanýzý kabul edeyim)" (Mü'minûn, 23/60). Ey râsûlüm! Kullarým sana benden sorarlarsa, (onlara bildir ki) þüphesiz ben, (kendilerine) çok yakýnýmdýr. Bana dua edenin duasýný kabul ederim. (Bakara/186)
Ăťlahi fermanĂ˝yla ezilen gönĂĽllere çýkýþ yolu göstermiĂľ ve mĂĽjdelemiĂľ. ÇünkĂĽ insan Dua ettikten sonra  gönlĂĽnde bir ferahlĂ˝k ve serinlik hisseder. ĂťsteĂ°inin yerine getirileceĂ°i konusunda ĂĽmidi artar. YalnĂ˝z olmadýðýnĂ˝ ve daima kendisini  gözetip ve koruyan yĂĽce varlýðý ruhunun derinliklerinde hisseder. Bu yönĂĽyle dua, insana bir Ăľifa ve rĂ»hĂ® bunalĂ˝mlara karþý koruyucu bir saĂ°lĂ˝k tedbiridir de. Bu nedenledir ki, dua etmeyen toplumlar rĂ»hen çökmĂĽĂľ toplumlardĂ˝r.
          Rabbimiz Allah Teala inananlarĂ˝ bu ibadete çaĂ°Ă˝rĂ˝rken kuranda önemli bir noktaya temas eder.  Ayette: De ki: "(Rabbinizi) ister Allah diye çaĂ°Ă˝rĂ˝n, ister Rahman diye çaĂ°Ă˝rĂ˝n. Hangisiyle çaĂ°Ă˝rĂ˝rsanĂ˝z çaĂ°Ă˝rĂ˝n, nihayet en gĂĽzel isimler O'nundur (el-Ăťsrâ, 1 7/110) buyurmuĂľ, Peygamber (s.a.v) efendimiz de bir hadislerinde þöyle: "Allahu Teâlâ'nĂ˝n doksan dokuz ismi vardĂ˝r. O isimleri kim ezberlerse (sayar, manasĂ˝nĂ˝ anlar ve ĂľuĂ»runa ererse) cennete gider. þüphesiz, Allah tektir ve tek olmayĂ˝ sever" (BuhârĂ®, Daavât, 68).
        Buyurarak çok ince ve hassas bir noktaya temas etmiĂľ ve yukarda anlattýðýmĂ˝z dua sĂ˝rlarĂ˝ndan olan Allah'Ă˝n (c.c) isimlerinin kullanĂ˝lmasĂ˝yla duaya icabetin daha da çabuk olacaĂ°Ă˝nĂ˝n mesajĂ˝nĂ˝ vermiĂľ ve gerek ihtiyaç zamanlarĂ˝mĂ˝zda gerekse zikir kastĂ˝ ile bu esmalarĂ˝n kullanĂ˝lmasĂ˝nĂ˝ tavsiye etmiĂľtir.  Evet dualarĂ˝mĂ˝zda izlememiz gereken en önemli noktalardan bir tanesi kulun ne gibi ihtiyaçlarĂ˝, sĂ˝kĂ˝ntĂ˝larĂ˝ var ise Allah'Ă˝n (c.c) o sĂ˝kĂ˝ntĂ˝ya çare olan esmasĂ˝nĂ˝ kullanmak ve duada vesile kĂ˝lmaktĂ˝r. Bunu yaparken de sĂĽnnetin ve Alimlerin öðretilerinden sapmamak en doĂ°ru ve saĂ°lam yoldur. ÇünkĂĽ bu Alimler (Allah onlardan razĂ˝ olsun) AllahĂ˝n bir lĂĽtfu olarak bu ĂĽmmete esmalarda ki incelik ve sĂ˝rlarĂ˝nĂ˝ kuran ve sĂĽnnette tesbit etmiĂľ tecrĂĽbe ve yaĂľantĂ˝larĂ˝yla basiret ve keĂľifleriyle ortaya koymuĂľlardĂ˝r. Ýþte zamanĂ˝mĂ˝zda her Ăľey bir birine girdiĂ°i gibi bu okumalarda kullanĂ˝lan ayet, esma ve zikirlerin farklĂ˝ anlaþýlmalarĂ˝ da  olmuĂľ ve bazĂ˝ noktalar karýþtĂ˝rĂ˝lmýþtĂ˝r mesela bazĂ˝ insanlar izinsiz zikir çekmek kiĂľiye fayda yerine zarar getirir ve cinleri, Ăľeytanileri tetikler harekete geçirir ve kiĂľiyi sĂ˝kĂ˝ntĂ˝ya sokar derken sadece zikirde ehliyet sahiplerine mĂĽracaat edileceĂ°i ve ehli tarikin haricinde yapĂ˝lĂ˝nca zarar görĂĽleceĂ°ini söylemiĂľ, bir gurupta hiçbir Ăľekilde esma okumalarĂ˝ kiĂľiye zarar vermez demenin yolunu tutmuĂľlardĂ˝r. Bu konu aslĂ˝nda geniĂľ ve þümullĂĽ bir konudur.   ĂťĂľte bu hususta anlaþýlmayan  orta noktayĂ˝ kĂ˝saca izah etmeye çalýþalĂ˝m kĂ˝saca diyorum çünkĂĽ bu meselenin iyi anlaþýlmasĂ˝ için nefs terbiyesi, tasavvufta ve Ăľeriatta zikir, velilik, havas gibi kavramlara da girmek gerekir ki bu yazĂ˝mĂ˝zda bunlarĂ˝n hepsini toplamamĂ˝z mĂĽmkĂĽn deĂ°ildir. Bunlar hacmi geniĂľ konulardĂ˝r ve tek,tek irdelenmesi ve incelenmesi gerekir.
            Bilinmelidir ki esmalarĂ˝n belli bir amaçta, sĂ˝kĂ˝ntĂ˝larda ve ihtiyaçlarda hacet amaçlĂ˝ kullanĂ˝lmasĂ˝ farklĂ˝ Ăľeydir zikir olarak daimi Ăľekilde çekilmeleri nefs terbiyesiyle seyr yollarĂ˝nĂ˝ kat edip Allaha gerçek anlamda kulluĂ°a ve dostluĂ°a ulaĂľmak için yapĂ˝lmasĂ˝ çok farklĂ˝ Ăľeydir. Allah'Ă˝ (c.c) zikretmek elbette ki en faziletli ameldir bu bilinen bir Ăľeydir ve bĂĽtĂĽn ĂĽmmete Ăľamil bir ibadettir. Ama esmalarĂ˝n zikir olarak yapĂ˝lmasĂ˝ ĂľartlarĂ˝ vardĂ˝r bu da ehli tarik olan Alimlerimizin her nefsin makamĂ˝nda nefsin ve ĂľahsĂ˝n mizacĂ˝na meĂľrebine uygun esmayĂ˝ telkin ederek kiĂľiyi eĂ°itmeleridir. ÇünkĂĽ beĂľ parmaĂ°Ă˝n beĂľi bir olmadýðý gibi insanlarĂ˝n meĂľrepleri, mizaçlarĂ˝, istitaatlarĂ˝ ve kabiliyetleri de bir deĂ°ildir. Ýþte bu hususiyetten dolayĂ˝dĂ˝r ki Rasulullah (s.a.v) Hz. Ebu Bekre (r.a) öðrettiĂ°i bir zikri diĂ°er halifelere öðretmemiĂľ RaĂľit halifelere (Allah onlardan razĂ˝ olsun) öðrettiĂ°i zikri ashabĂ˝n tamamĂ˝na öðretmemiĂľtir. Kimine sesli zikri belli bir esmayĂ˝ telkin ederken diĂ°erine sessiz zikri daha baĂľka bir esmayĂ˝ telkin etmiĂľtir. AynĂ˝ Ăľekilde sahabenin bazĂ˝larĂ˝na böyle gizli zikirler verirken ĂĽmmetin geneline de hitap eden zikirler, tespihler bildirmiĂľ ama gizli olarak verdiklerini herkese umuma aĂľikar etmemiĂľ ki Ăťlahi sevk ile herkes meĂľrebine uygun olanda yoĂ°rulsun ve kulluĂ°unu yapsĂ˝n, bilmeden kendilerini bir kĂĽlfete ve sĂ˝kĂ˝ntĂ˝ya sokmasĂ˝nlar. Bu bilgilerden sonra bilinmelidir ki EsmalarĂ˝n nefsi terbiye tezkiye amaçlĂ˝ kullanĂ˝lmasĂ˝ devamlĂ˝ gĂĽnlĂĽk vird haline getirilmesi için ehli olan Tasavvuf Alimlerinden izin ve onay alĂ˝nmalĂ˝ onlarĂ˝n tavsiye ve telkinleri doĂ°rultusunda yapĂ˝lmalĂ˝dĂ˝r. Bizlerin zikirlerde ve okumalarda Ăľeytani ve sufli varlĂ˝klardan zarar görmememiz için çünkĂĽ Ăľeytanilerin vazifesidir amelleri ifsad etmek ve bu hususta her yolu denemek  ĂľartlarĂ˝na uygun(O Ăľartlar sĂ˝rasĂ˝yla aĂľaĂ°Ă˝da anlatĂ˝lacaktĂ˝r.) yapĂ˝lmayan veya kiĂľinin kafasĂ˝na göre yaptýðý zikirlerde Ăľeytani ve cinni varlĂ˝klar kiĂľiye zamanla sĂ˝kĂ˝ntĂ˝ vermeye ve bunu genelde ĂľeytanĂ˝n Ăľeytani vesveseleri yanĂ˝ sĂ˝ra rahmani vesveselerini de kullanarak kiĂľinin yapĂ˝sĂ˝na göre yapmaya baĂľlarlar. UnutulmamalĂ˝dĂ˝r ki ehli keĂľif ĂľeytanĂ˝n 500 bin civarĂ˝nda rahmani vesvesesi olduĂ°unu bildirir ve en tehlikeli çeĂľidi de budur derler. Ýþte kiĂľiye verilen sĂ˝kĂ˝ntĂ˝larĂ˝n bazĂ˝larĂ˝  uyuĂľukluk, sebepsiz korku, titreme, rĂĽyalarda sayĂ˝klama vs. veya bazĂ˝ bilgilerin gönle kalbe bĂ˝rakĂ˝lmasĂ˝ ayan olmasĂ˝ gibi kiĂľinin hayĂ˝r diyemeyeceĂ°i ve baĂľkalarĂ˝ndan farklĂ˝ bir özellik kazandĂ˝rĂ˝cĂ˝ Ăľeyler telkin ederler ki kiĂľi bunlarĂ˝ rahmandan zannetsin ve aĂ°larĂ˝na dĂĽĂľsĂĽn. Ýþte bu tĂĽr sĂ˝kĂ˝ntĂ˝lara maruz kalmamak için   izlememiz gereken yol üçtĂĽr birincisi tarikat yolunda ilerleme ve zikirleriyle meĂľgul olmamĂ˝z çünkĂĽ baþýmĂ˝zda ki öðretici alim senin nefsinin neye ihtiyacĂ˝ olduĂ°unu bilir aynĂ˝ bir doktor gibi nasĂ˝l mide aĂ°rĂ˝sĂ˝nda doktorun mide ilacĂ˝ vermesi kiĂľinin kendi kendine tedavisinden daha faydalĂ˝ysa ve kiĂľi bilmediĂ°i bir ilim dalĂ˝nda olduĂ°undan kendisine faydalĂ˝ zannĂ˝yla mideyi iyice ifrazata ve daha baĂľka hastalĂ˝klara götĂĽrecek ilaçlar esmalar kullanacaĂ°Ă˝ndan zarar görmemesi için bu bir ĂľarttĂ˝r. Ăťkincisi havas Alimlerinin sĂĽnnet ve kurandan alarak tecrĂĽbe ve yaĂľantĂ˝larĂ˝yla tespit ettikleri bilgileri uygulamak. Bunlarda zaten her bilgiyi  eserlerinde aktarmadĂ˝klarĂ˝ ve  açýkladĂ˝klarĂ˝ bilgileri bir nevi tarikatlardaki  izin gibi olduĂ°undan uygulamakta bir sĂ˝kĂ˝ntĂ˝ olmaz eĂ°er bu Alimler zarar verecek olsaydĂ˝ veya umuma Ăľamil olmayan meseleleri açýklamadĂ˝klarĂ˝ gibi bu bilgileri de saklar açýklamazlardĂ˝. Zaten bu verilen bilgilerin çoĂ°u incelendiĂ°inde Selef ve Halefin rivayetleri, Alimlerin uygulamalarĂ˝ ve umuma tavsiyeleridir.
Bir hususu daha zikretmekte fayda var havas alimlerinin tavsiye ve öðretileri genelde belli zamanlarda belli ihtiyaçlar için okunduĂ°undan mesela besmelenin veya Rezzak ismi Ăľerifinin rĂ˝zĂ˝k darlĂ˝klarĂ˝nda okunmasĂ˝ gibi  bunlar devamlĂ˝ olmadýðýndan vird haline getirilmediĂ°inden dolayĂ˝ kiĂľiye hiçbir tersi durum zarar söz konusu deĂ°ildir bu uygulama bir dua ve hacet olduĂ°undan tam tersine kabul edilmese bile faydasĂ˝ vardĂ˝r. Ăťmam Ahmed b. Hanbel'in EbĂ» SaĂ®d el-HudrĂ®'den (r.a.) rivâyet ettiĂ°i bir hadiste "DuanĂ˝n karþýlĂ˝ksĂ˝z kalmayacaĂ°Ă˝, bilâkis üç Ăľeyden birinin mutlaka meydana geleceĂ°i; ya kabul ya âhirete bĂ˝rakma yahut eda edilen dua oranĂ˝nda gĂĽnahĂ˝n affedileceĂ°i" beyan edilmiĂľ bir diĂ°er hadiste: Hz. Peygamber (s.a.s.)  " Allah katĂ˝nda duadan daha Ăľerefli bir Ăľey yoktur." (TirmizĂ®, Daavat,1; Ăťbn Mace, Dua,1) Dua aynĂ˝ zamanda bir ibadettir. "Dua ibadetin ta kendisidir. " (TirmizĂ®, el-Bakara SĂ»resi Tefsiri, 16) buyurarak bizleri duaya ihtiyaçlarĂ˝mĂ˝zda Allaha yönelmeye tavsiye ve teĂľvik etmiĂľtir.

       Evet yukarda verdiĂ°im isra suresi 110  ayetinde bildirilen ifadeye göre esmalarĂ˝n okunmalarĂ˝ kiĂľinin hangi sĂ˝kĂ˝ntĂ˝sĂ˝ varsa Allahtan o sĂ˝kĂ˝ntĂ˝sĂ˝nĂ˝ giderecek olan ismi ile duaya zikre yönlendirir. iĂľte bu husustan dolayĂ˝ en önemli nokta esma okumalarĂ˝nda misal olarak  rĂ˝zĂ˝k sĂ˝kĂ˝ntĂ˝sĂ˝ varsa Rezzak ismi okumak hastalĂ˝k sĂ˝kĂ˝ntĂ˝sĂ˝ varsa Ăžafii ismi okumak maddi darlĂ˝k ve sĂ˝kĂ˝ntĂ˝larĂ˝n daĂ°Ă˝lmasĂ˝ için basit selam gibi isimleri okumak gerekir. Bu usul ĂĽmmetin her gurubuna açýktĂ˝r. Ýþte bu durumlarda havas alimlerinin bildirdiĂ°i esmalarĂ˝n deĂ°il de kafamĂ˝za göre kendimizi teĂľhis ve tedavi edercesine okumalara gidersek hata ederiz unutmayĂ˝n ki esmalarĂ˝n zĂ˝t yönde tecellileri de vardĂ˝r eĂ°er kiĂľide gerçekten misal görme sorunu yokken basir ismi okumaya baĂľlarsa görme kuvvetim artsĂ˝n diye bir mĂĽddet sonra zĂ˝ttĂ˝ olan tecelli etmeye baĂľlayacaktĂ˝r çünkĂĽ havas alimi eserinde görme kuvveti az olanlar için bu esmanĂ˝n yapĂ˝lýþ adet ve Ăľeklini vermiĂľ yoksa saĂ°lam göz için bu uygulamayĂ˝ vermemiĂľ saĂ°lam olana da  maneviyatĂ˝ görsĂĽn diye baĂľka bir uygulama ve Ăľartlar sunmuĂľ eĂ°er aradýðýn hususiyet oysa o verilen uygulamayĂ˝ yapacaksĂ˝nĂ˝z ki fayda hasĂ˝l olsun. Bunlar aynen bir ilaçta kullanĂ˝lan maddeler gibidir uygulamaya sĂ˝kĂ˝ntĂ˝ya tam fayda verecek Ăľekilde ayarlanmýþ dozajlardĂ˝r. Ýþte bu sebeplerden dolayĂ˝ dikkat etmek gerekir. ÜçüncĂĽ yol  Rasulullah (s.a v )den bazĂ˝ zamanlar bazĂ˝ Ăľeylere tavsiye ve kendi uyguladýðý zikirler dualardĂ˝r ki bunlarĂ˝ yukarda anlattýðým gibi özel olarak bazĂ˝ sahabelere deĂ°il  ĂĽmmetin her gurubuna açýkladýðý tavsiyelerdir. Bu uygulamalarda da  RasulullahĂ˝n izni ve onayĂ˝yla olduĂ°undan hiçbir Ăľekilde zarar görĂĽlmez. Bu mevzuda  çok rivayetler vardĂ˝r ama biz bir kaçýnĂ˝ aktarmakla yetineceĂ°iz.
Ebu Hüreyre Rasûlullah'ýn þöyle buyurduðunu rivayet etmektedir: Söylenmeleri kolay olup mizanda aðýr gelen iki kelime vardýr ki bunlar, Rahmân olan Allah'ýn nezdinde de sevimli kelimelerdir. Bu iki kelime, Sübhânallâhi ve bihamdihî (Kendisinin hamdiyle Allah'ý her türlü eksiklikten tenzih ederim) ile Sübhânallâhi'l-azîm (Azîm olan Allah'ý her türlü eksiklikten tenzih ederim) kelimeleridir.(Buhari ve Müslim)
Hz. Peygamber þöyle buyurmaktadýr:
Her namazdan sonra otuzüç defa sübhanallah, otuzüç defa elhamdülillah ve otuzüç defa Allâhu Ekber deyip yüz sayýsýný da lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ þerike leh, lehü'l-mülkü ve lehü'l hamdü ve hüve alâ külli þey'in kadîr ile tamamlayan kimsenin, deniz köpüðü kadar dahi olsa bütün günahlarý baðýþlanýr. (Müslim Ebu Hureyreden)


Peygamberimiz (s.a.v) uykudan kalkýnca þöyle dua ederlerdi:
Elhamdülillâhillezî ehyânâ bade mâ emâtenâ ve ileyhinnuþûri"

"Bizi öldürdükten sona dirilten Allah'a hamd olsun. Ölümden sonra dirilmek haþr ü neþr olmak da yine Allah'ýn huzurunda olacaktýr."
(Ebû Dâvud, Tirmizi, Ýbn Mâce'den naklen Tuhfetû'z-zâkirîn 72)

"Subhânellezî yuhyil mevtâ ve huve alâ kulli þeyin kadîr"
"Ölüyü dirilten Allah'ý tesbîh ederim ve O her þeye kaadirdir." demesidir. (Ebû Dâvud, Vitr, 32)

Ýbn-i Abbas -radýyallahu anhüma- der ki: Resûlullah -sallallahu aleyhi vesellem-Hazretleri üzüntülü ve sýkýntýlý halinde þöyle duâ ederlerdi:
"Lâ ilâhe illellâhül azîmul halîmu lâ ilâhe illellâhu rabbül arþil azîmi lâ ilâhe
   Ăťllallahu "Rabbus semâvâti ve rabbĂĽl erdĂ˝ ve rabbĂĽl arĂľil kerĂ®m"

"El-Azîm, el-Halîm(olan) Allah'dan baþka bir ilâh yok! Arþ-ý Azîm'in sahibi Allah'dan baþka ilâh yok! Bütün semâlarýn ve arzýn ve çok þerefli Arþ'ýn sahibi Allah'dan baþka ilâh yok!" (Buharî, Deavât, 27, Müslim, Zikir, 83)

RasulullahĂ˝n s.a.v  Hz. Aliye r.anh öðrettiĂ°i ezber duasĂ˝

Cuma gecesi olduĂ°u vakit gecenin üçte biri olunca eĂ°er kalkamazsan yatmadan önce 4 rekat Allah rĂ˝zasĂ˝ için namaz kĂ˝l. Birinci rekatta fatihadan sonra yasin ikinci rekatta fatihadan sonra duhan suresi üçüncĂĽ rekatta fatihadan sonra secde suresi ve dördĂĽncĂĽ rekatta fatihadan sonra tebareke mĂĽlk suresini okuyacaksĂ˝n (bunu 3-5- veya 7 Cuma yapacaksĂ˝n AllahĂ˝n izniyle duan mĂĽstecab olacak.)  namazĂ˝n bitiminde Ăľu dua yapĂ˝lĂ˝r.

AllahĂĽmmer hamni biterkil measi ebeden ma ebgayteni verhamni en anakellefe mala ye'nini verzugni  husnen nazri fima yĂĽrdĂ˝ke anni allahĂĽmme bediassemavati vel ardi zel celali vel ikram vel izzetilleti la tĂĽramu eselĂĽke ya Allah ya rahman bicelalike ve nuri vechike en tĂĽlzime galbi hifza kitabike kema allemteni verzugni en etlĂĽvehu alennehvillezi yĂĽrdĂ˝ke anni allahĂĽmme bediassemavati vel erdi zel celali vel ikram vel izzetilleti la tĂĽramu eselĂĽke ya Allah ya rahman bicelalike ve nuri vechike en tĂĽnevvira bi kitabike besari ve en tĂĽdliga bihi lisani ve en la yuinuni alel haggi Ă°ayruke vela yutihi illa ente vela havle vela guvvete illa billahil aliyyil azim.

Anlamý: allahým ey gökleri ve yeri yoktan var eden ey celal ikram ve eriþilmez izzet sahibi ya Allah ya rahman celalin ve nuri vechin hakký için senden kalbimi kitabýný bana öðrettiðin þekilde bellemeye ilzam etmeni dilerim. Seni benden hoþnut edecek þekilde onu okumayý bana nasip et. Allahým et gökleri ve yeri yoktan vareden ey celal ikram ve eriþilmez izzet sahibi. Ya Allah ya rahman celalin ve ve cemalinin nuru hakký için senden gözümü kitabýnla aydýnlatmaný dilimi onunla söyletmeni, kalbimden onunla üzüntüyü gidermeni, gönlümü onunla açmaný ve bedenimi onunla yýkamaný dilerim. Nitekim hak uðrunda bana senden baþkasý yardým etmez ve hakký yalnýz sen verirsin. Kudret ve kuvvet ancak yüce Allah iledir. (Tirmizi cilt 5 dua babý)

Örnekleri çoðaltmamýz mümkündür son olarak deriz ki unutmayýn esma okumalarý yukarda izahýný yaptýðýmýz üç þart ve yol doðrultusunda uygulandýðýnda bunlar birer hacet, dua ve Allah'a (c.c) sýðýnmaktýr. Bu anlatýlanlardan baþka olumsuz anlamda yapýlan izahlar zan ve ilmi kritere uymadýðýndan ve de yapýlan amellerin okumalarýn adý ne olursa olsun Rabbin ve Rasulunün tavsiyesi olan dua ve yakarýþý ifade ettiðinden dolayý o tür bilgilere ehemmiyet verilmemelidir. Ýnsanlara faydalý olalým derken zarar vermek kaþ yapalým derken göz çýkarmaktan kaçýnmak ve insanlarý farklý yönlendirip Allah'a (c.c) ülfete kulluða götürecek olan en önemli ibadetlerin baþýnda gelen dua ve zikri baþka yerlere çekerek insanlarý bu ibadetlerden soðutmaya kimsenin hakký yoktur. Dua ve zikir ile ilgili ayetlerden birkaç örnekle yazýma son veriyorum. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimül hakim. Vesselam vedduaFezkuruni ezkurkum veþkuru li ve la tekfurûn.

Öyleyse yalnýz beni anýn ki ben de sizi anayým. Bana þükredin, sakýn nankörlük etmeyin. Bakara 152

vezkurullahe kesiran: Allah'ý çokça zikredin (Enfal 45)

Ya eyyuhellezine amenuzkurullahe zikran kesira Ve sebbihuhu bukratev ve esila

Ey iman edenler! Allah'ý çokça zikredin. O'nu sabah akþam tespih edin. Ahzab 41-42

vez zakirinellahe kesirav vez zakirati eaddelahu lehum maðfiratev ve ecran azîma.

Allah'ý çokça anan erkeklerle çokça anan kadýnlar var ya, iþte onlar için Allah baðýþlanma ve büyük bir mükâfat hazýrlamýþtýr. Ahzab 35

Rabbinize gizli ve gönülden dua edin." Ara'f: 7/55.
2- "Bana dua edin size karþýlýk vereyim." Mü'min: 40/60.
3- "De ki, dua ve ilticanýz olmasaydý Rabbim size deðer verir miydi?" Furkan: 25/77.
4- "Ben insanlarý ve cinleri, ancak bana ibadet etsinler diye yarattým." Zariyat: 51/56
5- "Kullarým sana benden sorduklarý zaman (bilsinler ki) þüphesiz: Ben onlara yakýným. Ben isteyenin, dua ettiðinde duasýný kabul ederim. Artýk onlarda benim davetime icabet etsinler." Bakara: 2/186HaydarĂ˝ KERRAR
Ankara