Haziran 25, 2019, 05:46:30
Haberler:

De ki: (Sizi imana davet ettiðimiz) O (Allah) çok esirgeyicidir; biz O'na iman etmiþ ve sýrf O'na güvenip dayanmýþýzdýr. Siz kimin apaçýk bir sapýklýk içinde olduðunu yakýnda öðreneceksiniz! (Mulk -28)

Windows XP Sýrlarý

Balatan www.sahabeforum.com, Aralk 10, 2009, 02:47:50

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

www.sahabeforum.com

1)Daha fazla iþlemci gücü=Baþlat-Çalýþtýr-Aç satýrýna:"Rundll32.exe advapi32.dll,ProcessIdleTasks" yaz ve tamam.

2)XP'nin hýzlý kapatýlmasý=Baþlat-Çalýþtýr-Aç satýrýna regedit yaz sonra:

HKEY_LOCAL_MACHINE / SYSTEM / CurrentControlSet / Control anahtarýna ulaþ.Pencerini saðýndaki alanda "WaitToKillServiceTimeout" sað týkla ve deðiþtir
deðeri 20000'den 200 yap.

3)Son kullanýlan belgeler listesinin silinmesi=Baþlat-Çalýþtýr regedit yaz
HKEY_CURRENT_USER \ Software \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Explorer anahtarýna ulaþýn ve ekranda sað týkla yeni DWORD deðeri yap deðerin adý "NoRecentDocsHistory" olarak yap.Ardýndan üzerine týklayarak kýsýtlamayý açmak için 1 deðerini gir yok ben belgeler geçmiþini istiyom diyosan 0 deðerini gir.Yeniden baþlat..

4)Bellek perfonmansýnýn arttýrýlmasý=Baþlat-Çalýþtýr regedit.Kayýt defterinde;
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SYSTEM \ CurrentControlSet \ Control \ Session Manager \ Memory Management anahtarýna ulaþ;
a)DisablePagingExecutive üzerine çift týkla ondalýk tabanýnda 1 deðerini gir.
b)LargeSystemCache üzerine çift týkla ondalýk tabanda 1 gir.
c)Orada yeni bir DWORD deðeri oluþtur "IOPageLockLimit" olarak adlandýr ve deðeri ondalýk sistemde hangi rami kullanýyosan 128MB için 4000,256 MB için 10000,512MB ve daha yukarýsý için 40000 deðerini girin.
Yeniden baþlat.

5)Menü hýzlandýrýlmasý=Menülerde gezinirken kýsa bir gecikme yaþanýr bunu registry'de ki bir ayarýn deðiþtirilmesiyle giderilebilir.Kayýt defteri düzenleyicisini açýn "HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Destop" altýdaki "MenuShowDelay" dizesine çift týklayýp 400 olan deðeri "0"olarak atadýðýnýzda sorun çözülür...

6)%20 internet hýzý artýþý=Windows xp professional %80 internet hýzýný kullanmanýza izin veriyor Ýnternetinizin hýzýný % 20 arttýrabilmek için
Baþlat >çalýþtýr >gpedit.msc >bilgisayar yapýlandýrýcýsý >yönetim þablonlarý >að >Qus paket zamanlayýcýsý >ayarlanabilen bant geniþliðini sýnýrla >etkin >bant geniþlik sýnýrý = 0 >uygula >TAMAM
(önceki bant geniþlik ise=20)

7)Tamamen silme= Kaldirdigimiz programin ismi hala görünüyorsa.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Curr entVersion \Uninstall... yanindaki + isaretli yere tiklayip actigimizda hepsini görebilirsiniz.Sað týkla ve sil.

Diger yollar

* Gezgin Penceresinin Sabitlenmesi

Windows, oturumu her kapattýðýnýzda görev çubuðunun ve tabii ki gezgin penceresinin büyüklüðünü ve konumunu kaydeder. Söz konusu deðerlerin deðiþmemesini, pencerenin konumunun ve büyüklüðünün sabit kalmasýný istiyorsanýz, Kayýt Defterine bir ek yapabilirsiniz.

Bunun için ilk olarak söz konusu pencere ve görev çubuðunu istediðiniz gibi yerleþtirin.Daha sonra HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurr entVersionPoliciesExplorer adresine ulaþýn ve burada yeni bir DWORD deðeri oluþturup bu deðere NoSaveSetting ismini verin. Ve Deðer Verisini 1 yapýn.


* Konuþma Balonlarýndan Kurtulun

Simgelerin üzerinde bilgi kutucuklarýnýn açýlmasý ve konuþma balonlarýnýn Windows turu hakkýnda açýklama yapmasý, haklý olarak birçok kullanýcýyý rahatsýz eder.

Bu yardým metinlerini devre dýþý býrakmak için HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVe rsionExplo rerAdvance anahtarýna ulaþýn ve bu anahtar altýndaki ShowInfoTip kaydýný bulun ve deðerini 0 yapýn. Ardýndan EnableBallonTips adýnda yeni bir DWORD deðeri oluþturun ve deðer verisini 0 yapýn.

TakeOne

Gün gibi hatýrlýyorum. 21 ekim 2001 xp nin çýkýþ tarihi. xp nin kendisi eskidi  gitti ne sýrýndan bahsediyorsunuz. Üzerinen 8 yýl geçmiþ. Geliþtirici firma bunun üzerine 2 tane vista ve seven olamak üzere iþletim sistemi geliþtirmiþ. Xp nin sýrrý felan kalmadý. Register daki bir kaç küçük ayar sadece bu.

Yukar git