Haziran 20, 2019, 11:33:21 S
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

KUR'ANDA GEÇEN VELÝ SÖZLERÝNDEN NELER ANLAMALIYIZ?

Balatan halukgta, Ocak 19, 2010, 10:00:41 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

halukgta

Bugün kurandan veliler sözcüðünden yola çýkarak, Allah neler anlatmak istiyor onu anlamaya çalýþalým. Önce þu ayete bakalým.

(Araf sur.3: Rabbinizden size indirilene uyun; O'nun berisinden bir takým velilerin ardýna düþmeyin! Siz ne kadar da az öðüt alýyorsunuz.)

Bu ayette veli sözcüðüyle kimlerden bahsediyor önce onu düþünmeliyiz, daha sonra kurandan diðer ayetlerle karþýlaþtýrdýðýmýzda her þey ortaya çýkacaktýr. Þimdide yazacaðým ayetler üzerinde lütfen düþünün.

(Rad sur.7: Kâfirler diyorlar ki: Ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya! (Hâlbuki) sen ancak bir uyarýcýsýn ve her toplumun bir rehberi vardýr.)

(Ýsra sur.33: Allah'ýn saygýya layýk kýldýðý cana haklý bir sebep yokken kýymayýn. Kim haksýzlýkla öldürülürse, onun velisine yetki/söz hakký vermiþizdir. Ama o da öldürmede sýnýr tanýmazlýk etmesin. Çünkü kendisine yardým edilmiþtir.)


Yukarýda üç ayet yazdým, hepsinde geçen sözcük veli ya da benzer anlamlarda kullanýlan rehber sözcükleri var. Ama anlamlarý birbirini tastiklemiyor, tam tersine birinde velilerin ardýna düþmeyin, Rabbinden indirilen kurana uyun derken, Rad7 de ise her toplumun bir rehberi vardýr dedikten sonrada Ýsra 33 de ise onun velisine yetki verildiði söyleniyor. Demek ki burada kullanýlan tüm anlamlar birbirinden farklý olmalý, yoksa Hâþâ kuranda çeliþki yaratmýþ oluruz tam tersini düþünürsek.

     Açýklamaya geçmeden önce Türk Dil Kurumunun sözlüðüne bakarak Veli sözcüðünün günümüzde ne anlamlara geldiðine bakalým. ( Bir çocuðun her türlü davranýþýndan sorumlu olan kimse. Din bilgini, ermiþ, türbelerde yatan veliler… ) Osmanlýca sözlüðüne baktýðýmýzda da pek fazla farklý bir þey görmüyoruz oradan da deðiþik olanlarý alalým.( Sahip, malik, muhafaza eden, baba ve babanýn babasý) Þimdide konuya açýklýk getirmeye çalýþalým Allah ýn izniyle. Araf suresi 3. ayete bakalým. Allah, (O'nun berisinden bir takým velilerin ardýna düþmeyin!) Önce Allah burada bizlere hangi konuda ve ne maksatla velilerin ardýna düþmeyin diyor onu anlamalýyýz ki, diðer ayetlerde bahsedilen veli ve rehberle ne anlatmak istiyor daha iyi anlayalým. Bu ayette anlatýlmak istenen manayý vereceðim ayet örnekleri ile sizlerin yazdýðýmda anlayacaðýnýzý sanýyorum. Bakýn Allah neler söylüyor bizlere.

(Bakara 107: Bilmedi mi ki göklerin de yerin de mülk ve saltanatý yalnýz Allah' ýndýr. Sizin için Allah'tan baþka ne bir veli vardýr ne de bir yardýmcý.)

(Aliimran 122: Sizden iki takým, korku ile bozulmak üzere idi. Hâlbuki Allah onlarýn velisiydi. Müminler yalnýz Allah’a güvenip dayansýnlar.)

(Araf 196: "Benim veli'm, o Kitap'ý indiren Allah'týr. O, hayýr ve barýþ seven kullarý koruyup gözetir.)

(Ankebut 41: Allah'ýn berisinden veliler edinenlerin durumu, bir ev edinen diþi örümceðin durumuna benzer. Ve evlerin en güvensizi/en zayýfý elbette ki diþi örümceðin evidir. Keþke bilselerdi.)

(Þura sur.46: Onlarýn Allah'tan baþka kendilerine yardým edecek velileri yoktur. Allah'ýn saptýrdýðý kimse için artýk hiçbir yol yoktur.)

(Zümer 3: Gözünüzü açýp kendinize gelin! Arý-duru din yalnýz ve yalnýz Allah'ýndýr! O'ndan baþkasýný veliler edinerek, "biz onlara, bizi Allah'a yaklaþtýrmalarý dýþýnda bir þey için kulluk etmiyoruz." diyenlere gelince, hiç kuþkusuz Allah onlar arasýnda, tartýþýp durduklarý konuyla ilgili hükmü verecektir. Þu bir gerçek ki, Allah, yalancý ve nankör kiþiyi iyiye ve güzele kýlavuzlamaz.)


   Þimdide yukarýdaki ayetlerden çýkan sonuca bakalým. Bu ayetlerde özet olarak þunlarý söylüyor, ayetlerden kýsa alýntý yapmak istiyorum anlaþýlmasý için. Allah tan baþka veli ve yardýmcý yoktur. Müminler yalnýz Allah a güvensin ve dayansýnlar, bizim velimiz kuraný indiren Allah týr, bizleri koruyup gözeten yalnýz odur. Allah ýn berisinden veli edinenler diþi örümceðin durumuna benzer, çünkü en güvensiz ev odur diyor Allah. Ýnananlarýn velisi yalnýz Allah týr. Allah tan baþka yardýmcýda yoktur. Bizi Allah a yaklaþtýracaðýný söyleyerek veli edinenler için hükmü verecektir diyor ve onlar için yalancý ve nankör kiþiyi iyiye kýlavuzlamaz tanýmýný yapýyor. Dikkat edin hiç kimse veli dediði kimselere tapmýyor, onu Allah gibi görmüyor ama onun ardýna düþüp onun her dediðini yaparak bizi Allaha yaklaþtýracak onun rýzasýna kavuþturacak diye ardýndan gittiklerini söylüyor. Hatýrlayýn Rabbim þefaat tümden bana aittir demesine raðmen bu kiþilerinde þefaat edeceðini söylemiyorlar mýydý bizlere? Onlarýn mahþer günü bizlere yardým edecekleri anlatýlmýyormu? Rabbimde bunu sakýn yapmayýn diye bizleri uyarýyor. Bu ayetlerden çýkardýðýmýz sonuç olarak, hiç kimseyi bana ulaþmak için aracý kullanma diyor Allah. Sizleri doðruya iletecek, din ve iman adýna güvenilecek, dayanýlacak benim ve de size gönderdiðim kurandýr diyor. Dikkat edin bir daha tekrar ediyorum, Allah a ulaþmak için kimseyi aracý koymayýn, ardýna düþmeyin doðruya sizleri kuran ulaþtýracaktýr diyor.

    Þimdide Rad suresi 7. ayete gelelim ve sonundan bir alýntý yapalým. (sen ancak bir uyarýcýsýn ve her toplumun bir rehberi vardýr.) Bu sözcükten ne anlamalýyýz, hemen kurandan bu ayeti açýklayan ayetlere bakalým.

(Ýsra sur.71; Gün olur, insan gruplarýndan her birini kendi önderiyle çaðýrýrýz. O gün kitabý kendisine saðdan verilenler, kitaplarýný okuyacaklar ve bir kýl kadar haksýzlýða uðratýlmayacaklar.)

Allah mahþer günü insan guruplarýnýn her birini önderleri ile çaðýracaðýný söylüyor, peki bu önderler kimler olabilir dersiniz? Velilerin ardýna düþmeyin diyen Rahman acaba burada tam tersini söyler mi? Elbette hayýr, eðer bunu savunursak farkýnda olmadan kuranda çeliþki yaratmýþ oluruz. Aþaðýdaki ayetler aslýnda her þeyi çok iyi açýklýyor. Birileri bu kelimeye kendilerince anlamlar verip kendilerini önder ilan edip, binlerce insaný peþlerinden koþturmuyorlar mý?

Bakara 124: Hani Rabbi, Ýbrahim'i bazý kelimelerle imtihana çekmiþ, o da onlarýn hakkýný vermiþti de Rab þöyle demiþti: "Seni insanlara önder yapacaðým." Ýbrahim, "soyumdan birilerini de" deyince Allah: "Benim ahdime zalimler eremezler." Buyurdu.

Secde 24: Sabrettikleri zaman içlerinden, bizim emrimizle doðru yola ileten önderler çýkarmýþtýk. Onlar bizim ayetlerimize gereðince inanýyorlardý.


(Maide suresi 109. ayet; Allah, resulleri bir araya getireceði gün þöyle der: "Size ne cevap verildi?" Þöyle derler: "Hiçbir bilgimiz yok. Gayblarý en iyi biçimde bilen sensin, sen!")


Demek ki mahþer günü gönderdiði resullere soruyor ve verdiði cevap ise her þeyi bilen bizzat Allah olduðunu söyleyeceklerini belirtiyor. Burada Ýbrahim peygamberi insanlara önder yaptýðýný söylüyor Rabbim. Secde 24. ayette ise bu çok açýk anlaþýlýyor. Sabrettikleri zaman, bizim emrimizle doðru yola iletecek önderler çýkarmýþtýk onlarýn içlerinden diyor Rahman.  Toplumlarýn liderleri Rabbin gönderdiði elçiler olduðu anlaþýlýyor. Demek ki bir araya toplanacaðýmýz gün geldiðinde, bizlere Rahmanýn gönderdiði önderlerle yani peygamberlerle, birlikte onlarýn þahitliðinde hesap görüleceði daha iyi anlaþýlýyor. Fakat birileri bu sözlerin üzerinden kendilerini önder ilan etmekten çekinmiyorlar, onlar hesabýný Rabbim e çok çetin vereceklerdir eminim. Bu sözlerimi daha da iyi anlayabilmeniz için lütfen þu ayeti okuyup iyice düþünelim.

Ýsra sur.15; Kim yola gelirse kendisi için yola gelmiþ olur. Sapýtan da kendi aleyhine sapýtmýþ olur. Hiçbir günahkâr, bir baþka günahkârýn yükünü taþýmaz. Ve biz, bir resul göndermedikçe azap edici deðiliz.

Ayetin sonundaki cümle her þeyi açýklýyor, demek ki Rad suresi 7. ayette geçen her toplumun bir rehberi vardýr sözünden bahsedilen rehber peygamberler olduðunu daha da iyi anlýyoruz. Bakýn bu ayetlerden de bu söylediklerimi onaylýyor.

Tevbe sur.115. ayet: Allah bir topluluða kýlavuzluk ettikten sonra, sakýnacaklarý þeyleri kendilerine ayan-beyan bildirinceye kadar, onlarýn sapýklýðýna hükmetmez. Allah her þeyi hakkýyla bilendir.

Bu ayette geçen topluluða kýlavuzluk edecek, sakýnacak þeyleri bildirecek, daha açýkçasý onlara rehber olacak kimler olabilir, elbette peygamberler ve gönderdiði kitaplar. Bakýn bu ayette bu konu ile ilgilidir.

(Araf sur.6.ayet: Yemin olsun, kendilerine elçi gönderilenleri muhakkak hesaba çekeceðiz; gönderilen elçileri de mutlaka hesaba çekeceðiz.)

Þimdi yazacaðým ayet ise açýklamaya çalýþtýðým peygamberler yani rehberler konusuna bilgi veriyor.

Ali Ýmran 68: Doðrusu, insanlarýn Ýbrahim'e en yakýný, elbette onun izinden gidenler, þu peygamber ve inananlardýr. Allah, inananlarýn velisidir.


Ayete baktýðýnýzda Ýbrahim peygambere en yakýný onun izinden gidenlerdir diyor, yani onun teblið ettiði Rabbin kitabýna uyanlardýr. Ama ayetin sonunda yazýmýzýn baþýnda izah ettiðimiz din ve iman adýna gerçek rehber ve sýðýnýlacak, güvenilecek, dayanýlacak baðýþlayýcý tek dost veli olarak Allah kendisinin olduðunu açýklýyor. Þimdi yazacaðým ayet ise bahsettiðimiz bu konunun üzerinde, bizleri düþünceye sevk edecek bir ayet.

(Müddesir sur.56: Ve onlar, Allah'ýn dilediði dýþýnda, öðüt alamazlar. Sakýndýrmaya ve affetmeye ehil olan O'dur.)

Dikkat edin Allahýn dilediði dýþýnda kimsenin öðüt alamayacaðýný söylüyor ve sakýndýrmaya ve affetmeye tek yetkili ve ehil olan ALLAH týr diyor. Ama yukarýda ne demiþtik peygamberler bizler için bir rehberdir diyordu ayetlerde. Ayrýca her toplumun rehberleri olduðu açýklamasýný yapýyordu. Rehber yani resul göndermedikçe hesapta sormayýz açýklamasýný yapýyordu. Son ayette ise bence anahtar ayet, rehber göndersek bile Allahýn dilediði dýþýnda kimse öðüt alamayacaðýný sakýndýrmaya ve baðýþlamaya tek yetkili bizzat kendisinin olduðunu söylüyor Rabbim. Bu kýsým önemli olduðu için tekrarladým.

    Þimdide Ýsra suresi 33. ayette geçen velinin ne anlamda kullanýldýðýna bakalým. (onun velisine yetki/söz hakký vermiþizdir.) Burada geçen veli sözcüðünü vereceðim örneklerle daha iyi anlayacaksýnýz. Buradaki veli din ve inanç bakýmýndan sýðýnýlacak kiþi deðil, ama kendisinden sorumlu insan, anlamýnda kullanýlmýþtýr. Örnekler verelim.

(Neml sur 49: Allah adýna yeminleþerek þöyle dediler: "Ona ve ailesine bir gece baskýný yapalým, sonra da velisine þöyle diyelim: Biz onlarýn ailesinin öldürülüþüne tanýk olmadýk. Vallahi, doðru söyleyenleriz.)

(Bakara 282: …….Borç altýna giren, aklý ermez yahut zayýf-çaresiz biri ise yahut yazdýrmaya gücü yetmiyorsa, velisi adaletle yazdýrsýn. Erkeklerinizden iki kiþiyi de tanýk tutun……..)


   Buradaki ayetlerden çok net anlaþýlýyor ki bizlerden sorumlu büyüðümüz anlamýnda kullanýlmýþ.

Þimdide buna benzer ama lider yönetici anlamýnda geçen ayetlere bakalým.

(Nisa 58: Þu bir gerçek ki, Allah size emanetleri, onlara ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasýnda hükmettiðinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Allah size bu þekilde ne güzel öðüt veriyor. Allah Semî'dir, çok iyi duyar; Basîr'dir, çok iyi görür.)

(Nisa 59: Ey iman edenler! Allah'a itaat edin. Peygamber'e ve sizden olan ülülemre (idarecilere) de itaat edin. Eðer bir hususta anlaþmazlýða düþerseniz Allah'a ve ahirete gerçekten inanýyorsanýz onu Allah'a ve Resûl'e götürün (onlarýn talimatýna göre halledin); bu hem hayýrlý, hem de netice bakýmýndan daha güzeldir.)
 
 

Yukarýda geçen iki ayete bakalým. Birincisinde bizleri yönetecek insanlarý ehil insanlardan seçmemizi emrediyor, bu görevin mahiyeti de devamýnda zaten açýklanýyor. Bu görevi alan bir insanýnda bir devlet yöneticisi ya da buna benzer bir göreve seçilmiþ bir insanýn, adaletle insanlarý yönetmesi emrini veriyor, dikkat ederseniz aldýðý görev konusunda adaletli yönetimden bahsediyor, yoksa bizleri Allah a yaklaþtýrmasý ya da din ve iman adýna liderlik yapmasýndan asla bahsetmiyor. Eðer bundan bahsediyor dersek diðer ayetlerin hiçbirisini kabul etmemiþ, doðru anlamamýþ oluruz, tam aksine kuran ayetleri arasýnda çeliþki yaratýrýz.

Þimdi gelelim ayetin verdiði peygamberimiz örneðine. Bu ayetin içinde peygamberimizin de özellikle zikredilmesinin nedeni, peygamberimizin ayný zamanda o toplumun bir lideri, yöneticisi, ayný zamanda devlet baþkaný olmasýndandýr. Dikkat ederseniz anlaþmazlýða düþüldüðünde onu Allah a ve resulüne götürün diyor ayet. Þimdi düþünelim bu ayetin demek ki anlatmak istediði iki amacý var. Birincisi peygamberimizin saðlýðýnda herhangi bir anlaþmazlýkta ilk müracaat edilecek makam peygamberimiz olduðu anlaþýlýyor, ama ya peygamberimiz yoksa? Ýþte iþin ince noktasý, yoksa din ve inanç konularýnda diðer liderlerine sorun demiyor dikkat ederseniz. O zaman Allah a býrakýn diyor. Bu sözlerimden tatmin olmayan arkadaþlarýmýz olabilir, haklýdýr da bu sözlerimi destekleyen bakýn þu ayetler nasýl sözlerimi doðruluyor, yani günümüzde aramýzda din ve iman adýna bir anlaþmazlýða düþtüðümüzde, hükmünü kime býrakmamýzý istiyor Allah.

(Zümer sur.46: De ki: Ey gökleri ve yeri yaratan, gizliyi de aþikârý da bilen Allah! Kullarýnýn arasýnda, ayrýlýða düþtükleri þeyin hükmünü ancak sen vereceksin.)

(Þura sur.10: Herhangi bir þeyde ihtilafa düþtüðünüzde onun HÜKMÜ Allah'a býrakýlýr. Ýþte budur Rabbim olan Allah! Yalnýz O'na güvenip dayandým; yalnýz O'na yönelirim ben.)


Ayetleri okuduðumuzda ne kadar güzel anlaþýlýyor, Allah anlaþamadýðýmýz konularý bakýn peygamberimiz varken yani yaþýyorken kendisine danýþmamýzý, daha sonraki dönemlerde de Allah a havale etmemizi, yani hükmünü ona býrakmamýzý emrediyor.

   Sanýrým konu iyice anlaþýlmýþtýr. Özet yapmak gerekirse dayanýlacak ve ardýndan din iman ve inanç adýna gidilecek, güvenilecek, sýðýnýlacak VELÝ yalnýz benim diyor ALLAH. Hatta bana sizleri yaklaþtýracaðýný söyleyenlere de inanmayýn diyor. Bir baþka veli ise bizlerin yetiþtirilmesinden sorumlu kiþiler ki ayetlerden çok net anlaþýlýyor. Bir diðeri de peygamberler, onlarda bizlerin uyarýcý ve rehberleridir diyor ayetlerinde. Bizlerde peygamberlere gönülce en yakýn olanlar, onlara uyanlar ve takipçileridir diye açýklýk getiriyor. Allah müminlerin velisidir diyor kuran.

  Son olarak tekrar hatýrlatmak istediðim ve üzerinde durmak istediðim bir ayet var. Ankebut suresi 41. ayet önce tekrar yazalým.

(Ankebut 41: Allah'ýn berisinden veliler edinenlerin durumu, bir ev edinen diþi örümceðin durumuna benzer. Ve evlerin en güvensizi/en zayýfý elbette ki diþi örümceðin evidir. Keþke bilselerdi.)

  Yukarýdaki ayeti sizler okuduðunuzda ne anladýnýz? Doðrusu ben ilk okuduðumda çok fazla bir þey anladýðýmý söyleyemem. Diþi örümceði ve özelliklerini araþtýrdýðýmda ayetin önemini anladým ve Rabbin o muazzam örneðinin bizlere birer ibret niþanesi olmasý gerektiðini düþünerek, sizlere kýsaca anlatmak istiyorum. Velinin ardýna düþen onu Rabbin tabiriyle Allah a yaklaþmak için kullananlara verdiði örnek, diþi örümceðin evine sýðýnanlar gibidir diyor Rahman. Tabi bu ayetin, sanýrým yakýn zamana kadar tam anlaþýlmadýðýný, günümüzde ilmin ve bilimin yardýmýyla çok iyi anlaþýlmýþ olacaðýný düþünüyorum. Bakýn rabbim bizleri nasýl uyarýyor bu örneðiyle.

Diþi örümcek evini yalnýz ve yalnýz, barýnmak için deðil karnýný doyurmak için bir kapan, bir aldatmaca olarak kullanýrmýþ. Yaptýðý dikkat çekici ve güzel aðýna konan, sinek ya da böcekleri avlar ve yermiþ. Diþi örümceðin evi erkek örümcek için dahi güvenilir deðilmiþ. Eþi ile çiftleþen erkek örümcek, eðer eþinden hemen uzaklaþmaz ve kaçmaz ise hemen onu öldürür ve yermiþ. Düþünebiliyor musunuz Rabbin verdiði örneði. Ýþte din ve iman adýna Rabbin kelamýný býrakýp, veliler edinerek Allah a ulaþmaya çalýþanlarýn nasýl bir tehlike altýnda olduðunu sizce bu örnekten daha güzel nasýl anlatýlýr?

Zümer suresi 3. ayeti lütfen hatýrlayalým ne diyordu Rabbim? (O'ndan baþkasýný veliler edinerek, "biz onlara, bizi Allah'a yaklaþtýrmalarý dýþýnda bir þey için kulluk etmiyoruz.) Demek ki hiç kimseyi Allah a yaklaþmak için kullanmayacaksýn, ona ulaþmak için tek yol, Kuranýn ipine sarýlmak olduðu belirtiliyor. Rabbim böyle yol izleyenlere nasýl kýzýyor ve bakýn ayetin sonunda ne diyordu?

(hiç kuþkusuz Allah onlar arasýnda, tartýþýp durduklarý konuyla ilgili hükmü verecektir. Þu bir gerçek ki, Allah, yalancý ve nankör kiþiyi iyiye ve güzele kýlavuzlamaz.)

Bu yolu seçenlere Rabbim yalancý ve nankör olarak nitelendiriyor. Bizler hiç düþünmeden Rabbin ayetlerinden habersiz iþin kolayýný bulmuþ, kendimize veliler, þeyhler edinmiþ Allaha ulaþmaya ve bu yolla onun rýzasýný kazanacaðýmýzý sanýyoruz. Onu öyle yüceltiyoruz ki Allah katýnda en doðru insan olduðunu söylüyor ve her þeyimizle ona güveniyoruz. Ardýndan düþünmeden, sorgusuzca gidiyoruz. Hâlbuki Rabbim ayetinde kimsenin ardýna düþmeyin derken, kimin doðru yolda olduðunu yalnýz ben bilirim diyerek, bizleri nasýl uyarýyor?

Ýsra suresi 84. ayet; De ki: "Herkes, kendi varlýk yapýsýna uygun iþ görür. Yolca daha doðru gidenin kim olduðunu Rabbiniz daha iyi bilir.

Bizler Kur’andan uzak yaþadýðýmýzý yaþamýmýzda hep göstermiþiz, zaten peygamberimiz mahþer günü bunu söyleyeceðini, þimdiden bizlere hatýrlatýp dikkatimizi çekiyor Rabbim ve bakýn ne söyleyecek diyor?

Furkan Suresi 30 ayet; Ey Rabbim! Benim toplumum bu Kuran' ý devre dýþý tuttular.

Sizce Kur’aný devre dýþý tutmadýk mý? Rabbim her þeyden nice örnekler verdim demesine raðmen, bizlere kur’anda her þey yoktur diyenlere, beþeri ilaveleri kuranda göremeyince haklýsýnýz kuranda gerçekten bakýn bunlar, ya da þunlar yokmuþ diyerek inanmadýk mý? Rabbim yemin billâh ederek bu kitabý sizler için kolaylaþtýrdým demesine raðmen, birilerinin sizler Kur’aný anlayamazsýnýz onu veli insanlar anlar dediklerinde Rabbim e inanmamýz gerekirken, beþerin sözlerine inanmadýk mý? Onlara inandýðýmýzdan, kitabý bizler anlayamayýz dediðimizden, kitabý anlama, öðrenme yoluna gideceðimize, saygýmýzý yüksek bir yere asýp göstermedik mi? Bizler kendimizi arýndýracak, temizleyecek, Allah a yaklaþtýracak þeyhler, cemaat liderleri, veliler seçip kendimizi temize çýkarýp, bizler doðru yoldayýz, hakkýn yolundayýz diyerek kendimizi temize çýkmýþ göstermiyor muyuz? Bakýn Rabbim bu durumda olanlarý nasýl uyarýyor?

Necm 32:Ki onlar, ufak tefek günahlar dýþýnda, günahýn büyük olanýndan ve çirkin utanmazlýklardan kaçýnýrlar. Þüphesiz senin Rabbin, maðfireti geniþ olandýr. O, sizi daha iyi bilendir; hem sizi topraktan inþa ettiði (yarattýðý) ve siz daha annelerinizin karnýnda cenin halinde bulunduðunuz zaman da. Öyleyse kendinizi temize çýkarýp-durmayýn. O, sakýnaný daha iyi bilendir.


Kur’aný rehber alan, bir baþka kiþinin ardýndan gitmez, kur’aný rehber alan veliler edinmez, Kur’aný rehber alanýn velisi yalnýz rabbimdir ona ulaþmak içinde Kur’anýn ipine sarýlýr. Elbette kur’aný anlamak için yardýmlar alýnacak ve daha iyi bilenlerden istifade edilecektir bunda hiç þüphe yok. Eðer bizlere kuraný siz anlayamazsýnýz deniyorsa o kiþiler Rabbin kelamýndan bizi uzaklaþtýrmak isteyen, beþeri yalanlarýn ortaya çýkmasýný istemeyenlerdir, bunu unutmayalým. Þükürler olsun ki artýk Rabbin güneþi bir baþka parlýyor, insanlar uyanmaya baþladý. Önce Rahmanýn kelamýna ulaþmaya, anlamaya çalýþýyor daha sonra da, daha iyi anlamak adýna çabalýyor, uðraþlaþ veriyor. Düþünebiliyor musunuz Rabbim elçisini bile hesaba çekeceðini bizlere hatýrlatýyor, sizce bunun anlamý ne olabilir?


Ben Kurandan anladýklarýmý sizlerle paylaþmaya çalýþtým, benim yaptýðým yalnýz ve yalnýz Rabbin ayetlerini hatýrlatmak ve üzerinde bir bütün olarak düþünmektir. Bunu yaparken elbette hata yapabilirim. Sizlere düþen Kuraný anlayarak bol bol okuyup onu anlamaya çalýþmaktýr. Rabbim istemeden yapacaðým hatalarýmdan dolayý beni baðýþla, affet. Bizlere gösterdiði yol, kur’aný bir bütün halinde okuyup daha sonra aklýmýzý çalýþtýrýp düþünmektir. Kuran dýþýndan rehberler ve veliler edinmeden Rahmanýn yolunu bulmaktýr. Rabbim, bende bu emrini yerine getiriyorum ve senin rehberini anlamaya çalýþýyorum, yaptýðým ve yapacaðým hatalarýmý baðýþla ne olur.

   Rahman gönül gözümüzü açýk, ayetlerine karþý kör ve saðýr olmayan kullarýndan eylesin bizleri. SAYGILARIMLA Haluk GÜMÜÞTABAK

Yukar git