Haziran 27, 2019, 04:21:30
Haberler:

Üstlerinde kanatlarýný aça-kapata uçan kuþlarý (hiç) görmediler mi? Onlarý (havada) rahmân olan Allah'tan baþkasý tutmuyor. Þüphesiz O her þeyi görmektedir. (Mulk -18)

Þeyh Ýsmail Sýrrý Efendi Hz.leri

Balatan halvetiyye, Mart 12, 2010, 07:33:21 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

halvetiyye

ÝSMAÝL SIRRI EFENDÝ ZÝYARETGÂHI
Ýnsanlarý Hakka davet eden onlara doðru yolu gösterip hakiki saadete kavuþturan ve kendilerine sofyayý aliyye denilen evliya ve velilerinin 39sudur Doðum tarihi bilinmemektedirÖlüm tarihi hicri 1310 miladi 1892 yýlýdýrErzurum'un vani efendi mahalllesinde doðmuþturYukarý Hasan Basri Mahallesi (Gavurboðan) çeþme sokakta, yol kenarý açýkta çevresi basitçe dört duvarla çevrili bakýmsýz bir durumdadýr Eskiden; tekke, tekkenin aþ evi, fýrýný, hamamý, bahçesi bir arada idi hepsi yýkýlmýþ Bahçenin ufak bir köþesi çevrili kalmýþ bu köþede Kadiri külahlý tek bir mezar medfunu Ýsmail Sýrrý Tokadi EfendidirKadiri berzenci kolu ve halveti þeyhidir
“Hüvel Hayyül Baki”

Ölünce þeyhim Ýsmail Sýrrý azim dergâhý
Bi Avlillah gelup Ruhi Hüseyin oldu ona hemrah
Feda kýldý Hüdaya kepþi ruhun þehri þevvalde
Nazar kýl nice teslim oldu hem nam
Tariði Kadiri Þeyh Tokatlý zadeye rahmet
Zihi âlim, zihi kâmil, zihi arif, zihi agâh
Nice evladý… Manevisi kaldý penah
Nolur açalým? …

Ýsmail Sýrrý Efendi; Erzurum’da “Zincirli Hafýz, kayýn biraderi” denmekle yâd olunan cezbe ehli arifi billâh bir zat olan Kadiri þeyhi Hüseyin Ruhi Efendinin halifesidir Þeyhi, Erzurum’dan Ýstanbul’a giderek, Sultan Abdulmecit Hanýn, Sultanahmed civarýnda verdiði tekkeye yerleþir Giderken Erzurum’daki tekkesini caniþini olan Ýsmail Sýrrý Efendiye býrakýr(1)
Erzurum Medreseleri 17-18ve19yy larda ilim ve irfanda Osmanlýnýn kaynak merkezlerinden biri olmuþtur Çevre vilayetlerden talebe akýnýna uðramýþ, yetiþen icazet alan talebeler devlet içerisinde çeþitli mevkilerde yer almýþlardýr Ýsmail Sýrrý Efendi burada yetiþmiþ, sonra Narmanlý camii kürsü þeyhi olmuþtur
Anlatýmlara göre; Bir gün vaazýnda Hüseyin Ruhi Efendi camiye girer, onu gören Ýsmail Efendi vaazýný keserek kürsüden iner þeyh efendinin yanýna varýr, elini öper Sonra cami medresesine geçerek uzun süre sohbet ederler Þeyhin müntesibi olur Ýstanbul’a giderken, Hüseyin Efendi halifesi Ýsmail efendi yi de yanýnda götürür, tekke ve zaviyeleri gezdirir Talimat vererek Erzurum’daki tekkesinde yetkili kýlar
Müritlere ve çevre ahalisine Tevhit ve irþat iþlerini Ýsmail Efendi yürütür
Keramet ehli olduðu anlatýlýr Müritlerinin bir anlatýmýnda ” Bir subay dergâhý fazla rahatsýz eder olmuþ, Þeyh efendiye haber gönderir ki, onun dergâhýný yýkýp yerine arpa ektireceðim demiþ Bunu duyan þeyh efendi yanýndaki þamdaný tutarak hiddetle sallamýþ bende onun gözlerini patlatacaðým ifadesini kullanmýþ
Bir süre sonra subayýn elinden bir kiþi tutmuþ halde tekkeye girerler Subayýn gözleri görmez, sýkýntý içerisindedir Þeyh efendiden medet diler Þeyh elini görmeyen gözlere sürerek “Ya Abdulkadiri Geylani” diye nidada bulunur
Görmeyen gözler, görmeye baþlar Þeyhin elleri öpülür, helallik alýnýr Þeyh efendi; herkes kendi iþiyle uðraþýrsa makbulü o dur Allah hepimizi iyi etsin” der misafiri yolcu eder…
Vefatýndan sonra yerine oðlu ve halifesi olan Þeyh Eþref Efendi Hzlerini býrakýr
Ruhu þad olsun
Kaynakça: (1) Tarihçe i Erzurum s138 MNüsret Efendi

Yukar git