Haziran 26, 2019, 06:24:08
Haberler:

Hiç yaratan bilmez mi? O, en ince iþleri görüp bilmektedir ve her þeyden haberdardýr.(Mulk -14)

Aþk ile Sarýlmak Manaya Manidardýr

Balatan can rüba, Aralk 23, 2009, 01:29:38 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

can rübaBir Sedanýn yükselmesi ile baþlar hayat.

Bir hareketlenme sarar ortalýðý, tatlý bir telaþ, tertemiz kalpler ve arýnmýþ ruhlar eþliðinde. Bir buluþmadýr aslýnda tüm yaþananlar, terbiye edilmeye hasret nefislerin ortaklýðýnda.

Kurulan sofralarda doyurulur nefisler, AÞK ile güzel ahlak ile sevgi ile tevhit ile… Bu ile’ler uzar gider yüreklerde.

Derken bir Ses çýnlanýr kulaklarda, doðarken çýnlanan sese ne kadar da benzer bu çaðrý. Dünya güzelliklerine tok olur bedenler bu çaðrý ile. Sonra yan yana, sýra sýra, saf saf dizilir faniler tek kudretin önünde naifçe, çaresizce. Eller kalkýnca semaya gökler delinir edilen duayla.  Derken kelimeler karýþýr kelimelere ve hayat rehberi yol göstericidir biz fanilere. Gözlerden akan yaþlar sevinç katar ruha, bedene.

Bir Ümittir,

Bir Ýnançtýr,

Bir Sevgidir,

Bir AÞK’týr,

Ve

Bir Yoldur, bizleri hidayet makamýna erdiren unsur.

Yýlda bir kez kapýmýzý çalar bu kutlu huzur; lakin birçok kez hatýrlatýr bize “Ýyiliði daha fazlasýný umarak yapma” çaðrýsýný. Aç ile aç, fakir ile fakir, düþman ile dost, küs ile barýþ, gibi unuttuðumuz meziyetleri hatýrlatýr bize.

Ah kutlu huzur ne zaman gelsen hayat bulur ruhum.

Ah kutlu huzur ne zaman göz kýrpsan çarpar kalbim.

Ah kutlu huzur ne zaman yükseltsen çaðrýya mana bulur zihnim.

Ah kutlu huzur ne zaman söylesen mesajý amade olur kulluðum.

Bu zaman dilimi baþkadýr, inanmak çok farklýdýr. AÞK ile sarýlmak manaya manidardýr. Hakikatleri okumak bir sevdadýr, uygulamasý anlatýlamayacak kadar imkânsýzdýr.

Güneþ veda ederken zamana tekrar bir çaðrý sarar etrafý. Tüm inananlar el açýp bir þeyler söyler inandýðýna, buna þükür derler bizim oralarda. Artýk bedenlerin doyma vakti gelmiþtir bu sofrada.

Ey kutlu Ayýn Yaratýcýsý,

Ey bin aydan hayýrlý gecenin Sahibi,

Ey fanilerin Merhamet Edicisi,

Ey Nefislerin Tezkiyesi,

Ey varlýðýmýn yegâne Sahibi,


“Hamd yalnýzca SANA olsun.”Fatih Mehmet Mirza
[/color][/font][/size]

Yukar git