Haziran 19, 2019, 07:52:29 S
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

Resulullah sallalahu Aleyhi Vesellem Efendimizin üç korkusu.

Balatan kalpteniman, Mart 13, 2010, 05:34:23

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

kalpteniman

--------------------------------------------------------------------------------

Resulullah s.a.v. ve sellem Efendimiz þöyle buyurmuþlardýr.

Ümmetim hakkýnda üç þeyden korkuyorum.
Alimin hatasý, münafýkýn kuraný alet ederek
mücadeleye kalkmasý, Kaderin inkârý. ( C. Saðir 277)

1, Alimim diye geçinen cahil cühela olacak.
Allah-u Teâlâ,nýn rahmetinden feyzinden mahrum kalacaklar.
Ýçi boþ dýþý dolu.
O ilim onun boðazýndan geçip kendisine faydasý olmadýðý gibi,
beþeriyet de ondan fayda göremez.
Çok konuþur fakat içi boþ olduðu için hiç bir kimse hiçbir þekilde
kendisinden istifade edemez.

Resulullah s.a.v. Efendimiz hadisi þeriflerinde;
Kýyamet gününde en þiddetli azap görecek kimse,
Ýlminden istifade edilmeyen alimdir. ( C. Saðir )

2. Bu zamanda da alim geçinen bir çoðunun durumu da budur.
Aslýnda kalbi inkar ediyor, içyüzü bilinmediði için alim olarak görülüyor.
Bunlara taraftar olanlar, onlarý baþa çýkarýrlar.
Kendi görüþünü savunsun, küfrünü desteklesin, Ýslamý içten içe yýksýn diye makama çýkarýrlar.
Bu günkü durum hadisi þerifte olduðu gibi tarif ediliyor.

Allah-u Teâlâ Ayeti kerimesinde buyuruyor ki,
Sen o münafýklarý gördüðün zaman kalýplarý hoþuna gider,
ne söylerlerse dediklerine kulak verirsin, sanki onlar direk olmuþ keresteler gibidir.(Münafikun ; 4)
Bu halleri ile kendilerini halkýn en iyileri en faziletlileri zannederler.

3, Kaderin inkarýna gelince;
Allah-u Teâlâ,yý içten inkar eden, O,nun takdirini inkar etmezmi hiç?
Tabii ki edecek iþte insanlar bu duruma geldiði zaman afatlarý bekleyin.
Çünkü birçok mümin yolunu þaþýracak doðruyu yanlýþý birbirine karýþtýracak.

H.z Allah c.c. cümlemizi Razý olduðu yolda bulundursun.
Razý olacaðý Amelleri yapmamýzý nasip etsin inþaallah.


Alýntýdýr
--------

Yukar git