Haziran 27, 2019, 08:14:04
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

IþIk Üstü IþýK

Balatan ...Tefekkür..., Aralk 01, 2009, 02:10:16 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...IÞIK ÜSTÜ IÞIK

Kâinatýn yaratýlýþ sebebi, Allah'ýn Sevgilisi, topyekun zaman ve mekân ve bütün mahlûkatýn Peygamberi Cenâb-ý Muhammed' in nûru, ilk defa Hz Âdem'in alnýna nakþedildi

Âdem peygamberin alný bu nur ile güneþ pýrýldadý Bu nûr, bütün fezayý, zaman ve mekâný dolduran ýþýk üstü bir ýþýktý
Aziz ve Celil olan Allah, Havvâ'yý yaratýp Hz Âdem' e verdikten sonra, Âdem'in Havvâ'ya geçen feyiz ile kýrk çocuklarý oldu Havvâ, her defasýnda ikiz doðuruyordu Yalnýz Þit'i tek doðurdu Peygamberlik böylece Hz Âdem'den Þit'e geçti Âdem peygamberin vefatýndan sonra Âdem evlâdýna Þit Aleyhisselam vâsi oldu
Muhammedi nur da, Âdem peygamberden, oðlu Þit peygambere geçti Þit Aleyhisselam da oðluna, babasýndan aldýðý ulvi öðüdü devretti ve dedi:
- Taþýdýðýn Muhammedi nuru tertemiz kadýnlar yoluyla sahibin ulaþtýr ve kirli kadýnla yakýnlýk gösterme! Ve bu emaneti oðuldan oðla geçiriniz!
Ýlk defa Âdem Aleyhisselam da karar kýlan Muhammedi nur, peygamberden peygambere atlayarak Hazret-i Ýbrahim' e kadar geldi
Oradan ve Ýsmail peygamberden þubelenip, nesil nesil uzadý ve sonsuzluk Nebisi Cenâb-ý Mustafa' ya oymaklýk þerefinin sahibi Kureyþ'in Hâþimi koluna gelip dayandý
Tâ Hazret-i Âdem'den, Ýnsanlýðýn efendisine baba olmak þerefini taþýyan Abdullah bin Abdülmuttalib'e kadar hal böylece kývrým kývrým devam etti Ve süzüle süzüle esas sahibine Cahiliyet pisliðinden korundu
Allah'ýn arslaný ve evliyalar sultaný Hazret-i Ali' den:
- Kâinatýn Efendisi þöyle buyurmuþlardýr: Ben nikâhtan doðdum, zinadan gelmedim Âdem'den anam ve babama gelinceye kadar cahiliyetin o kirli fiilinden bana zerre bulaþmadý
Muazzez sahabelerden Ebu Hureyre (ra) nakli:
Varlýðýn sebebi olan Cenâb-ý Peygamber buyuruyorlar:
- "Ben , - devirden devire ve aileden aileye intikal (ile Ýstýfa) eden Âdemoðullarý soylarýnýn en temizlerinden naklolundum Nihayet þu içinde bulunduðum (Haþimi) câmina (sýn) dan neþ'et ettim"
Bu hadis de Ýbn-i Abbas (ra) Hazretlerinden:
Nebiyi Muhterem (sav) buyurdular:
- "Benim bütün neseb kollarýmda zinadan eser yoktur Allah (cc) beni daima pâk babalarýn sulbûnden pâk annelerin rahmine geçirerek vücuduna getirdi Neseb kollarýmda ne zaman iki þube peydahlansa, be o þubelerden hayýrlýsýna geçerdim
Yine Ýbn-i Abbas (ra) dan nakil:
Allahýn Resûlü buyurdular: - Allah mahlûkatý yarattý; beni en üstünlerden, en iyi nesilden kýldý Sonra kabileler arasýnda bir seçme yaptý; beni en iyi kabileden kýldý Sonra batýnlar arasýnda bir seçme yaptý, beni en iyi batýndan kýldý Þu halde ben zat ve þahýs bakýmýndan da soy bakýmýndan da en ileriyim

Kâinatýn Efendisinin bir baþka mübarek hadisleri Þöyle buyurdular:

- Allah mahlûkatý arasýnda bir seçme yaptý Onlardan Beni Âdem' i seçti Sonra Âdem oðullarý arasýnda birseçme yaptý, onlardan Arabý seçti Sonra Arablar arasýnda bir seçme yaptý Onlardan Kureyþi seçti Sonra Kureyþ arasýnda bir seçme yaptý, onlardan Beni Haþimi seçti Sonra Haþimoðluularý arasýnda bir seçme yaptý ve onlardan beni seçti (ve peygamber olarak gönderdi) Devamlý olarak, seçilern ve süzülen (kabilelerden) geldim Dikkat edin Kim arabý severse, bana olan sevgisi sebebiyle sevmiþtir onlarý Kim onlara buðz ederse, bana olan buðzu sebebiyle buðz etmiþtir onlara
Allah'ýn Sevgilisi, topyekûm zaman ve mekânýn ve bütün mahlûkatýn Peygamberi buyuruyorlar:
- Allah Ýbrahim oðullarýndan Ýsmail'i, Ýsmail oðullarýndan da Beni Kinâne'yi Beni Kinâne'den Kureyþ'i, Kureyþ'ten Beni Haþim'i Beni Haþim'den de Beni seçmiþtir (ve peygamber olarak göndermiþtir)
Müslim yoluyla gelen þu hadis-i þerif de yukarýdakinin hemen hemen ayný Allah'ýn Sevgilisi buyuruyorlar:
- Þüphesiz ki yüze Allah, Ýsmail (a,s) ýn evlâdý içinde Kinâne kabilesini süzüp çýkardý Kinâne içinden de BENÝ süzüp çýkardý
Peygamberler peygamberinin þân ve þerefini pýrýldatan ve yüksek faziletlerinden biri de þudur ki, kýyamet gününde de bütün insanlýðýn efendisidir Bunu bizzat kendileri þöyle anlatýrlar:
- Ben kýyamet gününde Âdemoðlunun seyidiyim Ben kabri ilk yarýlýp açýlacak olan kimseyim Ben, ilk þefaat ediciyim ve þefaati kabul olunacak ilk kimseyim
Allah'ýn Sevgilisinin dünyaya teþriflerinde kýz veya erkek kardeþ gibi hiçbir fert oan neseb ortaðý olmadý Âdem Aleyhisselâm'dan Hazret-i Abdullah'a gelinceye kadar halkalanan neseb zinciri kendisine gelince insanlýðýn Tavý ve âlemin fahri Cenâb-ý Mustafa, dünyaya, ana ve babasýnýn biricik evlâdý olarak ayak bastý
Âdem Aleyhisselâm'ýn teslim aldýðý Ýlahi meþale, sahibine, peygamber peygamber iþte böyle geldi ve esas sahibinde karar kýldý
Sensin âlemlere nûr, varlýðý can Efendim,
Seni övmüþ yaratmýþ, Ulu Yezdân Efendim,
Öyle bir güzelsin ki, sana Mustafa denir,
On sekiz bin âleme Sensin Sultan Efendim,
Semâ güneþ, ay, yýldýz Senin nûr-i vechindir,
Vasfýný belirtmeye yoktur imkân Efendim!
Seni senâ etmeye takat getiremez dil,
Senin þânýnda "Levlâk " dedi Rahmân Efendim!
Bir bir beyâna sebep var mý mu'cizatýný?
Yetmez mi Þakk-i Kamer, nûr-i Kur'ân Efendim!
Senin ayaðýn tozu, Kâinata rahmettir,
Sana baðýþlanmýþ bu þeref ü þân Efendim!
Senin vasfýndan akýl kýrýlmýþ, âciz kalmýþ,
Yuvasýz serçe gibi hep periþan Efendim! Senin Mülkün seyidi, güneþlerin Güneþi,
Seni gördü hayrete düþtü Hassân Efendim!
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

vuslat_ebedi82

Âdem Aleyhisselâm'ýn teslim aldýðý Ýlahi meþale, sahibine, peygamber peygamber iþte böyle geldi ve esas sahibinde karar kýldý
Sensin âlemlere nûr, varlýðý can Efendim,
Seni övmüþ yaratmýþ, Ulu Yezdân Efendim,
Öyle bir güzelsin ki, sana Mustafa denir,
On sekiz bin âleme Sensin Sultan Efendim,
Semâ güneþ, ay, yýldýz Senin nûr-i vechindir,
Vasfýný belirtmeye yoktur imkân Efendim!
Seni senâ etmeye takat getiremez dil,
Senin þânýnda "Levlâk " dedi Rahmân Efendim!
Bir bir beyâna sebep var mý mu'cizatýný?
Yetmez mi Þakk-i Kamer, nûr-i Kur'ân Efendim!
Senin ayaðýn tozu, Kâinata rahmettir,
Sana baðýþlanmýþ bu þeref ü þân Efendim!
Senin vasfýndan akýl kýrýlmýþ, âciz kalmýþ,
Yuvasýz serçe gibi hep periþan Efendim! Senin Mülkün seyidi, güneþlerin Güneþi,
Seni gördü hayrete düþtü Hassân Efendim!
Ablam ellerine saðlýk..........tam bir isik üstü isýk

Edeb

sevgili Tefekkür çok güzeldi...yüreðine saðlýk..
GÜL GÝBÝ OL...GÜL GÝBÝ KOK...GÜL GÝBÝ GÜL...GÜL GÝBÝ GEL...

Beni Bende Demen..

Ben Bende Deðilem..

Bir Ben Vardýr..Bende Benden Ýçerü..

Yukar git