Haziran 25, 2019, 02:21:06 ÖÖ
Haberler:

Allah size verdiði rýzký kesiverse, size rýzýk verebilecek olan kimdir? Hayýr, onlar azgýnlýk ve nefrette direnip durmaktadýrlar. (Mulk -20)

''Rabbimizin Rýzasý Ýçin Okuyup Paylaþalým''

Baţlatan HĂĽznĂĽn_yĂĽzĂĽ, Aralýk 02, 2009, 02:20:33 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

HĂĽznĂĽn_yĂĽzĂĽ

DeĂ°erli KardeĂľlerim:

Sizleri Selamlarýn En güzeli,En hasý,En yücesi,En þereflisi,Kelamullah Rabbimizin kelamý ve sünneti Resulullah olduðu için ''Eþsiz ve Benzersiz'' diyebileceðimiz,Eþsiz ve Benzersiz olan yegane selam ile mütmin vede mütmine müslümanlarýn fiili duasý ibadeti olan ''O Muhteþem'' Selam ile selamlýyorum!

''Essalamu Aleykum ve Rahmetullahu ve Berakatuhu''

Eðerki bir bilgi üzere iman edersek Rabbimizi Razý etmiþ oluruz.Rabbimizide memnun etme niyetindeysek,Rabbimizi yürekten sevdiðimizi öne sürmekteysek ''Yapmýþ olduðumuz bütün ibadetlerimizi'' Rabbimizin Eþsiz ve Sonsuz Yüceliðine,Ululuðuna,Rahmetine,Merhametine,Ýlimine ,hikmetine ve muhatabýnýda bulaþýcý karanlýklardan aydýnlýðýna ileten,muhattabýný vahyi ile inþaa eden hikmet dolu Kelamýna (Kuraný Kerim)ine yaraþýr bir þekilde imanýmýz gereðince bir bilgi üzere (Kuran)ile kendimizi Vahy ile inþaa ederek iman etmeliyiz.

Kuraný Kerimin iniþ sebebi ''Tüm insanlýðý karanlýktan aydýnlýða çýkarmak içindir''

Bizler Kuraný Kerimi okuyup hayatýmýza geçirmek ile sorumluyuz.Rabbimiz bizlere Kuraný indirmiþki ''Tüm insanlýk ailesi öðüt alsýnlar,Bu Hikmet dolu Kitaba göre iman etsinler''.Kuraný Kerimi yüzünden okursak Rabbimizin bizlere ne dediðini,nasýl iman etmemiz gerektiðini nerden bilebiliriz.Anlamadýðýmýz bir dilde okursak neyi nasýl hayatýmýza geçireceðiz.Bizler anlayýp aklettiðimiz dilde okumalýyýzki ancak bu þekilde hayatýmýza geçirebiliriz ve ancak bu þekilde kurtululuþa erebiliriz.

Anladýðýmýz dilde okuyup hayatýmýza geçirme aþamasýna girdikten sonra fazladan sevab kazanmak istemekteysek,Rabbimize samimi bir þekilde þöyle dua edebiliriz:

''Ey Rabbimiz Hikmet dolu Kitabýn Kuraný Kerimi arapça olarak indirdin.Efendimiz (s.a.v)de bu dilde okumuþtur.Ey Rabbim sevabýný senden umarak anlamamýþ olsam dahi senin rýzan için senin izninle okuyacaðim.Amellerimi kabul et Ya Rabbi''
Bu þekilde duamýzý edip,Rabbimizin indirmiþ olduðu dile bu denli saygý gösterip okuyabiliriz,Mükafatý bu yüzden büyüktür bu bilinç ile bu þuur ile okumalýyýz.

Kuraný Kerimin Hikmet dolu olmasýnýn sýrrý Arapça olmasýndan kaynaklanmýyor.O dönemde insanlýk o dili kullandýklarý için arapça inmiþtir.Kuraný Kerimin hikmet dolu olmasýnýn sýrrý þüphesizki Rabbimiz Kelamýndandýr.
Daha öncede Tevrat,Zebur ve Ýncil'i Rabbimiz indirmiþtir.Ve arapça olarak deðil,o dönemdeki insanlýðýn anladýgý dilde inmiþtir ki okuyup öðüt alsýnlar.Bu yüzden kardeþlerim asýl Hikmetli olan Arapçasý deðil,Kuranýn asýl manasý hikmettir.

Sevgili Kardeþlerim ''Vaktim yok,Zamaným Yok'' deyipte kendimizi kandýrýp Kuranýn asýl manasýndan yüz çevirmeyelim.Bil bile iblisin vesvesesine yenik düþüp,iblis ile birlikte farkýna varmadan cehhenme azýðýmýzý biriktirmeyelim.Gün içerisinde yogun olabiliriz,ozaman sadece yatmadan önce Sadece Rabbimin rýzasýný gözeterek,ilim hikmet ve hidayeti temenni ederek,bir iki ayet yada bir iki sayfa okuyalým.

Nekadar okursak okadar Rabbimize yakýnlaþýrýz,Rabbimizde bizlere mükafat olarak ilim,hikmet ve hidayet verir ve bizde ''Emret Ya Rabbi'' der Emirleri yerine getirmeye çalýþýrýz..

Eðerki Kuranýn asýl manasýný okumadan sadece Kuraný yüzünden okursak birþey öðrenemeyiz.Yüzünden okuyup Rabbimize ''Emret Yarabbi'' deriz.Rabbimiz Emereder!Fakat bizler anlamadýðýmýz dilde okuduðumuz için Rabbimizin neyi Emrettiðini anlamayýp,bilmediðimizden yerine getiremeyiz.Bu yüzdende Kuran okurken bile günah iþleyebiliriz.

''Ýbadetler Allah'a Yollanmýþ Mektuplara Benzer,Boþ Bir Ýbadet Allah'a Yollanmýþ Boþ Zarflara Benzer''
''KuranĂ˝ yĂĽzĂĽnden okursak yĂĽzĂĽmĂĽze hitap eder,EĂ°er KuranĂ˝ yĂĽreĂ°ine inip yĂĽreĂ°inden okursak yĂĽreĂ°imize hitap eder''.
Saygýlarýmla
Ferat MAVĂťYILDIRIM