Haziran 24, 2019, 07:31:07 S
Haberler:

Þimdi (düþünün bakalým), yüz üstü kapanarak yürüyen mi (varýlacak) yere daha iyi eriþir, yoksa doðru yolda düzgün yürüyen mi?(Mulk -21)

Kuran'dan Dualar

Balatan Mücahittt, Mart 11, 2010, 08:55:32 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Mücahittt

    KURAN’DAN  DUALAR


De ki: "Duanýz olmasa Rabbim size ne kýymet verir?"
                                           Furkan suresi 77

“Þayet kullarým Beni senden sorarlarsa gerçekten Ben çok yakýným. Bana dua edince duacýnýn duasýný kabul ederim; O halde onlar da Benim davetime koþsunlar ve Bana layikiyle iman etsinler ki, doðru yola gidebilsinler.”  Bakara suresi 186

Hz. Adem (as) ve Hz.Havva’nýn duasý: (Yasak meyveyi tattýktan sonra yaptýklarý dua)

“Onlar: "Rabbimiz, biz kendimize zulmettik; eðer Sen bizi baðýþlamaz, bize merhamet etmezsen kesinlikle hüsrana uðrayanlardan oluruz." dediler.”   
Allah: "Kiminiz kiminize düþman olarak (yeryüzüne) ininiz! Size bir süreye kadar yeryüzünde yerleþmek ve bir nasip almak var kaderinizde." buyurdu.
"Orada yaþayacak, orada ölecek ve oradan dirilip çýkarýlacaksýnýz." dedi. Araf suresi 23,24,25

Hz.Nuh (as) ýn Duasý:

“Nuh dedi ki: "Ey Rabbim! biliyorsun onlar, bana isyan ettiler, malý ve çocuðu kendisine hasardan baþka birþey arttýrmayan kimsenin ardýnca gittiler. Büyük büyük hilelere giriþtiler.
"Sakýn ilahlarýnýzý býrakmayýn; ne Vedd'i ne Suva'ý, ne Yaðus'u, ne Yeuk'u ve ne de Nesr'i" dediler.

Çoklarýný þaþýrttýlar. Sen de zalimlerin ancak þaþkýnlýklarýný artýr!" Bir çok günahlarý yüzünden suda boðuldular da ateþe atýldýlar ve kendilerine Allah'tan baþka yardýmcýlar bulamadýlar. Nuh demiþti ki: "Ey Rabbim, yeryüzünde (yurt sahibi) hiç bir kimse býrakma!"

Çünkü Sen, onlarý býrakýrsan, kullarýný yoldan çýkarýyorlar ve nankör facirden baþkasýný doðurmuyorlar.
Ey Rabbim, beni, babamý, annemi, mümin olarak evime gireni, bütün inanan erkekleri ve inanan kadýnlarý baðýþla! Zalimlerin ise ancak helakýný artýr!"   Nuh suresi 21…28


Hz. Ýbrahim (as) ve Hz. Ýsmail (as) ýn Duasý:

“Ve o zaman ki, Ýbrahim Beyt'in temellerini yükseltiyordu. Ýsmail ile birlikte söyle dua ettiler: "Ey Rabbimiz, bizden kabul buyur. Çünkü daima iþiten, daima bilen Sensin ancak Sen!
Ey Rabbimiz, bizi yalnýz senin için boyun eðen müslüman kýl! Soyumuzdan yalnýz senin için boyun eðen müslüman bir ümmet vücuda getir! Bizlere yapacaðýmýz ibadetleri göster ve tevbe ettikçe üzerimize rahmetinle bak! Tevbeleri çok kabul eden, çok merhamet eden Sensin ancak Sen!” Bakara suresi 127,128

Hz. Yusuf (as) ýn Duasý:

(Kadýnlar Hz.Yusuf (as) ý zinaya davet edip ya bizimle birlikte olacaksýn, yada zindana atýlacaksýn dediklerinde yaptýðý dua) 
Yusuf: "Ey Rabbim, zindan bana bunlarýn davet ettikleri iþten daha sevimlidir. Eðer sen, bu kadýnlarýn tuzaklarýný benden uzaklaþtýrmazsan, ben onlarýn sevdasýna düþer, cahillerden olurum." dedi.” Yusuf suresi 33

(Yusuf)“Ey Rabbim, Sen bana mülkten bir nasip verdin ve bana rüyalarýn tabirinden bir ilim öðrettin. Gökleri ve yeri yaratan Rabbim, dünya ve ahirette benim velim Sensin! Benim ruhumu müslüman olarak al ve beni iyiler arasýna kat!" dedi.”
                                                        Yusuf suresi 101
HZ. Musa (as) ýn Duasý:

(Bir adama vurmasý sonucu adam ölünce yaptýðý dua)
"Ey Rabbim, doðrusu ben kendime yazýk ettim, artýk baðýþlamanla benim suçumu ört!" dedi. 0 da onu baðýþladý. Gerçekten O, çok baðýþlayan, çok merhamet edendir.
"Ey Rabbim, bana lütufta bulunduðun þeyler hakký için, artýk suçlulara asla destek vermeyeceðim dedi.”  Kasas suresi 16,17

“Bunun üzerine ikisine hayvanlarýný suladý, sonra gölgeye çekildi ve: "Ey Rabbim, ben gerçekten bana indirdiðin hayýrdan dolayý bir fakirim!" dedi.”  Kasas suresi 24

Musa dedi: "Ey Rabbim, benim göðsüme geniþlik ver, iþimi kolaylaþtýr bana, dilimden düðümü çöz, sözümü iyi anlasýnlar.
Bana ailemden bir yardýmcý ver. Kardeþim Harun'u. Onunla sýrtýmý pekiþtir. Onu görevimde ortak etki Seni çok tesbih edelim ve çok analým Seni. Þüphe yok ki, Sen bizi görüp duruyorsun."  Taha suresi 25…35

Hz. Eyüp (as) ýn Duasý:

“Eyüp de; hani o Rabbine çaðrýda bulunmuþtu: "Þüphesiz bu dert (ve hastalýk) beni sarýverdi. Sen merhametlilerin en merhametli olanýsýn." Enbiya Suresi, 83   
“Böylece onun duasýna icabet ettik. Kendisinden o derdi giderdik; ona Katýmýzdan bir rahmet ve ibadet edenler için bir zikir olmak üzere ailesini ve onlarla birlikte bir katýný daha verdik.”  Enbiya Suresi, 84

Hz. Yunus (as) ýn Duasý: (Balýk yutunca yaptýðý dua)

“Zünnun'u (Yunus'u) da. (an) Hani öfkelenerek gitmiþti de Bizim kendisini asla sýkýþtýrmayacaðýmýzý sanmýþtý; derken karanlýklar içinde: "Senden baþka ilah yoktur, seni tenzih ederim, ben gerçekten zalimlerden oldum diye." seslendi. Biz de duasýný kabul ettik, kendisini üzüntüden kurtardýk ve iþte müminleri böyle kurtarýrýz.”  Enbiya suresi 87,88

Hz. Süleyman (as) ýn Duasý:

“Hatta,(Süleyman ve ordusu) karýnca deresi üzerine vardýklarýnda bir karýnca þöyle dedi: "Ey karýncalar! Haydi, yuvalarýnýza girin, Süleyman ve ordusu farketmeyerek sizi kýrýp geçirmesin."
O da, onun bu sözünden dolayý gülercesine tebessüm etti ve: "Ey Rabbim, beni nefsime hakim kýl ki, bana ve anama-babama verdiðin nimetlere þükredeyim ve hoþnut olacaðýn iyi bir iþ yapayým ve beni rahmetinle iyi kullarýn arasýna sok dedi.”                     Neml suresi 18,19

Hz.Ýsa (as) ýn Duasý:

Allah: "Ey Meryem oðlu Ýsa, insanlara, beni ve anneni Allah'ý býrakarak iki ilah edinin, diye sen mi söyledin?" dediðinde (Ýsa þöyle dedi); "Seni tenzih ederim, hakkým olmayan bir sözü söylemek bana yakýþmaz. Eðer bunu söyledimse mutlaka Sen onu bilmiþsindir. Sen bende olaný bilirsin, ama ben Sen'de olaný bilmem. Gerçekten, görünmeyenleri (gaybleri) bilen Sen'sin Sen."   
"Ben onlara bana emrettiklerinin dýþýnda hiçbir þeyi söylemedim. (O da þuydu:) 'Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin.' Onlarýn içinde kaldýðým sürece, ben onlarýn üzerinde bir þahidim. Benim (dünya) hayatýma son verdiðinde, üzerlerindeki gözetleyici Sen'din. Sen herþeyin üzerine þahid olansýn." Eðer onlarý azablandýrýrsan, þüphesiz onlar Senin kullarýndýr, eðer onlarý baðýþlarsan, þüphesiz aziz olan, hakim olan Sen'sin Sen.”Maide Suresi 116-118

Hz. Muhammed (sav) ve Ümmetinin Dualarý:

“Hamd o alemlerin Rabbi, O Rahman, Rahim, O din gününün maliki Allah'ýn! Sade Sana ederiz kulluðu, ibadeti; sade Senden dileriz yardýmý, inayeti Yarab! Hidayet eyle bizi doðru yola! O kendilerine nimet verdiðin mesutlarýn yoluna! Ne o gazap olunanlarýn ne de sapkýnlarýn! (yoluna deðil)”  Fatiha suresi

“De ki: ey mülkün sahibi olan Allah'ým! Dilediðine mülk verirsin, dilediðinden de mülkü çeker alýrsýn; dilediðini yüceltir, dilediðini alçaltýrsýn. Hayýr yalnýz senin elindedir. Gerçekten sen, herþeye gücü yetensin."
Geceyi gündüzün içine sokarsýn, gündüzü de gecenin içine sokarsýn. Ölüden diri çýkarýrsýn, diriden ölü çýkarýrsýn. Dilediðine de sayýsýz rýzýk verirsin.”  Al-i Ýmran 26,27

“Ve de ki: "Ey Rabbim, þeytanlarýn dürtüþtürmelerinden (kýþkýrtmalarýndan) sana sýðýnýrým! Huzuruma gelmelerinden sana sýðýnýrým Rabbim!"   Mü’minun suresi 97,98

"Rabbim, beni baðýþla, merhamet buyur; Sen merhamet edenlerin en hayýrlýsýsýn!”  Mü’minun suresi 118
"Rabbimiz, bize dünyada bir güzellik, ahirette de bir güzellik ver ve bizi ateþ azabýndan koru!"   Bakara suresi 201

“Allah, kimseye gücünün ötesinde bir teklifte bulunmaz. Herkesin kazandýðý yararýna, yüklendiði günahý zararýnadýr. Ey Rabbimiz, eðer unutarak veya yanýlarak yaptýksa, bizi sorgulama! Ey Rabbimiz, bize, bizden öncekilere yüklediðin gibi, aðýr yük yükleme! Ey Rabbimiz bize gücümüzün yetmediðini yükletme, günahlarýmýzý affet, bizleri baðýþla ve bize acý! Sensin mevlamýz! Bizi, Seni tanýmayanlara karþý yardýmýnla zafere eriþtir, kahrolsun kafirler.”  Bakara suresi 286

“Ey Rabbimiz, bizleri doðru yoluna erdirdikten sonra kalplerimizi yamultma ve bize katýndan bir rahmet ihsan et. Þüphesiz, çok baðýþ yapan yalnýz sensin. Ey Rabbimiz, þüphesiz sen, insanlarý, geleceðinde hiç þüphe olmayan bir güne toplayacaksýn. Þüphesiz Allah, belirlediði süreyi þaþýrmaz.”Al-i Ýmran suresi 8,9

“Onlar ki: "Rabbimiz, inandýk iman getirdik; artýk bizim suçlarýmýzý baðýþla ve bizleri o ateþ azabýndan koru!" derler.
"O sabredenleri, doðruluktan ayrýlmayanlarý, divan duranlarý, nafaka verenleri ve seher vakitlerinde baðýþlanma dileyenleri koru!" derler.   Al-i Ýmran suresi 16,17

“Onlar ki, gerek ayakta, gerek otururken ve gerekse yanlarý üzerinde yatarken Allah'ý anarlar; göklerin ve yerin yaratýlýþý hakkýnda inceden inceye düþünenler "Ey Rabbimiz, sen bunu boþuna yaratmadýn, seni bütün eksiklerden tenzih ederiz; o halde bizi o ateþ azabýndan koru.
Ey Rabbimiz, þüphesiz sen, kimi o ateþe sokarsan onu kesinlikle rezil ve periþan etmiþsindir. Zalimlerin yardýmcýlarý yoktur. Ey Rabbimiz, gerçekten biz: "Rabbinize iman edin!" diye imana çaðýran bir davetçiyi iþittik ve derhal iman ettik.
Ey Rabbimiz, günahlarýmýzý baðýþla, kötülüklerimizi ört ve bizleri, Sana ermiþ kullarýnla birlikte yanýna al!
Ey Rabbimiz, peygamberlerinle bize vaad ettiklerini ver. Kýyamet gününde yüzümüzü kara çýkarma! Þüphesiz Sen, sözünden caymazsýn!"   Al-i Ýmran 191…194

“Ve onlar ki Rablerinin ayetleri hatýrlatýlýnca, kör ve saðýr üstüne yýkýlýp yatmazlar. Ve onlar ki: "Ey Rabbimiz, lütfunla bizlere eþlerimizden, çocuklarýmýzdan göz aydýnlýklarý ihsan buyur ve bizi takva sahiplerine önder kýl!" derler. Furkan suresi 73,74

“Biz o insana anne-babasýna güzel davranmayý tavsiye ettik. Annesi onu zahmetle karnýnda taþýdý ve zahmetle doðurdu. Onun taþýnmasý ile sütten kesilmesi otuz aydýr. Nihayet olgunluk çaðýna ulaþýp kýrk yaþýna girdiði zaman: "Ey Rabbim, beni öyle yönlendir ki, bana ve anama-babama verdiðin nimetine þükredeyim ve hoþnut olacaðýn iyi bir iþ yapayým. Soyumdan gelenleri de benim için iyi kimseler eyle. Çünkü ben, gerçekten tevbe ile Sana yüz tuttum ve ben gerçek müsümanlardaným." der.

Ýþte kendilerinden yaptýklannýn en güzelini kabul buyuracaðýmýz ve günahlarýný sileceðimiz bu kimseler, cennetlikler arasýnda seçkin kiþilerdir. Bu, va'dolunmakta olduklarý þaþmaz doðru va'd iledir.”  Ahkaf suresi 15,16

“Ve de ki: "Rabbim, beni baðýþla, merhamet buyur; Sen merhamet edenlerin en hayýrlýsýsýn!”  Mü’minun suresi 118

“De ki: "Sýðýnýrým o sabahýn Rabbine, yarattýðý þeylerin þerrinden, Karanlýðý çöküp bastýrdýðýnda bir gecenin þerrinden, o düðümlere üfleyen üfürükçülerin þerrinden ve kýskançlýk gösterdiðinde bir kýskancýn þerrinden!"  Felak suresi

“De ki: "Sýðýnýrým insanlarýn Rabbine, insanlarýn hükümdarýna, insanlarýn Ýlahýna; o sinsi vesvesecinin þerrinden ki, insanlarýn sinelerine vesvese verir durur. Gerek cinlerden, gerekse insanlardan (olsun)."  Nas suresi


...Tefekkür...

Bu istifadeli paylaþým için teþekkür ederiz...

RABBÝM razý olsun...
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git