Haziran 27, 2019, 08:13:02
Haberler:

Ýþte bunlar Allah'ýn yarattýklarýdýr. Þimdi (ey kâfirler!) O'ndan baþkasýnýn ne yarattýðýný bana gösterin! Hayýr (gösteremezler)! Zalimler açýk bir sapýklýk içindedirler. (Lokman -11)

Mucize Dua Ve Dünyânýn Üzerinde Yazan “Allâh” Adý

Balatan ES SELAM, Ocak 20, 2010, 01:55:16 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

ES SELAM

Mucize Dua Ve Dünyânýn Üzerinde Yazan “Allâh” Adý.

Sýðýnýyorum Allâh’a Taþlanmýþ Þeytandan

Adýyla Allâh’ýn, Merhametiyle Kuþatanýn, Gereðince Merhamet Edenin                                     


Allahdan Baþka Tanrý Yok , Muhammed Allahýn Elçisidir.

Yazýnýn resimli aslýný görmek isteyen için adres;
TIKLA http://www.enbuyukbir.net

Dünyâ haritasýný tersine çevirdim, karalarý  çerçeveledim. Açýkça arapça “Allâh” yazýlmýþ dünyânýn üzerine.

Dünyânýn Üzerinde Yazan “Allâh” Adý (uydu resmi)


Dünyânýn Üzerinde Yazan “Allâh” Adý (harita)Dünyânýn Üzerinde Yazan “Allâh” Adý (yapým)


“Elbette tanrýnýz , elbet bir” (Kur’ân ,37sâffât4).

Yüce Allâh yarattýðý dünyânýn üzerine adýný yazmýþ. Dünyâ 
Haritasýnda gördüðünüz karalar ve ana kýtaya birleþik gibi
Düzenli duran adalar çerçevelendiðinde daha açýk görünen  , usta
Bir hattat elinden çýkmýþ çok güzel Arapça “Allâh” yazýsý .
                                             
                                             Mucize duâ.

Sýðýnýrým Allâh’a çok iyi iþitene, çok iyi bilene ;kovulmuþ þeytandan.
Adýyla Allah’ýn Merhametiyle Kuþatanýn, Çok Merhamet Edenin
Allâh’ým senden istiyorum, peygamberin Muhammed ile ve sýký dostun Ýbrâhîm (ile) ve senin sýrdaþýn Mûsâ (ile) ve senin sözcüðün ve senin rûhun Îsâ (ile) ve Mûsâ’nýn Tevrât’ý ile ve Îsâ’nýn Ýncîli (ile) ve Dâvûd’un  Zebûr’u (ile) ve Muhammed’in Furkân’ý (ile) Allâh (c.c.) Salât etsin ona ve selâm etsin ve onlara, hepsine ve kendisini vahyettiðin  vahyin hepsi ile yahut kendisini uyguladýðýn uygulama (ile) yahut kendisine verdiðin isteyen (ile) yahut kendisini yoksullaþtýrdýðýn varlýklý (ile)yahut kendisini varlýklandýrdýðýn yoksul (ile) yahut kendisine yol gösterdiðin sapmýþ (ile) ve senden istiyorum senin adýn ile ki onu indirdin Mûsâ’ya O’na Allâh salât etsin ve selâm. ve senden istiyorum senin adýn  ile  ki onunla saçtýn kullarýn rýzýklarýný. Ve senden istiyorum senin adýn ile o’nu koydun yeryüzünün üzerine böylece duraðanlaþtý.  Ve senden istiyorum senin adýn ile ki o’nu koydun göklerin üzerine böylece o’nunla senin arþýný kolayca yüklendi.ve senden istiyorum senin adýn ile ki onu koydun daðlarýn üzerine ve böylece takýlýp kaldý.ve senden istiyorum senin adýn ile ki senin arþýn onunla kolayca yüklendi.ve senden istiyorum senin adýn ile , Temizlik, Temizleyen, Bir, Dolu, Tek; indirilmiþ, kitabýnda, en yakýndan (tek tek) ayýran ýþýktan ve senden istiyorum senin adýn ile  ki onu koydun gündüzün üzerine ve  böylece  aydýnlandý. Ve gecenin üzerine ve böylece karanlýklaþtýrdý ve senin iriliðin ile ve senin büyüklüðün ile  ve senin verimli yüzünün ýþýðý ile o’nun ile Kur’ân ve ilmi bana rýzýk etmeni ve etim ve kaným ve iþitmem ve görmem ile onu katýþtýrmaný cesedimi onunla iþlemeni, çevrelemen ve kuvvetin ile  böylece elbette o senin ile olandan baþka çevreleme yok ve güç yok  ey Merhametlilerin En Merhametlisi.”
(imâmý gazâli’nin ihyâ-u ulûmiddîn adlý kitâbýnýn içindeki, zikir ve duâ 9. Kitâbýn, 3. Bâbýnda, salât ve selâm ona yüce Allâhýn elçisi Muhammedin arkadaþý Ebû Bekir’e öðrettiði duâ. Ýbn_i hibban’dan naklen.)

Salât ve selâm ona yüce Allâh’ýn elçisi Muhammed arkadaþý Ebû Bekire öðrettiði duâda yüce Allâh’ýn Dünyânýn üzerinde bulunan bir adýndan bahsediyor.  Ýþte bu mucizedir yüce Allâh yaratýþýyla adýný yazdý , Dünyânýn sâhibi olduðunu îlân etti. Burada birinci mûcize Dünyânýn üzerinde Allâh adýnýn varlýðý. Ýkinci  mûcize Allâh’ýn elçisi Muhammedin Dünyânýn üzerinde Allâhýn bir adýnýn varlýðýný bilmesi ve bildirmesi. Üçüncü mucize bu adýn Allâh adýnýn Dünyânýn karalarýnýn haritasýný oluþturmasý sebebiyle Allâh’ýn elçisinin Dünyanýn haritasýnýn þeklini bilmiþ olmasýdýr. Dördüncü bir bilgi ise  isbatý kesinleþtiði taktirde mûcize denebilir bir  bilgi. Bu duâda , o ad ile yeryüzünün  duraðanlaþtýðýndan söz edilmesi. Duraðanlaþtý olarak tercüme edilen kelime Arapça “istekarrat”  kelimesi. Bu fiili Araplarýn , özellikle sýcaklýðýn , hararetin  serinliðe ,  sakinliðe dönüþmesi anlamýnda kullanýrlar, bu anlamda sýcak tencereye su dökülmesi ve su ile
Serinletilmesi için kullanýlýr. Dünyânýn oluþum aþamalarýndan karalarýn oluþumuna kadar yeryüzünün kaynayan bir tencere gibi olduðu bilimsel bilgilerdendir. Bu hadis ; Duâ  , Dünyânýn kaynayan bir maðma denizi oluþundan , serin , yaþanabilir bir su ve karalar gezegenine  dönüþümüne sebep olan en önemli etkilerden birinin Dünyâmýza gökten inen su olduðunu böylece hatýrlatýyor.  Böylece
Bu duânýn “istekarrat” duraðanlaþtý kelimesi de bu mucizeye katýlýyor. Ayrýca bu duruma destek olan bir durum Dünyâdaki suyun Dünyâ büyüklüðünde bir kütlede oluþamayacaðýna dair bilimsel bilgi ile birlikte , Dünyâya uzaydan sürekli su yaðmasý bilimin tesbit ettiklerindendir.  Kur’ân’da Dünyâ hayatý suya benzetilerek onun gökten
; uzaydan geldiði bildirilir. Kur’ân’ýn bildirdiði “su ve  hayat uzaydan geldi” bilgisidir.

Bu duânýn yalnýzca bir satýrlýk bir bölümünün açýklamasý bile en az bu olaðan üstülükleri  , mucizeleri bulunduruyor. Diðer kýsýmlarý da  benzer deðerdedir.

Öyleyse ; Allahdan baþka tanrý yok , Muhammed Allahýn elçisidir.
Öyleyse ; “De o Allâh bir” (1 Fâtiha , âyet 1)
Sayfa: http://www.enbuyukbir.net
   

Yukar git