Haziran 25, 2019, 10:04:32
Haberler:

Andolsun biz Lokman'a: Allah'a þükret! diyerek hikmet verdik. Þükreden ancak kendisi için þükretmiþ olur. Nankörlük eden de bilsin ki, Allah hiçbir þeye muhtaç deðildir, her türlü övgüye lâyýktýr. (Lokman -12)

HALÝFELÝÐÝN GÜCÜ

Balatan asel karen, Mart 10, 2010, 11:23:41 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

asel karen

Mart 10, 2010, 11:23:41 S Last Edit: Mart 11, 2010, 10:58:53 S by liprade
HALÝFELÝÐÝN GÜCÜ

Asel Karen

(Halifeliðin Kaldýrýlmasý 3 Mart 1924)  Evet Osmanlý devletinin zayýflamasý ile Halifeliðin maddi gücüde azalmýþtý.

Ama manevi gücü hala sürüyordu.Üstelik etkinliði sadece Osmanlý sýnýrlarý içinde deðil,Sünni Müslümanlarýn yaþadýðý bütün coðrafyada sürüyordu.Bu,o kadar öyleydi ki,1867’de Doðu Türkistan’da baðýmsýzlýðýný kazanarak devlet Kuran Yakup Han hemen Osmanlý Halifesine baðlýlýðýný bildirmiþ,devletinin Osmanlý Ýmparatorluðu'nun bir parçasý olarak kabul edilmesini dilemiþ ve kendisine biat ettiðini bildirmiþtir. (Kaynak:http://tr.wikipedia.org/wiki/Yakub_Beg)

    Aþaðýdaki satýrlar þimdiki gençlere mübalaða gibi gelebilir ancak Halifenin Bayraðýnýn gücünü göstermesi açýsýndan ibret vericidir;

     “XIX.asrýn ortalarýnda Siyah Afrika’nýn Avrupalýlar’ca keþfi sýrasýnda Avrupalýlar,ancak Türk bayraðý ile kara Afrikasý’na girebilmiþler,Türk bayraðý taþýmayan Avrupalýlar öldürülmüþ veya piþirilerek yenmiþtir.Padiþahýn (Halife’nin) bu korkunç nüfuzu baþta Ýngiltere olmak üzere emperyalist devletleri çok ürkütmüþ ve fevkalade kýzdýrmýþtýr.II.Abdülhamid’i cihan devleti Ýngiltere,birinci düþmaný görmüþtür.” (Kaynak:Y.Öztuna,BTT.c:10 sf:37-38)

       ERTUÐRUL ÖZKÖK’ÜN ÞAHÝTLÝÐÝ

Bu gücün canlý tanýklarý da vardýr.2007 yýlýnda güney afrikaya seyahat eden Hürriyet gazetesi yazarý Ertuðrul Özkök,Rodezyayý keþfedip adýný veren Cecil Rhodes’in terekesi arasýnda Osmanlý Bayraðýnýn da yer aldýðýný gördüðünü hayretle nakleder:“..Burasý, bir anlamda ýrkçý "Apartheid" rejiminin sembolik mekáný.

Çünkü, yeryüzünün bugüne kadar tanýdýðý en büyük emperyalist Cecil Rhodes bu evde yaþadý.

Güney Afrika madenlerini bulan, demiryolunu getiren, Rodezya'yý keþfedip oraya adýný veren insan.Yemekten önce, Kanadalý bir genel yayýn yönetmeni ve eþiyle birlikte evi geziyoruz.

Ýkinci katta mütevazý bir odaya giriyoruz.

Sol tarafta küçük, tek kiþilik bir yatak duruyor.

Duvarlarda birkaç tablo, fotoðraf, bazý kitaplar ve bir çalýþma masasý var.

Yanýmýza yaklaþan 70 yaþlarýnda, beyaz sakallý bir görevli, "Burasý Cecil Rhodes'un öldüðü oda" diyor.

Yani bir emperyalistin ecel odasý...

O anlatýrken duvarda çerçeveli bir tablo dikkatimi çekiyor.

Daha doðrusu, iki bayraktan oluþan bir kompozisyon.Bir tarafý Türk bayraðý. Ortasýnda bir Ýngiliz imparatorluðu bayraðý var.Yan tarafýnda ise bir gemi çýpasý.

Yaþlý görevliye, "Bu neyi simgeliyor" diye soruyorum.

"Cecil Rhodes'un emperyal ruhunu" diyor.

O dönemin iki büyük imparatorluðunu. Osmanlý ve Ýngiliz'i.

Ya gemi çýpasý?

"O da büyük bir emperyalistin ruhundaki tek bayraðý. Yani, fethedilecek kýtalarý, aþýlacak okyanuslarý simgeliyor."

(Kaynak: http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?id=6680829&tarih=2007-06-10)


ÇOCUÐUNU SATTI,HALÝFEYE YARDIM ETTÝ

Ýstiklal savaþý sýrasýnda Türkiye’ye yapýlan maddi yardýmlarda Ýslam dünyasýnda Halifeliðe olan teveccühün göstergesidir.Bunlarýn bir kaçý þöyledir;

Türkistan Türkleri 100 000 000 ruble ki 5 milyon altýn eder;Hindistan Müslümanlarý 500 000 altýn,Mýsýr 900 000 altýn,Azerbaycan 1 milyon ruble altýn,62 tank petrol ve gaz yaðý göndermiþtir.

  Müslümanlar esaret altýndaki Halifenin kurtuluþu için varýný yoðunu seferber etmiþlerdir.Bu konuda anlatýlan bir olay insanýn tüylerini diken etmektedir;“YARDIM etmek istiyordu ama, verecek hiçbir þeyi yoktu. Yoksulluk mazeretinin arkasýna sýðýnmak istemedi. Zor bir karar aldý. Çocuðunun elinden tuttu ve esir pazarýna götürdü.

Çocuðunu orada, ömür boyu bir ýrgat olarak çalýþmasýný göze aldý. Bir anne olarak kendisi için paha biçilemez kýymetteki çocuðu için biçtikleri fiyat karþýsýnda beyninden vurulmuþa dönmüþse de, bu alýþveriþten eline geçen üç beþ kuruþa daha çok ihtiyacý olan insanlar olduðunu düþündü. Sonunda baðrýna taþ bastý ve çocuðunu sattý.

Yukarýda bahsi geçen Hintli bir Müslüman kadýn. Çocuðunu sattýktan sonra eline geçen parayý gönderdiði yer ise Anadolu. Yardýmýn amacý ise Mustafa Kemal Paþa önderliðinde yürütülen Türk Kurtuluþ Savaþý’ný desteklemek.

Bu hâdiseyi yýllar evvel Profesör Mim Kemal Öke’nin Hilâfet Hareketleri kitabýnda okuduðumda kanýmýn donduðunu hissetmiþtim. Bu vatan baðýmsýzlýðýný bu tür fedakârlýklarla kazandý.”

(Kaynak: http://www.tercuman.com.tr/v1/yazaryazi.asp?id=47&yazitar=09.01.2005&yaziid=10160)HALÝFELÝÐÝN KALDIRILMASI KÝMLERÝ RAHATLATTI ?

Namazda kýble Mekke idi ama,hemen sonraki hutbede artýk Ýstanbul’du,Darü’l Hýlafe idi.Bu durum sömürgeci ülkeleri,en baþta Ýngiltere olmak üzere dehþetli ürkütmüþtür.Zira Ýngiltere,Fransa,Rusya,Hollanda,yüz milyonlarca Müslüman tab’asý olan sömürgeci devletlerdi..Sultan Vahdettin,Ýstanbul’da Ýngilizlerin esiri durumunda bir zavallý idi ama,Ýngiliz Ýmparatorluðununu yarýsýnda Ýngiltere kralýnýn deðil, onun adý en büyük törenler ve saygýlarla anýlýyordu.Bu durum bilinmeksizin,emperyalist devletlerin siyaset ve entrikalarýndaki inceliklerin ve bazý meselelerin anlaþýlmasý mümkün deðildir. http://aselkaren.blogcu.com/ (Y.Öztuna, BTT,  c:8,sf:57)


Yukar git