Haziran 26, 2019, 06:10:30
Haberler:

O kimseler, namazý kýlarlar, zekâtý verirler; onlar ahirete de kesin olarak iman ederler. (Lokman -4)

En Güzel Aþk Hikayesi

Balatan can rüba, Aralk 09, 2009, 05:52:08 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

can rüba

--------------------------------------------------------------------------------

Hz. Aiþe Annemiz Ve Efendimiz ..


Darý Fani de Canlandýrýlmýþ En Güzel Aþk Hikayesi..Rabbim Cümlemize Öyle Huzurhanelerinde Yaþamayý Nasip Etsin..


Onlarýn Ahlakýyla Ahlaklandýrsýn Bizleri..


Salat Ve Selam Kördüðüm Gibi Birbirlerine Baðlý Olan O Güzellerin Üzerine Olsun ÝnsaAllah..

can rüba

http://img687.imageshack.us/i/mimarsamipencerevesardu.jpg/][IMG]http://img687.imageshack.us/img687/1303/mimarsamipencerevesardu.th.jpg[/img][/URL]


Hz Aiþe validemiz bir bayram günü camide kýlýç-kalkan oyunu oynayan Habeþlilerin gösterisini seyretmek ister. (Bir rivayette Efendimiz seyretmek isteyip istemediðini sorar; o da seyretmek istediðini söyler.)Neticede
Efendimiz (sallALLAHu aleyhi ve sellem) camiye bakan pencerenin önünde ayakta durur. Hz. Aiþe validemiz de, arkasýnda durarak çenesini mübarek omuzlara koyar, yüzünüde Efendimiz'in yüzüne yapýþtýrýr ve öylece seyreder.
Hatta Efendimiz daha iyi oynamalarý için "Ey Erfideoðullarý göreyim sizi" diyerek bir nevi tezahürat da yapar. Bir müddet beraberce oyuncularý seyrederler.
ALLAH Resülü bir iki sefer "Yeter mi ya Aiþe ?" demesine raðmen
"Biraz daha ey ALLAH'ýn Resulü" diyerek süreyi uzatýr.
Ve daha sonra bu olayý þöyle anlatýr :
"Aslýnda Habeþlilerin oyunu uzun süre seyredecek kadar ilgimi çekmiyordu. Fakat ALLAH Resülü'nün ilgisini çekmek için uzun süre izledim".
Daha sonra bunu kendilerine ifade ettiðinde,
"Ben bunu fark etmiþtim, fakat gönlünü hoþ tutmak için öyle davrandým"
der.
-Buhari, Bed'u - Halk,7 : Müslim, Cihad, 11.

O bütün insanlýða örnek bir aile Reisi, bir ahlak abidesidir...

can rüba

Hz. Âiþe buyuruyor ki:

Bir gün Resulullah mübarek nalýnlarýnýn kayýþlarýný çakýyordu. Ben de iplik eðiriyordum. Mübarek yüzüne baktým. Parlak alnýndan ter damlýyordu. Ter damlasý, her tarafa nur saçýyordu. Gözlerimi kamaþtýrýyordu.

Þaþakaldým. Bana doðru baktý.

-Sana ne oldu ki, böyle dalgýn duruyorsun? buyurdu.

-Ya ResulALLAH! Mübarek yüzünüzdeki nurlarýn parlaklýðýna ve mübarek alnýnýzdaki ter tanelerinin saçtýklarý ýþýklara bakarak kendimden geçtim, dedim.

Resulullah kalkýp yanýma geldi. Gözlerimin arasýný öptü ve

-Ya Âiþe! ALLAHü teâlâ sana iyilikler versin! Beni sevindirdiðin kadar, ben seni sevindiremedim buyurdu.

Hz. Âiþeýnin mübarek gözlerinin arasýný öpmesi, Resulullahý severek, Onun cemalini anlayarak gördüðü için aferin ve takdir olmaktadýr.

can rüba

http://img687.imageshack.us/i/69984225.jpg/][IMG]http://img687.imageshack.us/img687/5681/69984225.th.jpg[/img][/URL]

Peygamberimiz (sav) eþlerine karþý özel bir ilgi gösterirdi.
Onlar özel kelimelerle hitap ederdi.
Onlarý sevdiðine dair sevgi sözcüklerinden kaçýnmazdý.
Aiþe'ye özel bir sevgi sözcüðü vardý.
'Gözbebeðim.'
Onlarý öyle severdi.
Onlarý öyle korurdu.
Öyle sakýnýrdý.Tüm kem gözlerden saklardý.
O gözbebeklerini hiç kýrmadý.
Hiç incitmedi.
Hiç üzmedi.
Hiç aðlatmadý.
Hiç azarlamadý.
Gözbebeði Aiþe'ye derdi bazen:
'Ya Aiþe konuþ, gönlümüz açýlsýn.
'Aiþe'si konuþurdu.
Eþinin konuþmasýný isteyen bir eþti.Eþinin konuþmasýndan gönlü ferahlayan bir eþ.
Peygamberliðin aðýr yüküyle sýkýldýðý zamanlarda Aiþe'sinin elini tutardý.
'Ferahlat Ya Aiþe' derdi.
Aiþe'sinin eliyle rahatlardý.
O aynaydý:
Yardýmcý, arkadaþ, yoldaþ, nazik dost olan Refik'in..

can rüba

http://img682.imageshack.us/i/4sj1.jpg/][IMG]http://img682.imageshack.us/img682/9104/4sj1.th.jpg[/img][/URL]

Hz. Aiþe, Peygamberimizle yeni evlenmiþti.

Eþinin kendisini sevip sevmediðini merak etmekteydi.

Yada kendisini ne kadar ve nasýl sevdiðini...

Aiþe bu düþüncesini peygamberle konuþmadan edemedi.

„Ey ALLAH’in Resulü, beni seviyor musun?

„Evet, ya Aiþe tabii seviyorum!“

Aiþe dahasýný da merak ediyordu. Acaba nasýl seviyordu?

Hemen sordu.

„Beni nasýl seviyorsun?“

Peygamberimiz sevgi þeklini tanýmladi eþine:

„Kördüðüm gibi.“

Bu cevap Hz. Aiþeyi çok sevindirdi. çünkü kördüðüm açýlmazdý. Açýlmayan, bitmeyen sýrlý bir sevgi demekti.

Alacaðý cevap onu çok mutlu ettiði için, Hz. Aiþe kadýnca bir ihtiyaçla sýk sýk sorardý:

„Ey ALLAH’ýn Resulü, kördüðüm ne alemde?“

Peygamberimiz, Aiþe’yi memnun eden cevabý verdi her defasýnda:

„Ilk günkü gibi...“

Sevmekte de eþsizdi O...

O aynaydi:

Yarattýgý varlýklarý çok seven ve onlar tarafýndan da cok sevilen Vedud’un...

Yukar git