Haziran 25, 2019, 11:40:24
Haberler:

Ýnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptýrmak ve sonra da onunla alay etmek için boþ lafý satýn alýr. Ýþte onlara rüsvay edici bir azap vardýr. (Lokman -6)

Seyyid Þahabus-sakýbeyn Hocaefendi

Balatan halvetiyye, Aralk 09, 2009, 07:22:24 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

halvetiyye

SEYYÝD ÞAHABUS-SAKIBEYN HOCAEFENDÝ
Ýnsanlarý Hakka davet eden onlara doðru yolu gösterip ebedi saadete kavuþturan ve kendilerine ''Silsile-i Aliyye'' denilen büyük alim ve velilerin otuz yedincisidir.Doðum tarihi bilinmemektedir.Hasan-ý Basri mahallesinde dünyaya gelmiþtir.7 yaþýnda ilim tahsil etmeye baþladý.Hafýzlýðýný tamamladý.Önce dedesi Molla Halil Efendi de daha sonra Taþ Camii imamý Hafýz Ali Karabacak Efendi de daha sonra yine Taþ Cami Ýmamý Hafýz Ali Küçük Efendi de daha sonrada
Kurþunlu Medresesinde ilim tahsili görmüþtür.Birçok alimden fýkýh ve fýkýh usulü,hadis ve hadis usulü,tefsir ve tefsir usulü,mantýk ve mantýk usulü,tasavvuf ve tasavvuf usulü ilimlerini tahsil etmiþtir.Güney Doðuda ilim tahsil edip okuduðu alimler þunlardýr:
Þeyh Fethullah Efendi,Seyda-i El Cezeri,Batmanlý Arapkent Hazretleri,Aldulhakim Hüseyin-i Hazretleridir.Buralarda ilim tahsil ederek tasavvuf ilmini tamamlamýþtýr..Kýsa bir müddet diyanet iþlerinde Bursa Yýldýrým ve Gülsu’da merkez vaazlýðý yapmýþtýr daha sonra ticaretle uðraþmýþtýr.ALLAH’ýn emir ve yasaklarýna uyarak ömrünü sürdürmüþtür

2 koldan tasavvufa ulaþmýþtýr

1.Kol
Hz. Muhammed Mustafa(sav)
Ebubekir Sýddýk(ra)
Selman-ý Faris(ra)
Kasým Bin Muhammed(ra)
Cafer-i Sadýk(ra)
Ebu Beyazýd-ý Bistam(ra)
Ebu'l Hasan Harkani(ra)
Ebu Ali Feramadi(ra)
Yusuf Hemadani(ra)
Abdulhalýk Gücdivani(ra)
Arif-i Riveger(ra)
Mahmud Ýncir Fagnevi(ra)
Ali Ramitani(ra)
Muhammed Baba Semmasi(ra)
Seyyid Emir Külal(ra)
Bahaaddin Buhari (ra)
Alaaddin-i Attar(ra)
Yakub-u Çerhi (ra)
Ubeydullah-i Ahrar(ra)
Kadý Muhammed Zahid(ra)
Derviþ Muhammed Davehçe(ra)
Hace-i Muhammed Ýmkenegi(ra)
Muhammed Bakibillah(ra)
Ýmam-ý Rabbani (ra)
Muhammed Masum Faruk(ra)
Muhammed Seyfettin Faruk(ra)
Seyyid Nur Muhammed Bedayuni(ra)
Seyyid Mazhar Þemsettin Can-ý Canan(ra)
Seyyid Abdullah Þah-ý Dehlevi(ra)
Mevlana Halid-i Baðdadi
Seyyid Þeyh Ali Palu
Seyyid Þeyh Süleyman Efendi
Seyyid Þeyh Arabi
Seyyid Habib Efendi
Seyyid Molla Halil Efendi
Seyyid Þahabus-sakýbeyn Hoca efendi


2.kol
Seyyidü’l evvelin ve’l ahirin Muhammed Mustafa (sav)
Hz Ebul El Hasaneyn Ýmam Ali El Murtaza(k.v ve r.a)
Hz. Hasan Basri(ra)
Hz. Habib Acemi
Hz. Davud Tai
Hz. Ma’ruf El Kerhi
Hz. Sýrrýyü’ s Sakati
Hz. Cüneyd-i Baðdadi
Hz Ebu Ali Ahmed Mimþad ed Dineveri
Hz Ebu Abdullah Muhammed Dineveri
Hz Muhammed Amveyh b. Abdullah el Bekri
Hz Vecihüddin Kadi
Hz Ömer El Bekri
Hz Ebu’n Necib Ziyaüddin Abdulkahir el Bekri es Sühreverdi
Hz Kutbiddin Ebheri
Hz Rukniddin Muhammed Buhari
Hz Þehabuddin Muhammed Tebrizi
Hz Cemaleddin Tebrizi
Hz. Ýbrahim Zahid Geylani
Kerimüddin Ahi Muhammed b. Nur el Halveti
Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer B. Eþ Þeyh Ekmelüddin el Geylani el lahci Halveti
Dede Ömer Ruþen-i
Þeyh Ebu Abdurrahman Muhammed Demirtaþ Efendi
Seyyid Ýbrahim Gülþen-i
Þeyh Hasan Sezai Efendi
Þeyh Hasan Haleti Efendi
Cemaleddin Halveti
Þeyh Yusuf Sünbül Sinan
Þeyh Þaban-ý Veli
Seyyid Ahmed El Hariri
Seyyid Muhammed el Bahþi
Þeyh Ali Alaaddin Efendi
Þeyh Nasuhi El Muhammed Halveti
Þeyh Þemsüddün el Bekri
Hacý Mustafa Efendi
Þeyh Hacý Halil Efendi
Kuþadalý Ýbrahim Halveti
Muhammed Tevfik Bosnevi
Erzurumlu Hüseyin-i Ruhi
Þeyh Ýsmail(Hasan-ý Basri/Erzurum)
Þeyh Eþref(Dutçu köyü /Erzurum)
Molla Rauf Bey(Asri Mezarlýðý/Erzurum)
Seyyid Þahabus-sakýbeyn hocaefendi

halvetiyye

SEYYÝD ÞAHABETTÝN ERZURUMÝ
Ýnsanlarý Hakka davet eden onlara doðru yolu gösterip ebedi saadete kavuþturan ve kendilerine ''Silsile-i Aliyye'' denilen büyük alim ve velilerin otuz yedincisidir.Sofyayý aliyye velilerinin de kýrk ikincisidir.Doðum tarihi bilinmemektedir.Hasan-ý Basri mahallesinde dünyaya gelmiþtir.7 yaþýnda ilim tahsil etmeye baþladý.Hafýzlýðýný tamamladý.Önce dedesi Molla Halil Efendi de daha sonra Taþ Camii imamý Hafýz Ali Karabacak Efendi de daha sonra yine Taþ Cami Ýmamý Hafýz Ali Küçük Efendi de daha sonrada
Kurþunlu Medresesinde ilim tahsili görmüþtür.Birçok alimden fýkýh ve fýkýh usulü,hadis ve hadis usulü,tefsir ve tefsir usulü,mantýk ve mantýk usulü,tasavvuf ve tasavvuf usulü ilimlerini tahsil etmiþtir.Güney Doðuda ilim tahsil edip okuduðu alimler þunlardýr:
Þeyh Fethullah Efendi,Seyda-i El Cezeri,Batmanlý Arapkent Hazretleri,Aldulhakim Hüseyin-i Hazretleridir.Seyyid Muhammed Kasým Zilan’dan hilafet almýþtýr.Þeyh Rauf Efendiden de kadiri berzenci melami ve halvetiyye kollarýnýn icazetini almýþtýr.Buralarda ilim tahsil ederek tasavvuf ilmini tamamlamýþtýr.Kýsa bir müddet diyanet iþlerinde Bursa Yýldýrým ve Gülsu’da merkez vaazlýðý yapmýþtýr daha sonra ticaretle uðraþmýþtýr.Allah’ýn emir ve yasaklarýna uyarak ömrünü sürdürmüþtür
3 koldan tasavvufa ulaþmýþtýr
1.kol
Mevlana Halid-i Baðdadi
Þeyh Ali Palu
Þeyh Süleyman Efendi
Þeyh Arabi
Seyyid Habib Efendi
Molla Halil Efendi ve torunu
Seyyid Þahabus-sakýbeyn Hoca efendi
2.KOL
Seyyidü’l evvelin ve’l ahirin Muhammed Mustafa (sav)
Hz Ebul El Hasaneyn Ýmam Ali El Murtaza(k.v ve r.a)
Hz. Hasan Basri(ra)
Hz. Habib Acemi
Hz. Davud Tai
Hz. Ma’ruf El Kerhi
Hz. Sýrrýyü’ s Sakati
Hz. Cüneyd-i Baðdadi
Hz Ebu Ali Ahmed Mimþad ed Dineveri
Hz Ebu Abdullah Muhammed Dineveri
Hz Muhammed Amveyh b. Abdullah el Bekri
Hz Vecihüddin Kadi
Hz Ömer El Bekri
Hz Ebu’n Necib Ziyaüddin Abdulkahir el Bekri es Sühreverdi
Hz Kutbiddin Ebheri
Hz Rukniddin Muhammed Buhari
Hz Þehabuddin Muhammed Tebrizi
Hz Cemaleddin Tebrizi
Hz. Ýbrahim Zahid Geylani
Kerimüddin Ahi Muhammed b. Nur el Halveti
Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer B. Eþ Þeyh Ekmelüddin el Geylani el lahci Halveti
Dede Ömer Ruþen-i
Þeyh Ebu Abdurrahman Muhammed Demirtaþ Efendi
Seyyid Ýbrahim Gülþen-i
Þeyh Hasan Sezai Efendi
Þeyh Hasan Haleti Efendi
Cemaleddin Halveti
Þeyh Yusuf Sünbül Sinan
Þeyh Þaban-ý Veli
Seyyid Ahmed El Hariri
Seyyid Muhammed el Bahþi
Þeyh Ali Alaaddin Efendi
Þeyh Nasuhi El Muhammed Halveti
Þeyh Þemsüddün el Bekri
Hacý Mustafa Efendi
Þeyh Hacý Halil Efendi
Kuþadalý Ýbrahim Halveti
Muhammed Tevfik Bosnevi
Erzurumlu Hüseyin-i Ruhi
Þeyh Ýsmail(Hasan-ý Basri/Erzurum)
Þeyh Eþref(Dutçu köyü /Erzurum)
Molla Rauf Bey(Asri Mezarlýðý/Erzurum)
Seyyid Þahabus-sakýbeyn hocaefendi

3.Kol

Mevlana Halid-i Baðdadi
Halid-i Cezeri
Salih-i Sýbki
Hasan El Nurani
Kasým El Toðari
Halid-i Gülpýnar
Seyyid Muhammed Halid Zilan
Seyyid Muhammed Kasým Zilan
Seyyid Þahabettin Erzurumi
Bir açýklama ekle
SEYYÝD ÞAHABETTÝN ERZURUMÝ
Ýnsanlarý Hakka davet eden onlara doðru yolu gösterip ebedi saadete kavuþturan ve kendilerine ''Silsile-i Aliyye'' denilen büyük alim ve velilerin otuz yedincisidir.Sofyayý aliyye velilerinin de kýrk ikincisidir.Doðum tarihi bilinmemektedir.Hasan-ý Basri mahallesinde dünyaya gelmiþtir.7 yaþýnda ilim tahsil etmeye baþladý.Hafýzlýðýný tamamladý.Önce dedesi Molla Halil Efendi de daha sonra Taþ Camii imamý Hafýz Ali Karabacak Efendi de daha sonra yine Taþ Cami Ýmamý Hafýz Ali Küçük Efendi de daha sonrada
Kurþunlu Medresesinde ilim tahsili görmüþtür.Birçok alimden fýkýh ve fýkýh usulü,hadis ve hadis usulü,tefsir ve tefsir usulü,mantýk ve mantýk usulü,tasavvuf ve tasavvuf usulü ilimlerini tahsil etmiþtir.Güney Doðuda ilim tahsil edip okuduðu alimler þunlardýr:
Þeyh Fethullah Efendi,Seyda-i El Cezeri,Batmanlý Arapkent Hazretleri,Aldulhakim Hüseyin-i Hazretleridir.Seyyid Muhammed Kasým Zilan’dan hilafet almýþtýr.Þeyh Rauf Efendiden de kadiri berzenci melami ve halvetiyye kollarýnýn icazetini almýþtýr.Buralarda ilim tahsil ederek tasavvuf ilmini tamamlamýþtýr.Kýsa bir müddet diyanet iþlerinde Bursa Yýldýrým ve Gülsu’da merkez vaazlýðý yapmýþtýr daha sonra ticaretle uðraþmýþtýr.Allah’ýn emir ve yasaklarýna uyarak ömrünü sürdürmüþtür
3 koldan tasavvufa ulaþmýþtýr
1.kol
Mevlana Halid-i Baðdadi
Þeyh Ali Palu
Þeyh Süleyman Efendi
Þeyh Arabi
Seyyid Habib Efendi
Molla Halil Efendi ve torunu
Seyyid Þahabus-sakýbeyn Hoca efendi
2.KOL
Seyyidü’l evvelin ve’l ahirin Muhammed Mustafa (sav)
Hz Ebul El Hasaneyn Ýmam Ali El Murtaza(k.v ve r.a)
Hz. Hasan Basri(ra)
Hz. Habib Acemi
Hz. Davud Tai
Hz. Ma’ruf El Kerhi
Hz. Sýrrýyü’ s Sakati
Hz. Cüneyd-i Baðdadi
Hz Ebu Ali Ahmed Mimþad ed Dineveri
Hz Ebu Abdullah Muhammed Dineveri
Hz Muhammed Amveyh b. Abdullah el Bekri
Hz Vecihüddin Kadi
Hz Ömer El Bekri
Hz Ebu’n Necib Ziyaüddin Abdulkahir el Bekri es Sühreverdi
Hz Kutbiddin Ebheri
Hz Rukniddin Muhammed Buhari
Hz Þehabuddin Muhammed Tebrizi
Hz Cemaleddin Tebrizi
Hz. Ýbrahim Zahid Geylani
Kerimüddin Ahi Muhammed b. Nur el Halveti
Pir Ebu Abdullah Siracüddin Ömer B. Eþ Þeyh Ekmelüddin el Geylani el lahci Halveti
Dede Ömer Ruþen-i
Þeyh Ebu Abdurrahman Muhammed Demirtaþ Efendi
Seyyid Ýbrahim Gülþen-i
Þeyh Hasan Sezai Efendi
Þeyh Hasan Haleti Efendi
Cemaleddin Halveti
Þeyh Yusuf Sünbül Sinan
Þeyh Þaban-ý Veli
Seyyid Ahmed El Hariri
Seyyid Muhammed el Bahþi
Þeyh Ali Alaaddin Efendi
Þeyh Nasuhi El Muhammed Halveti
Þeyh Þemsüddün el Bekri
Hacý Mustafa Efendi
Þeyh Hacý Halil Efendi
Kuþadalý Ýbrahim Halveti
Muhammed Tevfik Bosnevi
Erzurumlu Hüseyin-i Ruhi
Þeyh Ýsmail(Hasan-ý Basri/Erzurum)
Þeyh Eþref(Dutçu köyü /Erzurum)
Molla Rauf Bey(Asri Mezarlýðý/Erzurum)
Seyyid Þahabus-sakýbeyn hocaefendi

3.Kol

Mevlana Halid-i Baðdadi
Halid-i Cezeri
Salih-i Sýbki
Hasan El Nurani
Kasým El Toðari
Halid-i Gülpýnar
Seyyid Muhammed Halid Zilan
Seyyid Muhammed Kasým Zilan
Seyyid Þahabettin Erzurumi

Yukar git