Haziran 27, 2019, 04:20:18 S
Haberler:

De ki: Allah beni ve beraberimdekileri (sizin istediðiniz üzere) yok etse veya (öyle olmayýp da) bizi esirgese, (söyleyin bakalým) inkârcýlarý yakýcý azaptan kurtaracak kimdir? (Mulk -27)

GüL DüÞLeRi...

Balatan ...Tefekkür..., Aralk 14, 2009, 04:54:18 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...
Hatýrýmýza düþtün hatýrýna düþür bizi Sevdik seni, sevindir bizi Uzaktayýz yakýnýna vardýr bizi; yandýk pýnarýna kandýr bizi Sýcak yaz günlerinde yaþ dallarýn titreyiþi gibi yandýr bizi serin kuyulardan; koyu gecenin yýldýzlarýna karþý uyandýr bizi derin uykulardan Gözyaþý deðil nice demdir gözümüzden akan; belki eriyip biten ruhumuzdur damlayan! Gül sözleri edelim çok çok, ve gonca sükutu az az Gül düþleri görelim gül gecelerinde, Gül’ün aþkýný derelim gül hecelerinde Gözü sürmeli ile aðlayanýn arasýna gül serpelim, güle yeminler edip Gönülleri yýkayalým gül suyuyla Gönüldendir þikayet kimseden feryâdýmýz yoktur

Gönlüm ki Gül’e hasret… Üçüncü halin imkansýzlýðýnda… Ve kozanýn amansýz yýrtýlýþýnda…

Cevher Gül’e düþtü, mýknatýs bana, güzellik Gül’e, sevgi bana… Güzeller güzelleri severmiþ ve sadýklar sadýklarý… Güzelliðimi arttýr benim Gül’üm, ve arýndýr ayrýk güzelliklerden sevgilerimi… Senden yüzüne bakma lezzetini isterim ve titrerim vefadan sonra ayrýlýðýna düþme dehþetiyle Geniþlet sana indirilene yaslanmakta sinemi, ve sade kýl sensiz düþüncelerden gönül ayinemi Bir yanký ol, ses kat sesime; bir nazar kýl can ver nefesime Düþümde ya hayalde gel, bitirdi gerçek beni; geldir bizi her halde gel ya yanýna çek beni! Gel Efendim! Sen gelmeyince hatýra bilsen neler gelir!

Gönül ki Gül’e hasret…

Güzellik kendisine sýfat deðil ad olan… Gül olmayýnca bahçeler berbad olan…

Bakýþýndandýr baþlangýcý bütün hadiselerin; ve en büyük yangýn aþkýnýn bir kývýlcýmýndan… Dönüyorsa gökler bir yüzük halkasýnca, ve dönmedeyse içinde ne varsa, kaþýndandýr yüzüðün, inci tanesi kaþýndan… Ýyi hal de hatýrlatýyor seni bize, kötü hal de; korktuðumuzda da sevgin var içimizde, umduðumuzda da… Gözyaþlarýmýz gözbebeklerimizi boðazlýyor sensiz, duru þaraplar içinde zehirler yutuyoruz… Gökkuþaklarýný topraða gömenler de, nurunu aðýzlarýnda söndürmek isteyenler de senden öte sýnavlarda deðiller aslýnda Nefis kendini içine üflemekte daim Gülü kendi sesinde solduranlarýn seni beklemekle geçecektir yüzyýllar süren ömürleri Ah bir bilseler! Hâb-ý gaflette geçen ömrümü rü’yâ gördüm

Gönüller ki Gül’e hasret…

Gönül ki kana boyandý, ve Gül’ün aþkýna yandý…

***

Aþk, bir Gül’ün adýydý… Ýmdat ki seven unuttu, vefa yine sevgiliye düþtü! Gel ey, unutma bizi!… Seni bir seven aþkýna sev hepimizi! Kararlýyým bu gece, bütün varlýðýmla seni öveceðim… Seni sevdiðim gibi…

Ýskender Pala
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Edeb

Aþk, bir Gül’ün adýydý… Ýmdat ki seven unuttu, vefa yine sevgiliye düþtü! Gel ey, unutma bizi!… Seni bir seven aþkýna sev hepimizi! Kararlýyým bu gece, bütün varlýðýmla seni öveceðim… Seni sevdiðim gibi…

bir Ýskender Pala mükemmelliðinde...baþka söze ne hacet...

teþekkürler sevgili Tefekkür..harika bir paylaþým
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Yukar git