Haziran 17, 2019, 11:31:47 ÖS
Haberler:

De ki: Suyunuz çekiliverse, söyleyin bakalým, size kim bir akar su getirebilir? (Mulk -29)

133 Bin Öðretmen Açýðý Var!

Baţlatan liprade, Mart 12, 2010, 01:09:13 ÖÖ

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

liprade

133 bin öðretmen açýðý var!


Betül KOTAN'ýn haberi

Milli Eðitim'in 2009 Raporu'ndaki veriler vahim: Türkiye'de 133 bin 317 öðretmen açýðý var. En çok ihtiyaç 18 bin 373 öðretmenle okul öncesi eðitimde... 26 bin eðitim kurumunda bir tek yardýmcý personel bile yok. Önemli bir sorun da bölgeler arasý dengesizlik. Þýrnak'a 2003-2008 arasýnda atanan 5 bin 129 öðretmenden 4 bin 609'u görev yerlerini kýsa sürede býraktý. Mevzuat da sorun kaynaðý. Okullarýn yüzde 50'si 'vekil'lerle yönetiliyor

133 bin öðretmen açýðý var

Milli EĂ°itim Bakanlýðý (MEB), ‘2009 Ýç Denetim Faaliyet Raporu’nda öðretmen istihdamĂ˝ baĂľta birçok konuda kendisine ‘kötĂĽ not verdi. Bakanlýðýn raporunda, mevcut norm hesaplama kriterlerine göre sistemde olmasĂ˝ gereken öðretmen sayĂ˝sĂ˝nĂ˝n 717 bin 824 olduĂ°u buna raĂ°men mevcut öðretmen sayĂ˝sĂ˝nĂ˝n 584 bin 507’de kaldýðý belirtildi.

Raporda, 133 bin 317 öðretmen açýðý olduĂ°u vurgulanarak, en çok öðretmen ihtiyacĂ˝nĂ˝n, 18 bin 373 personelle okulöncesi öðretmenliĂ°i alanĂ˝nda olduĂ°u dile getirildi. Rapora göre, okulöncesi öðretmen açýðýnĂ˝ 12 bin 52 kiĂľiyle Ăťngilizce öðretmenliĂ°i, 10 bin 840 öðretmen ihtiyacĂ˝yla BiliĂľim Teknolojileri öðretmenliĂ°i takip ederken, bunlarĂ˝n ardĂ˝ndan Din KĂĽltĂĽrĂĽ ve Ahlak Bilgisi, Teknoloji TasarĂ˝m ve Rehber öðretmenlik alanlarĂ˝ndaki öðretmen açýklarĂ˝ geliyor. Raporda verilen bilgilere göre, sistemde bulunan öðretmenlerden 16 bin 291’i okulöncesi, 13 bin 177’si rehberlik, 190 bin 564’u sĂ˝nĂ˝f ve 316 bin 497’si çeĂľitli branĂľ öðretmenlerinden oluĂľuyor. BranĂľ öðretmenlerinin 70 bini meslek dersleri öðretmeni.

‘Aday öðretmenlik’ lafta kalĂ˝yor

MEB’in ‘2009 Ýç Denetim Faaliyet Raporu’na göre atamasĂ˝ yapĂ˝lan öðretmenlerin, meslek içi eĂ°itim sĂĽrecine iliĂľkin de bĂĽyĂĽk sĂ˝kĂ˝ntĂ˝ var. Raporda, bu sorun Ăľu ifadelerle dile getiriliyor:

“Atanan öðretmenler, tĂĽm memurlar için uygulanan bir yĂ˝llĂ˝k adaylĂ˝k dönemi sonunda öðretmen olmaktadĂ˝rlar. YetiĂľtirilme dönemi, aday öðretmenlerin atandĂ˝klarĂ˝ okullar ve verilen eĂ°itimler açýsĂ˝ndan yetersiz kalmaktadĂ˝r. Aday öðretmenin baĂ°Ă˝msĂ˝z derse girmemesi gerekirken hemen hemen atanan tĂĽm aday öðretmenler baĂ°Ă˝msĂ˝z derslere girmek zorunda kalmaktadĂ˝rlar. Ă–Ă°retmenlerin atama, iller arasĂ˝ ve il içi yer deĂ°iĂľtirmelerinin, eĂ°itim-öðretimi aksatmayacak Ăľekilde özellikle yaz aylarĂ˝nda gerçekleĂľtirilmesi öngörĂĽlmĂĽĂľtĂĽr. Buna raĂ°men, Ăľubat, ekim ve kasĂ˝m aylarĂ˝ gibi eĂ°itim öðretim dönemi içerisinde ilk atama iĂľlemleri yapĂ˝lmaktadĂ˝r. AyrĂ˝ca, özĂĽr gruplarĂ˝nĂ˝n yer deĂ°iĂľtirme iĂľlemleri yĂ˝lĂ˝n her ayĂ˝ yapĂ˝labilmektedir. Sonuçta, eĂ°itim-öðretim hizmetleri aksamakta, öðrenci öðretmensiz kalmakta, ders ĂĽcreti karþýlýðý öðretmenlikle açýk kapatĂ˝lmaya çalýþýlmaya devam edilmektedir.”

73 bin öðretmen sözleþmeli

MEB raporunda, kadrolu öðretmenlerle ihtiyacĂ˝n karþýlanamamýþ olmasĂ˝ nedeniyle, 2010 Ăžubat ayĂ˝ itibarĂ˝yla 73 bin 950 sözleĂľmeli öðretmenin sistem içerisinde görev yaptýðý belirtilirken Ăľu bilgiler aktarĂ˝ldĂ˝: “Bu öðretmenlere iliĂľkin istihdam politikalarĂ˝, yer deĂ°iĂľtirme, görev sĂĽreleri ve ĂĽcretleri gibi konularda, BakanlĂ˝k amaç ve hedeflerine uygun çalýþmalarĂ˝n yapĂ˝lmasĂ˝na ihtiyaç duyulmaktadĂ˝r.” Raporda ayrĂ˝ca AralĂ˝k 2008 itibarĂ˝yla ĂĽcret karþýlýðý görev yapan öðretmen sayĂ˝sĂ˝nĂ˝nsa 55 bin 786’ya ulaĂľtýðý kaydedildi.

GĂĽneydoĂ°u’ya giden kaçýyor

MEB’in raporunda “Ă–Ă°retmenlerin, bölgeler ve okullar dĂĽzeyinde dengeli daĂ°Ă˝lĂ˝mĂ˝nĂ˝n saĂ°lanamamýþ olmasĂ˝ önemli bir sorun olarak durmaktadĂ˝r. Belirli bir branĂľta öðretmen fazlasĂ˝ olmasĂ˝na karþýlĂ˝k ĂĽcretli öðretmen çalýþtĂ˝rĂ˝lan yerlerin olmasĂ˝ da dikkati çekmektedir” itirafĂ˝ yer alĂ˝yor. Ă–zellikle GĂĽneydoĂ°u Anadolu Bölgesi’ndeki okullar aĂ°Ă˝rlĂ˝klĂ˝ olmak ĂĽzere birçok ilde sĂĽrekli öðretmen atamasĂ˝ yapĂ˝lmýþ olmasĂ˝na raĂ°men, öðretmenlerin durmak istemedikleri ve çeĂľitli özĂĽr gruplarĂ˝ çerçevesinde bu illeri terk ettiklerinin yapĂ˝lan denetimlerle ortaya çýktýðý belirtilen raporda, þöyle deniliyor: “Ă–rneĂ°in Þýrnak iline 2003-2008 yĂ˝llarĂ˝ arasĂ˝nda 5 bin 129 öðretmen atamasĂ˝ yapĂ˝lmasĂ˝na karþýn 4 bin 609 öðretmen ilden ayrĂ˝lmýþ, öðretmen açýðýnĂ˝n giderilmesine yönelik yapĂ˝lan atamalara raĂ°men öðretmenlerin kalĂ˝cĂ˝ olmamasĂ˝ nedeniyle açýk kapatĂ˝lamamýþtĂ˝r” denildi. Rapora göre, Þýrnak’a son beĂľ yĂ˝lda atanan öðretmenlerin yĂĽzde 90’Ă˝ çeĂľitli bahanelerle görev yerlerini terk ettiler.

Müdürlerin yarýsý vekil

MEB raporunda mevzuattan kaynaklĂ˝ olumsuzluklara da dikkat çekildi. Raporda dile getirelin Ăľukayetler þöyle: “Okul ve eĂ°itim kurumlarĂ˝nda yöneticilik görevleri için sĂĽrekli deĂ°iĂľiklikler yapĂ˝lan, bazen hiç uygulanmadan yĂĽrĂĽrlĂĽkten kaldĂ˝rĂ˝lan, sĂĽrekli mĂĽdahalelere maruz kalan yönetmelik dĂĽzenlemeleri yapĂ˝lmaktadĂ˝r. Gerçekçi ve oturmuĂľ bir dĂĽzenleme bulunmadýðýndan eĂ°itim öðretim kurumlarĂ˝nĂ˝n yaklaþýk yĂĽzde 50’sinde vekil ya da görevlendirmeyle yöneticiler görev yapmaktadĂ˝r.” Bu konuya iliĂľkin ayrĂ˝ntĂ˝lĂ˝ dökĂĽmlerse rapora þöyle yansĂ˝dĂ˝:

“TĂĽrkiye genelinde faal 32 bin 785 eĂ°itim kurumu bulunmaktadĂ˝r. Bu kurumlardan 26 bin 635 adedi için mĂĽdĂĽr normu belirlenmiĂľtir. Ancak bu okullardan 13 bin 708 adedinde asil mĂĽdĂĽr görev yapmaktadĂ˝r. Ăślke genelinde asil mĂĽdĂĽr oranĂ˝ yĂĽzde 50 civarĂ˝ndadĂ˝r. 9 bin 896 mĂĽdĂĽr vekil olarak görevini yerine getirmektedir. Asil mĂĽdĂĽr oranĂ˝ illere göre farklĂ˝lĂ˝klar göstermektedir. YĂĽzde 5’lik oranla Þýrnak en az asil eĂ°itim yöneticisinin görev yaptýðý il olurken, yĂĽzde 86’lĂ˝k oranla Erzincan en çok asil eĂ°itim yöneticilerinin görev yaptýðý ilimizdir. Ankara’da bu oran yĂĽzde 65, Ăťstanbul ve Ăťzmir’deyse yĂĽzde 59. MĂĽdĂĽr baĂľyardĂ˝mcĂ˝lĂ˝klarĂ˝nĂ˝n yĂĽzde 58’i, mĂĽdĂĽr yardĂ˝mcĂ˝lĂ˝klarĂ˝nĂ˝nsa yĂĽzde 64’ĂĽ dolu. Sistemde norm kadrosu olmadýðý için mĂĽdĂĽr atanamayan ve mĂĽdĂĽr yetkili öðretmen görevlendirilen toplam 7.551 okul bulunmaktadĂ˝r.”

26 bin okul Allaha emanet!

Milli EĂ°tim Bakanlýðý’nĂ˝n ‘2009 Ýç Denetim Faaliyet Raporu’na göre okullardakĂ˝ yardĂ˝mcĂ˝ personel sayĂ˝sĂ˝ da hayli yetersiz. Birçok okuldaysa yardĂ˝mcĂ˝ personal yok. Bu durum rapora “26 bin eĂ°itim kurumuna bir yardĂ˝mcĂ˝ personel bile alĂ˝nmamýþ, eĂ°itim kurumlarĂ˝ kendi kaderlerine terk edilmiĂľtir” ifadeleriyle yansĂ˝dĂ˝.


Radikal


"Cehalet hĂ˝yar olmuĂľ gidiyor son sĂĽrat/  Enkaz-Ă˝ beĂľer koĂľuyor elde tuzluk alĂ˝k surat"