Haziran 25, 2019, 01:30:32
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

332'nci Dönem Yedek Subay sýnav Sonuçlarý

Balatan Fussilet, ubat 27, 2010, 06:28:03 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

Fussilet

ubat 27, 2010, 06:28:03 S Last Edit: Mart 28, 2010, 02:59:20 S by Fussilet
332'nci Dönem Yedek Subay Sýnýflandýrma Sonuçlarý


KISA SÜRE SONRA SÝTEMÝZDE SONUÇLARA ULAÞABÝLECEKSÝNÝZ...

Týkla öðren:

http://pertem.kkk.tsk.mil.tr/yedeksubay/AdayNoArama.aspx

Orta boyutlu fermuarlý lacivert bir çanta.

Bir kutu kendinden cilalý siyah ayakkabý boyasý.

Bir sabun kutusu ve bir sabun.

Bir banyo havlusu.

En az iki elbise askýsý

Ufak bir dikiþ kutusu. (Hemen ihtiyacýnýz olacak!)

Tras malzemelerinizi, diþ fýrçanýzý vs. koyabileceðiniz kapaklý plastik bir kutu.

Bir çift plastik terlik.

En az 6 çift siyah çorap (kýþlýk deðil).

6-10 adet arasý fanila, askeri yeþil renkte.

6-10 adet külot, paçalý (boxer style).

Kepinize dikmeniz gereken renkli düðme (buna nefte diyorlar.)

Pantolonunuzun paçalarýna geçireceðiniz lastik. Son bilgilere göre artik pantolonlar paçalarý lastikli olarak veriliyormuþ.

Postal için tabanlýk keçe (yün olanlarýndan).

Bir çift eldiven (kýþ dönemi için).

Çengelli iðneler.

Mehmetçiðin El Defteri, içinde marslar, yemin metni, rütbeler, takvim, adres yazacak yer vs. olan küçük bir defter.

Boyuna asýlan cinsten para kesesi.

Götürürseniz çok iyi olacaklar

Yukarýdakiler haricinde ihtiyacýnýz olacak þeyler aþaðýdaki listede. Bunlarýn hemen hepsini orada (parayla) temin edebilirsiniz, ama hazýrlýklý giderseniz çok daha rahat edersiniz. Unutmayýn ki bunlarý yukarýda boyutlarýný verdiðim çantaya sýðdýrmanýz gerekiyor.

Para kesesi, boyundan asýlan

Ýki adet ufak kilit (biri postal için diðer çantanýn fermuarýný kilitlemek için)

Pijama; mevsime göre eþofmanlar ayni isi görebilir

Eþofman alt/üst

Siyah Çorap (Yýkamak ve özellikle kurutmak kolay deðil; ayaðýnýzýn terlemesini hesaba katýp, bütün gün postalýn içinde olacaðýný da düþünerek, ne kadar götüreceðinize karar verin. Soðuk dönemler için masraftan kaçýnmayýp daðcýlarýn kullandýðý çoraplardan alýrsanýz memnun kalýrsýnýz.havlu çorap)

Postal için tabanlýk (ortopedik bir þey alýrsanýz ayaðýnýz daha rahat eder, yalnýz o durumda postalýnýzý iki boy büyük almayý unutmayýn)

Ýç çamaþýrý (termal --bu kýs dönemi için-- ve normal. Aynen çoraplarda olduðu gibi yýkama zorluðunu unutmayýn, mümkün olduðunca çok bulundurun.)

Bir çift eldiven veya eldiven içi "warmer" (orada verilen eldiven soðuða karsý tek basýna yeterli deðil)

Havlu, banyo ve yüz için

Gözlük kýlýfý, eski gözlük (lazýmsa elbette)

Tras köpüðü, jilet kullanýyorsanýz elbette

Kolonya

Diþ fýrçasý, diþ macunu

Sabun, þampuan

Nivea krem veya benzeri cilt kurumasýný önleyici malzeme

Tylenol, Advil, antibiyotik, Tylenol Cold ve Tylenol Flu, ishal ilacý, boðaz pastili, mantara karsý krem (bunlardan ihtiyacýnýzdan biraz fazla bulundurun çünkü sizin gibi hazýrlýklý olmayan arkadaþlarýnýza da vermeniz gerekecek)

Vitamin (Ýlaç ve vitaminler giriþte kontrol ediliyor, fazla bulurlarsa sizin isminiz altýnda revirde dolaba kaldýrýlýyor; sonra gidip almak mümkün ama kaptýrmazsanýz daha iyi)

Selpak mendil

Plastik bardak

Týrnak makasý

Ayak için pudra

Yara anti, postal vurmasý halinde kullanýlacak cinsten ortasý delikli nasir bantlarý

Kulak týkacý (koðuþtaki horlamaya karsý)

Göz baðý (koðuþlar her zaman karanlýk deðil, özellikle ranzanýn üst katýnda yatýyorsanýz)

Aðýz maskesi (toza karsý, dýþarýda kullanamazsýnýz ama koðuþta takarsanýz yaz kýs rahat uyuyabilirsiniz)

Bulaþýk eldiveni, uzunca olsun (bulaþýk nöbeti geldiði zaman çok faydalý, önce gülen arkadaþlarýnýz sonra imrenecekler; en son haberlere göre bulaþýkhanelerde artik eldiven varmýþ.)

Kalem, kâðýt

Ameliyat raporlarý

Çantanýzýn ve diðer eþyanýzýn (mesela kepiniz) üzerine numaranýzý yazmak için koyu renkli bir marker

Ayak bileðinizin önüne ve arkasýna koymak üzere "vatka" (terzilerin omuzlar için kullandýklarý cinsten). Bunu çorabýnýzýn altýndan giyebilirsiniz.

Pilli, ufak okuma lambasý. Tras olmak, dikiþ, okumak için kullanýþlý olabilir.

Üniformalardaki dikiþler çok kolay sokuluyordu. Sökülen bir iplik sarkýnca onun daha fazla uzamamasý için onu ya kesip ya çakmakla yakmak gerekiyordu, tabii bu geçici bir çözüm oluyordu. Bir tutkal oturup dikiþlerin uçlarýna bir damla koymak bu sorunu engelleyebilir.
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

liprade

"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Fussilet

içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

liprade

1 ay sonraki mesele demek. Niye bu kadar evvel foruma taþýdýk? :-\
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Fussilet

ÇARÞI KAPAnýrda buraya gelemezsem þimdiden konuyu açayým dedim
içimdeki tüm putlarý kýrdým ve sana yöneldim Rabbim...
Bu geliþimi kabul et, beni benden al, beni sana baðýþla...
-Fussilet-
_____________________________________________
Bugün gam tekkegahýnda feda bir canýmýz vardýr
Gönül abdal-ý aþk olmuþ gelin kurbanýmýz vardýr
Çimende bülbülü gördüm yaman efgan ile söyler
Dili kahhar ile her dem gül-i handanýmýz vardýr


Urfalý Abdi


Oruç nedir?, Orucu Bozan Haller ,  Ramazan Orucu...

liprade

Hocam her hafta geliyorsunuz zaten. O açýdan ifade etmeye çalýþtým.
"Cehalet hýyar olmuþ gidiyor son sürat/  Enkaz-ý beþer koþuyor elde tuzluk alýk surat"

Yukar git