Haziran 27, 2019, 08:15:41 ÖÖ
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

NĂťSA SURESĂť 3. AYETĂť NASIL ANLAMALIYIZ?

Baţlatan halukgta, Ocak 13, 2010, 03:19:04 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

halukgta

Günümüzde Kuranýn dört evliliðe kadar izin verdiði söylenir. Delil olarak da Nisa suresi 3. ayet gösterilir. Bu ayetle ilgili birçok Kuran mealini inceledim doðrusu birbiriyle çok farklý anlamlarý çevirdiklerini gördüm. Parantez içinde kendi düþüncelerini de yansýtarak meallerine almýþlar bir kýsým yazar. Gerçekten çok daha dikkatli ve daha titiz bir çalýþma yaparak bir Kuran mealinin ortaya çýkarýlmasýnýn önemini, bu ayeti anlamaya çalýþýrken daha çok hissettim. Bu ayeti gelin kuranýn bütünlüðünde birlikte anlamaya çalýþalým, Rabbim yanýltmasýn, acaba rabbim Nisa suresi 3. ayetinde bizlere ne anlatmak istemiþ olabilir? Önce bu ayetin öncesinde geçen ayeti de yazalým ki konu daha iyi anlaþýlsýn.

Nisa 2: Yetimlere mallarýný verin. Temizi pise deðiþmeyin. Yetimlerin mallarýný kendi mallarýnýza katarak yemeyin. Bunu yapmak gerçekten büyük bir vebaldir.

Nisa 3: Yetimler konusunda adaleti koruyamayacaðýnýzdan korkarsanýz, sizin için temiz kýlýnan kadýnlardan ikiþer, üçer, dörder nikâhlayýn. Eðer bu durumda adaleti gözetemeyeceðinizden korkarsanýz, bir tek kadýnla yahut yeminlerinizin/sað ellerinizin sahip olduklarýyla yetinin. Ýþte bu, haksýzlýða sapmamanýz için en uygun yoldur.


Yukarýdaki sözleri önce anlamaya çalýþalým. Nisa suresi 2. ayette emrinizdeki yetimlerin mallarýný korumamýzý, kendi mallarýmýzla karýþtýrmamamýzý emrediyor Allah. Devamýnda yine emrimizdeki yetimler konusunda adaleti koruyamayacaðýmýz sözünü ediyor, peki burada bu sözüyle ne demek istiyor olabilir Rabbim? Günümüzde bir düþünce onlarýn mallarýný çalýþtýrýrken adaletsiz davranabileceðiniz kuþkunuz varsa onlarla evlenin ki mallarýný istediðiniz gibi kullanabilesiniz diye bahsedildiði anlatýlýyor. Bu mantýk ne kadar doðru olabilir önce onu düþünelim. Çok malý ve mülkü olan yetimlerin malýnda gözümüz olacak, nefsimize sahip olamayýp onlarýn mallarýný yemek için onlarý nikâhlamanýn yolunu rabbim in gösterdiðini düþünmemiz doðru olabilir mi sizce? Rabbim yetimin malýný yemenin yolunu mu gösteriyor dersiniz bizlere? Bunu aklýmdan bile geçirmenin doðru olduðunu düþünmüyorum. Ayetin devamýna bakalým.

(Eðer bu durumda adaleti gözetemeyeceðinizden korkarsanýz, bir tek kadýnla yahut yeminlerinizin/sað ellerinizin sahip olduklarýyla yetinin.)

Birkaç deðiþik çeviri mealin alýntýsýný da yapalým ki konuyu daha iyi anlayalým.

(Eðer (kendileriyle evlendiðiniz takdir de) yetimlerin haklarýna riayet edememekten korkarsanýz beðendiðiniz (veya size helal olan) kadýnlardan ikiþer, üçer, dörder alýn.)

Bir baĂľka meralde (EĂ°er yetimlere karþý adil davranamamaktan korkuyorsanĂ˝z, o zaman, size helal olan [diĂ°er] kadĂ˝nlardan biri ile evlenin –[hatta] ikisi, üçü veya dördĂĽ [ile]

Yine bir baþka mealde(Eðer yetim (kýz)lar konusunda adaleti yerine getiremeyeceðinizden korkarsanýz, bu durumda, (onlarla deðil) size helal olan (baþka) kadýnlardan ikiþer, üçer, dörder olmak üzere nikâhlayýn.)


Ayetin baþýnda da dikkat ederseniz yine adaleti koruyamayacaĂ°Ă˝mĂ˝z ĂľartĂ˝nĂ˝ getirmiĂľti. Yine adaleti koruyamayacaĂ°Ă˝nĂ˝zĂ˝ düþünĂĽyorsanĂ˝z o zaman tek bir kadĂ˝nla yetinin yani evlenin diyor. Ăžimdi tam burada birlikte düþünelim. Ayetin baþýnda yetimlerle birlikte yaĂľarken içimize dĂĽĂľen bir korku var, çünkĂĽ önce ikiĂľer, üçer, dörder nikâhlayĂ˝n diyor, daha sonra bunu yaptýðýnĂ˝zda yine adaleti saĂ°layamĂ˝yorsanĂ˝z tek bir tane alĂ˝n diyor. Fakat diĂ°er meallere baktýðýnĂ˝zda emrimizdeki yetim kĂ˝zlarla evlendiĂ°inizde onlarĂ˝n mallarĂ˝ ya da herhangi bir konuda adaleti koruma kuĂľkusundaysanĂ˝z baĂľka temiz kadĂ˝nlardan ikiĂľer üçer dörder evlenin diyor. Ayete dikkat edin baĂľka kadĂ˝nlarla derken adalet bakĂ˝mĂ˝ndan þüphemiz olmayacak sorun olmayacak kadĂ˝nlardan bahsediyor, illaki yetimlerin haricinde olsun demiyor buna lĂĽtfen özenle dikkat edelim. BazĂ˝ mealler parantez içinde baĂľka kadĂ˝nlar sözĂĽnĂĽ ilave etmiĂľ, ama kuran böyle bir net açýklama yapmamýþ. Size helal olan baĂľka kadĂ˝nlar sözĂĽnden ben örneĂ°in malĂ˝ mĂĽlkĂĽ çok olupta onlarĂ˝n mallarĂ˝ konusunda adaletsiz davranĂ˝labileceĂ°i þüphesine dĂĽĂľerseniz diye anlĂ˝yorum ben ayetten, yoksa neden malĂ˝ mĂĽlkĂĽ konusunda sorun yaĂľamayacaĂ°Ă˝m yetim kĂ˝zlardan da olmasĂ˝n? Neden Rabbim onlarĂ˝ ayĂ˝rsĂ˝n? Peki, burada adaleti gözetmemek sözĂĽnden ne anlamalĂ˝yĂ˝z?  Ăžimdi düþünelim o devirde çok eĂľlilik her ailede var. Hatta bundan 100 yĂ˝l öncesine kadar toplumlarda yaygĂ˝n desek yanlýþ olmaz. TĂĽm bunlarĂ˝ düþünerek ayeti anlamaya çalýþalĂ˝m. Emrimizin altĂ˝ndaki yetimlerle hoĂľumuza giden olursa evlenebileceĂ°imiz ama onlar hakkĂ˝nda, özellikle mallarĂ˝ konusunda adaletsizlik yapma korkusu içindeyseniz,  böyle bir sorun, kuĂľku taþýmayan diĂ°er kadĂ˝nlardan ikiĂľer üçer dörder alabilirsiniz diyor, dikkat edin illaki yetimler dýþýndan alĂ˝n diye açýkça söylenmiyor.

 
  Ăžimdide bu ayeti kuranĂ˝n bĂĽtĂĽnlĂĽĂ°ĂĽnde düþünelim. Nisa suresi 3. ayetinde geçen (bu durumda adaleti gözetemeyeceĂ°inizden korkarsanĂ˝z.) sözĂĽ bana kuranda bu konuyu hatĂ˝rlatan baĂľka bir ayetini aklĂ˝ma getirdi, bakĂ˝n Rabbim birden fazla evlilik yapanlar için neler söylĂĽyor ve uyarĂ˝yor.

Nisa 129 ; Tutkunluk derecesinde isteseniz de kadýnlar arasýnda adaleti saðlamaya asla güç yetiremezsiniz. O halde tam bir eðilimle bir yana yönelip de öbürünü askýdaymýþ gibi býrakmayýn. Barýþý esas alýp sakýnýrsanýz, ALLAH çok affedici, çok merhametli olacaktýr.


Yukarýdaki ayeti dikkatlice düþünelim. Rabbim istediðiniz kadar çalýþýn çok eþler arasýnda adaleti saðlamak için güç yetiremezsiniz diyor. Bu durumda olanlarý da uyarýyor ve birisi üzerinde özen gösterip diðerlerini ihmal etmeyin diyor. Hatýrlayýnýz Nisa suresi 3. ayette ne diyordu? Ýkiþer, üçer, dörder aldýðýnýz eþleriniz arasýnda adaleti saðlayamazsanýz ki bunun asla mümkün olmayacaðýný da yukarýdaki Nisa 129. ayette söylemiþti, o zaman tek bir kadýnla evlenme önerisinde bulunuyor Rabbim. Sizlere sormak isterim tüm bu ayetleri gördükten sonra Allah birden fazla evlenmemizi mi öneriyor, yoksa tam tersini bu yol asla adaletin saðlanmadýðý bir yol olup en güzel adaletli bir evlilik bir eþle evlenmektir mi diyor? Birazcýk aklý olan, Rabbin emrettiði doðru yolu bulacaktýr.

  Ăžimdide Nisa suresi 3. ayette geçen ikiĂľer, üçer, dörder evlenin sözlerinden ne anlamalĂ˝yĂ˝z onu düþünelim, önce ayetten alĂ˝ntĂ˝ yapalĂ˝m.

(Yetimler konusunda adaleti koruyamayacaðýnýzdan korkarsanýz, sizin için temiz kýlýnan kadýnlardan ikiþer, üçer, dörder nikâhlayýn.)

Peki, ikiþer, üçer, dörder sözleriyle Allah en fazla dört tanemi alabilirsiniz diyor sizce? Daha önce hatýrlayýnýz Allah bizleri adaleti saðlayamayacaðýmýz için tek eþliliðe yönlendiriyordu, fakat burada çok özel bir durum var yetim kýzlar, yani kimsesi olmayan toplumda yalnýz kalmýþ, tehlike altýnda bulunan kadýnlardan bahsediliyor, çok özel bir konum ve özel þartlar söz konusu. Demek ki bu ayetin anlatmak istediði ortam çok özel bir ortam ki bir baþka ayetinde hiç önermediði, adaleti asla saðlayamazsýnýz dediði birden fazla evlilik için, yine özel bir durumda izin veriyor ama burada bile adaletsiz bir durumda bunu yapmaya kalkma diye de ikaz ediyor bizleri. Sizlere bir örnek vermek istiyorum. Bir gurup çocuðun önüne ceviz tabaðý koysak, çocuklar hadi üçer, beþer tane ceviz yeðin bakalým demiþ olsak, burada en fazla beþ tane yenmesini mi söylemiþ oluruz? Bir konuda kesin sýnýr konmak istenirse, böyle esnek bir cümleyle mi anlatýlýr bir konu karþýnýzdakine? Örneðin çocuklarýn en fazla beþ tane ceviz yemesini istiyorsanýz, üçer beþer yeðin mi dersiniz, yoksa herkese beþ tane ceviz düþüyor, isteyen bir kýsým hakkýný arkadaþýna verir mi dersiniz? Gelelim ayete, eðer Rabbim en fazla dört kadýnla evlenebilirsiniz demek isteseydi, ikiþer, üçer, dörder evlenin mi derdi, yoksa dördü geçmemek þartýyla evlenin mi derdi? Beni bu düþünceye iten bazý ayetleri hatýrlatmak istiyorum, acaba Rabbim kesin emrettiði ve sýnýrlar koyduðu ayetler için böylemi açýklamalar yapmýþtýr, yoksa açýkça belirterek, birçok örneklerle mi izah etmiþtir, þimdide ona bakalým.

Nisa 174: Ey insanlar! Þüphesiz size Rabbinizden kesin bir delil geldi ve size apaçýk bir nur indirdik.

Ýsra 89; Yemin olsun, biz bu Kur'an'da, insanlar için her benzetmeden nice örnekler sýraladýk. Ama insanlarýn çoðu inkâr ve nankörlükten baþka bir þeyde diretmediler.

Kehf 54; Yemin olsun, biz, bu Kur’an'da, insanlar için her tĂĽrlĂĽ örneĂ°i deĂ°iĂľik ifadelerle gözler önĂĽne koyduk. Ăťnsan ise varlýðýn, tartýþmaya en çok tutkun olanĂ˝dĂ˝r.


YukarĂ˝daki sözleri lĂĽtfen iyice düþünelim ve ondan sonrada Nisa 3. ayette geçen ikiĂľer, üçer, dörder sözlerinden Rabbin en fazla dört kadĂ˝nla evlenebilirsiniz sonucunu çýkarabilir miyiz onu düþünelim. Daha doĂ°rusu bu ayetten Allah bizlere dört kadĂ˝na kadar evlenin önerisini mi yapĂ˝yor, yoksa çok özel durumlarda baĂľvurulacak bir yolun kapĂ˝sĂ˝nĂ˝ aralĂ˝k mĂ˝ bĂ˝rakĂ˝yor? Rabbim kuran için apaçýk bir nur diyor. Her benzetmeden nice örnekleri deĂ°iĂľik ifadelerle gözler önĂĽne koyduk diyor. Her benzetmeden nice örnekler verdik dediĂ°i halde bizler, nasĂ˝l olurda net bir emir olmayan ikiĂľer, üçer, dörder sözlerinden dört kadĂ˝nla evlenebilirsiniz hĂĽkmĂĽnĂĽ, önerisinin olduĂ°unu çýkarabiliriz? HatĂ˝rlayĂ˝nĂ˝z bu izin, arzu edilen istenen bir olayla birlikte anĂ˝lmayĂ˝p, özellikle yetimler konusunda bahsedilmiĂľtir ki özel bir durum hâsĂ˝l olduĂ°unda kullanĂ˝labilsin.  KuranĂ˝n asla ve asla hiçbir yerinde dört kadĂ˝nla evlenebilirsiniz emri yoktur. Tabi tam tersini düþünĂĽrsek zaruri durumlarda birden fazla evlenmenin sayĂ˝sĂ˝ konusunda da sĂ˝nĂ˝r konmamýþtĂ˝r. Rabbin kesin bir Ăľekilde emretmediĂ°i, açýklama yapmadýðý hĂĽkĂĽm vermediĂ°i hiçbir konuda bizler hĂĽkĂĽm veremeyiz. Rabbim madem ben emirlerimi açýk ve net verir, birçok konularda örneklerle açýklarĂ˝m diyorsa, bu durumda bizlerin Allah dört kadĂ˝na kadar sĂ˝nĂ˝rlama koymuĂľ, izin vermiĂľ herkes evlenebilir diyemeyiz. Burada bahsedilen özel bir konu olup, aslĂ˝nda bu istenmeyen durumla karþýlaþýldýðýnda yapĂ˝lmasĂ˝ gereken yol hakkĂ˝nda bizlere yapĂ˝lan bir açýklamadĂ˝r. Allah dört kadĂ˝nla evlenin demiyor. Ayetin sonunda tek kadĂ˝nla evlenmenin en adaletli yol olduĂ°unu söylemesi bunun apaçýk kanĂ˝tĂ˝dĂ˝r. Ne diyor Rabbim ( Bu haksĂ˝zlýða sapmamanĂ˝z için en uygun yoldur.) neymiĂľ bu önerilen yol? Adaleti gözetemeyeceĂ°imizden korktuĂ°umuzda baĂľvuracaĂ°Ă˝mĂ˝z tek bir kadĂ˝nla evlenmek. Bir baĂľka ayetinde de zaten birden fazla evlilikte asla adaleti saĂ°layamazsĂ˝nĂ˝z diyordu hatĂ˝rlayalĂ˝m. Adaletin olmadýðý bir yolu Rabbin izin verdiĂ°ini, önerdiĂ°ini söylemek KuranĂ˝ hiç anlamamýþýz demektir. Sizce bu sözleri söyleyen rabbim dört kadĂ˝nla herkes evlensin mi diyor? Burada bile Rabbim bizleri ikaz ederek, adaleti saĂ°layamayacaksanĂ˝z tek kadĂ˝nla evlenin demektedir. Yetimler konusunu anlatĂ˝rken bunun haricinde kuranĂ˝n hiçbir yerinde Allah çok eĂľliliĂ°i özendirici ya da bir erkek dört kadĂ˝na kadar evlenebilir diye bir açýklama bulamazsĂ˝nĂ˝z. Tam tersine o devrin geleneĂ°i olan çok eĂľlilikten toplumu, tek eĂľliliĂ°e özendirmiĂľ ve yönlendirmiĂľtir ve istediĂ°iniz kadar arzu edin eĂľler arasĂ˝nda adaleti saĂ°layamazsĂ˝nĂ˝z demiĂľtir. Adaletin olmadýðý bir dĂĽzeni de Rabbim önermeyeceĂ°ine göre, nasĂ˝l olur Allah çok eĂľliliĂ°i önersin. Ăžunu da söylemeliyim ki, birden fazla evliliĂ°i de yasaklamamýþ, sĂ˝nĂ˝r koymamýþ gĂĽnah saymamýþtĂ˝r. Bunu Rabbin topluma koĂľullarĂ˝n gerektirdiĂ°i zamanlarda kullanĂ˝lmasĂ˝ için bĂ˝raktýðý, açýk bir kapĂ˝ olarak düþünmemiz gerektiĂ°ini düþünĂĽyorum. Bu çok özel durumunda izahĂ˝, yine ayetin içinde, düþünen insana ipuçlarĂ˝ verdiĂ°ine inanĂ˝yorum. Yetimlerin bol olduĂ°u zaman ne zamanlar olabilir diye düþündĂĽĂ°ĂĽmde, geçmiĂľte olan savaĂľlar geliyor aklĂ˝ma. Erkeklerin savaĂľlarda ölmesi ve kadĂ˝nlarĂ˝n evlenecek erkek bulamamasĂ˝, bakĂ˝ma muhtaç birçok yetimin ortada kalmasĂ˝nda kullanĂ˝labilecek bir ruhsat, bir izin olduĂ°unu ben ayetten anlĂ˝yorum, Rabbim yanĂ˝ltmasĂ˝n.

   Biz erkekler ne yazĂ˝k ki nefsimizin esiri olmuĂľ, kadĂ˝nlarĂ˝ bir cinsel objeden öteye görmeyen, Rabbin emretmedikleri konularda kurana uymak yerine, kuranĂ˝ kendimize, nefsimize uydurmak yoluna giderek kendimizce hĂĽkĂĽmler çýkarmýþýz onlar hakkĂ˝nda. HatĂ˝rlayĂ˝nĂ˝z kuranda hiç bahsedilmeyen birçok hĂĽkĂĽmler kadĂ˝nlar için verilmiĂľ ve onlar ĂĽzerinde hĂĽkĂĽmranlĂ˝k saĂ°lanmýþtĂ˝r. GĂĽnĂĽmĂĽzĂĽn aydĂ˝n kadĂ˝nlarĂ˝na dĂĽĂľen görev, KuranĂ˝ çok iyi anlayarak bu zinciri kĂ˝rmalarĂ˝dĂ˝r. Ne kadĂ˝nĂ˝n erkeĂ°e, ne erkeĂ°in kadĂ˝na bir ĂĽstĂĽnlĂĽĂ°ĂĽnĂĽn olmadýðýnĂ˝ söyleyen Rabbimi, kurandan anlamaya çalýþmak yerine, beĂľerin ciltlerce dolusu kitaplarĂ˝ndan anlamaya çalýþýrsak, asla doĂ°ruyu gĂĽzeli ve mutluluĂ°u bulamayacaĂ°Ă˝mĂ˝zĂ˝ bilmeliyiz. KadĂ˝nlarĂ˝mĂ˝z kendi haklarĂ˝nĂ˝ arama becerisini, kabiliyetini göstermeyip batĂ˝la boyun bĂĽkĂĽyorlarsa, Ăľunu bilmelidirler ki asla ezilmekten ve haksĂ˝zlĂ˝klardan kurtulamayacaklardĂ˝r. Durup dururken kimse kimseye hakkĂ˝nĂ˝ vermez, çünkĂĽ insan tartýþmacĂ˝, aceleci ve kendi nefsine dĂĽĂľkĂĽn yaratĂ˝lmýþtĂ˝r, bunun için kadĂ˝nlarĂ˝mĂ˝z KuranĂ˝n gerçek haklarĂ˝na sahip olmak istiyorsa, kendi haklarĂ˝nĂ˝ istemeli ve kendilerini savunmasĂ˝nĂ˝ öðrenmelidirler. Ă–Ă°retileni deĂ°il, Rabbin emrettiĂ°ini bilmelidirler ki kendi haklarĂ˝nĂ˝ savunabilsinler.

  Rabbim adaleti emreder, adaletle yaĂľamanĂ˝n yolunu gösterir bizlere. Herkesin yaptĂ˝klarĂ˝ndan kendilerinin sorumlu olacaĂ°Ă˝ örneĂ°ini verir. Peygamber eĂľlerinin bile iman etmediĂ°i örnekleri hatĂ˝rlatĂ˝lĂ˝r. Acaba neden verilir bu örnekler hiç düþündĂĽk mĂĽ? Biz erkekler kadĂ˝nlarĂ˝mĂ˝zĂ˝n yerine düþünĂĽr, onlara neyin doĂ°ru neyin yanlýþ olduĂ°unu kendimizce anlatĂ˝rĂ˝z, sanki onlarĂ˝n akĂ˝llarĂ˝ yokmuĂľ gibi. OnlarĂ˝ kendi arzu ve mantĂ˝klarĂ˝mĂ˝zla yönlendiririz. OnlarĂ˝nda bir özgĂĽr iradesi olduĂ°unu, yaptĂ˝klarĂ˝ndan kendilerinin sorumlu olacaĂ°Ă˝nĂ˝ hiç düþünmeyiz, erkek egolarĂ˝mĂ˝zĂ˝n baskĂ˝sĂ˝yla hareket ederiz. Ăťslam toplumunda öyle bir erkek hĂĽkĂĽmranlýðý kurmuĂľuz ki, adeta robot kadĂ˝n yetiĂľtirmiĂľiz eĂľlerimizi, sanki onlarĂ˝n bizzat yaptýðý yanlýþlardan Allah katĂ˝nda biz sorumluymuĂľuz gibi. Düþünebiliyor musunuz AllahĂ˝n görevlendirdiĂ°i elçisinin bile eĂľi iman etmiyor, batĂ˝la yönlenip bir gĂĽnahkâr olabiliyor. Hele Lut peygamberin eĂľini düþünĂĽn, anlatmak istediĂ°imi çok daha iyi anlayacaksĂ˝nĂ˝z o zaman.

Rabbin yemin ederek kolaylaþtýrdým dediði Kuraný lütfen zorlaþtýrma çabasýna girmeyelim. Bakýn Rabbim apaçýk ne diyor?

Furkan 72: Onlar yalan söze kulak vermezler. Boþ lakýrdýya rastladýklarýnda soylu bir tavýrla geçip giderler.73. Kendilerine Rablerinin ayetleri hatýrlatýldýðýnda ise, onlara karþý saðýr ve kör davranmazlar.

Sizce onlar yalan sözlere kulak vermezler, boþ lakýrdýnýn peþine düþmezler derken, kimlerden ve nelerden bahsediyor olabilir Rabbim? Yalan olmayan, boþ lakýrdý olmayan en emin olduðumuz sözler sizce nelerdir? Elbette Kuran. Bakýn Rabbim iman eden gerçek insanlar Rabbin ayetlerini hatýrlattýðýnda bu sözlere saðýrlýk ve körlük yapmazlar, onlarý dinler ve hiçbir sözü onlarýn üstünde tutmazlar diyor. Benim yaptýðýmda yalnýz Rabbin sözlerini hatýrlatmaktýr o kadar. Rabbim kuranýn bir yerinde apaçýk bir söz söylemiþse, bir baþka yerinde bunun tersini söylemez bunu unutmayalým.

Rabbim Kuranda þefaat tümden bana ait diyorsa, birilerinin baþka þefaatçilerde vardýr demesine inanmak, Allah ýn ayetlerine karþý saðýrlýk ve körlük yapmaktýr diyor Rabbim. Rahman karþýnýzda okunan kuran sizlere yetmiyor mu, biz kuranda her þeyden nice örnekleri deðiþik ifadelerle verdik ki anlayasýnýz diyor da, birileri kuranda her þey yoktur açýklanmamýþtýr diyenlere inanýyorsak, Allahýn ayetlerine saðýr ve kör davranýyoruz demektir. Rabbim sizleri bu kitaplardan sorumlu tutacaðým, imtihanýnýz bu kitaptan olacaktýr diye apaçýk söylüyor da, bizler hala birilerinin bizleri ciltlerce dolusu kitaplara yönlendirip bu kitaplardan da sorumluyuz diyenlere inanýyorsak, bizler Rabbin ayetlerine hem kör, hem saðýr davranýyoruz demektir.

  Rabbim bizleri Kuran ayetlerine karþý, saĂ°Ă˝r ve kör olmaktan korusun inĂľallah. Dilerim Rabbim gözlerimizdeki perdeyi, kulaklarĂ˝mĂ˝zdaki ve gönlĂĽmĂĽzdeki mĂĽhrĂĽ kaldĂ˝rĂ˝r, yoksa ne kadar çýrpĂ˝nĂ˝rsak çýrpĂ˝nalĂ˝m bataklýða iyice batmaktan, Rabbin ayetlerine kör ve saĂ°Ă˝r olmaktan asla kurtulamayĂ˝z. SAYGILARIMLA Haluk GĂśMÜÞTABAK