Temmuz 19, 2019, 04:20:02 S
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

iþyerinde çalýþýyor gibi olmak için

Balatan ey memleket ey, Mart 04, 2010, 10:11:11 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

ey memleket ey

*Her zaman ellerinde dökümanla yürü.

*Bilgisayarý meþgulmüþ gibi kullan! Tabii iþ yapýyorum diye e-postalarýný kontrol edebilir, sohbet edebilir, hatta sevdiðin bir arabanýn özelliklerini takip edebilirsin. Eðer patron yakalarsa, "Yeni bir yazýlým deniyorum" mazereti genellikle çalýþýr.

*Masaný kalabalýk tut. Çalýþma masasý üzerinde ne kadar çok malzeme varsa o masanýn sahibi, iþ verenlere, o kadar çok çalýþkan gözükür. Bu sebeple masanýzda ilgili ilgisiz her zaman bir sürü þey bulundurun.

*Sesli mesaj sistemi kullan. Gün boyu seni sürekli birileri arayarak onlar için bir þeyler yapmaný isteyecektir. En önemlisi de senin internet' te sörf ile geçebilecek zamanýný çalacaklar. Bu sebeple eðer mümkünse sesli mesaj sistemi kullanmak akýllýca bir çözüm olur. Hatta cihaza "Yoðun iþlerim sebebiyle þu an yanýtlayamýyorum, lütfen adýnýzý ve telefonunuzu býrakýn, daha sonra size döneyim" mesajý yerleþtirmek akýllýca bir davranýþ olur.

*Sabýrsýz ve huzursuz davran. Eðer iþverenlerin gözü önündeyken aceleci ve huzursuz davranýrsan, patron sizin çok çalýþmaktan gerilmiþ olabileceðini düþünecektir.

*Ofisi geç terk et. Her zaman çalýþtýðýn yeri geç terk et. Özellikle patron oradaysa ondan önce asla çýkma. Masanda bazý magazin dergilerini ya da gazeteleri oku ama sakýn erken çýkma.

*Etkileyici iç geçir. Ayný ortamda birileri varken yüksek sesle iç geçirmek, evrendekilere son derece yoðun ve baský altýnda olduðun mesajýný verir. Patronlar buna bayýlýr.

*Yýðýn stratejisini iyi uygula. Odanýn kalabalýk ve sürekli çalýþýlýr bir yer olduðu mesajýný vermek için sadece masaný deðil, yerleri de bir þeylerle doldur. Kalýn bilgisayar kitaplarý olabilir. Özellikle patron odaya geldiðinde üzerinde kitaplarýn bulunduðu bir koltukta kendisine yer açmanýz patronun size minnetle bakmasýný saðlayacaktýr.

*Kendi sözlüðünü kendin yarat. Bazý teknik terimleri öðren ve bunlarý özellikle toplantý zamanlarýnda bol bol kullan. Kimse ne söylediðini anlamayabilir ama öðreneceðin bu kelimeler patronunun gözünde minnettarlýk olarak sana geri dönecektir.

*Patrona göndereceðin yazýlara dikkat et. Örneðin burada anlattýðým taktikleri arkadaþlarýna gönderirken sakýn patrona da gönderme!
__________________

Kalbime gömerim o zaman,
Unutup ta silerim o zaman,
Alt tarafý aþk buda iþte,
Vazgeçilmez misin aman.

Sana ne ki aðlýyorsam,
Deli gibi istiyorsam,
Hâla seni seviyorsam,
Sana ne ANLAMIYORSAN!!!


Hani Ýnsan Aðlamak Ýster de, Gözlerinden Ya$ Gelmez,
Hani Gülmek Ýster de, Yürekten Gülmez,
Hani Birini Bekler de, O Hiç Gelmez,
Ý$te O Zaman Ölmek Ýster de, ECEL GELMEZ

Yukar git