Haziran 26, 2019, 05:52:48
Haberler:

Eðer onlar seni, hakkýnda bilgin olmayan bir þeyi (körü körüne) bana ortak koþman için zorlarlarsa, onlara itaat etme. Onlarla dünyada iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonunda dönüþünüz ancak banadýr. O zaman size, yapmýþ olduklarýnýzý haber veririm. (Lokman -15)

Þeyh Hüseyin Ruhi Efendi

Balatan halvetiyye, Mart 12, 2010, 07:34:38 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

halvetiyye

Ýnsanlarý hakka davet eden onlara doðru yolu gösterip hakiki saadete kavuþturan ve kendilerine ''Sofyayý Aliyye'' denilen alim ve evliyalarýn 41.sidir.
Hüseyin Ruhi Efendi Hasan-ý Basri Mahallesinde dünyaya gelmiþtir.Doðum tarihi bilinmemektedir.Küçük yaþta Zincirli Hafýz Efendiden okumaya baþlamýþtýr.16-17 yaþlarýnda bugünkü Irak'ýn Süleymaniye Üniversitesinde Seyyid Abdulkadir Geylaný Hz.lerinin Torunlarýndan olan Seyyid Ali(berzenci) Hzleri Hulefasýndandýr.Burda 22 yaþýna Süleymaniye ÜN.de Seyyid Ali(berzenci) efendi tarafýndan okutulmuþtur.Iraktan Erzuruma dönüp ondan sonrada Ýstanbula giderek orada Muhammed Tevfik Bosnevi hz.lerinde de bir müddet okur.Orada da halveti Sülükünü alarak Erzuruma döner.Erzuruma döndükten sonra Zincirli Hafýz Efendi küçük kýz kardeþini Hüseyin Ruhi Efendiye verir.Hem hocasý hemde kayýnbiraderi olur.Halvete(sülüke)girerek tariken Kadiri Meþrebinde Melami ve Kadiri Berzenci kolundan icazet alarak birçok hamiþin olan insanlarý tariki hakký(hak yoluna) davet ve irþad etmiþlerdir.Ekseri Evkatý Ýþtihak(kendinden geçip dünyayý unutma) la geçerdi.Halet-i Sahve(uyanýklýk)e gelince söyledikleri sözden istiðfarlar buyururlardý.Erzurumda bulunduðu müddet Osmanlý sultanlarýnýn emriyle Hasan-ý Basri Mh.de bir tekke bir hamam yatak(o günkü fakirlerin kalacaðý yer) ve bir aþevi yaptýrmýþtýr.Müridan-ý na talim-i zikrederdi.
Hüseyin Ruhi Efendi Hz.leri buyurmuþlardýr ki:Nur-i Basiret(kalp gözü ile görmek nurundan)ten mahrum olan insanlar þairin sevgili bana benden yakýndýr.Ama iþin tuhafý ben ona uzaðým dediði gibi kendinden uzak olurlardý.Ama-i mutlak(mutlak kör)ta kalan adamlarý elbette riya-i Þemsi(güneþ ýþýðýný inkar ederler.Bu bir istidadi ezeli(ezeli yetenek) meselesidir.
Hz .þeyh bilinmedik bir sebepten dolayý Erzurumu terki le Ýstanbula gelerek orada ikamet buyururlar.Erzurum Halký böyle biliyor.Ýþin aslý Sultan Abdulmecid han o zamanýn ulemasýndan olan Muhammed Bosnevi Hz lerinden Hüseyin Ruhi Efendiye bir mektup yazarak onu istanbula davet etmesini Söyler.Bunun Üzerine Muhammed Bosnevi Hz.leri Hüseyin Ruhi Efenidye Bir mektup yazarak onu Ýstanbula davet eder.
Bu mektupta þöyle bir metinde geçmektedir:Allahu tealanýn dostu olan veliler bu makamý þu 4 þeyi yapmakla elde etmiþleridir: Dünyayý terk Ahireti Terk Varlýðý terk ve kuru bilgiyi terk.Sülük ilmide þu 4 esas üzerine kurulmuþtur:Birincisi Allahu tealanýn kulu kendisine çekmesidir.Ýkincisi insaný doðru yola götürecek hocasýdýr.Üçüncüsü ilim ve irfandýr.Dördüncüsü nefs ile mücadele etmektir.
Hüseyin Ruhi Efendi bu mektubu aldýktan sonra yetiþtirdiði Þeyh Ýsmail Sýrrý Efendiye tekkeyi teslim ederek Ýstanbula gitmiþtir.Ýstanbulda ikamet buyurdular.Sultan Ahmet civarýnda Sultan Abdulmecithanýn verdiði bir tekkede müridanýný baþýna toplayarak neþri-i tevhid ettirdiler.
Nihayet burasýný da terkedip Aksaraydaki hanesinde hal-i inzibada iken tekmili enfaf-ý hayat etmiþtir(hayatýn nefeslerini tamaladý)
Hüseyin Ruhi Efendi müridanlarý rivayetle anlatýlýr:Helat-i Ýstikrakýndan bütün tüyleri dikenlenerek adeta bir aslan heybetinde gözüktü.Bir ferd muhabbetinden yakýna tekarrüb edemezdi.Feha(cömertlik)te ibzal derecesinde imiþ.Bu zatý velayet-simat(ermiþlik izleri)ömrünü mahviyatla geçirmiþtir.Zaruret olmadýkça söz söylemez heryere nazarý hayretle bakabuyurdu.Hanesinde mesnevi müteala okumayý çok sewerdi.Harareti aþk(aþkýn sýcaklýðý) vucudu alilerini istila ettiði zaman hemen soðuk suyla ihtisal ederlerdi(yýkanýrdý).
75 yaþýnda olduklarý halde ürided(soðuk) 35 derece iken yine ihtisal eder ve bundan müteessir olmazlardý.311(miladi) 1893 hicri senesinde 80 yaþýnda iken izdihal buyurdular.Hanesi hariminde meftundurlar.Vefat edeceði zaman yerine halifesi Þeyh Tokadi Ýsmail Sýrrý Efendi Hz.lerini býrakmýþtýr.

KAYNAK:Tarihçe-i Erzurum Mehmet Nusret Efendi(son)
Ahmet Fidan 138
Sefînet-ül-Evliyâ; c.4, s.80
Ýslâm ÂlimleriAnsiklopedisi; c.18, s.145


Yukar git