Haziran 26, 2019, 10:05:05 S
Haberler:

(Resûlüm!) De ki: Sizi yaratan, size iþitme duyusu, gözler ve kalpler veren O'dur. Ne az þükrediyorsunuz! (Mulk -22)

MAÝDE SURESÝ 41-42-43 VE 44. AYETLER NE ANLATIYOR?

Balatan halukgta, Kasm 29, 2009, 09:40:03 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

halukgta

  Kuraný her okuyuþumda sanki ilk defa okuyormuþ gibi, ondan yeni feyizler yeni ýþýklar alýyorum çok þükür, Allah yanýltmasýn. Beni her okuyuþumda daha çok bilgilendirdiðine ve düþünmeye sevk ettiðine þahit oluyorum. Bakýn sizlerle aþaðýdaki ayetleri paylaþmak ve üzerinde birlikte düþünmeye davet etmek istiyorum. Düþünmenizi ve ayetlerle karþýlaþtýrmanýzý istediðim konu, bizlere geleneksel Ýslam ýn öðrettiði gibi acaba peygamberimiz topluma kuranýn hiç bahsetmediði konularda hüküm koyma yetkisi vermiþ midir? Peygamberler toplumu yalnýz ne ile uyarmak ve hüküm vermekle görevlendirilmiþtir, sanýrým bu sorularýn cevabýný bu ayetlerde bulacaðýz, önce ayetleri yazalým ve dikkatle okuyalým.
 
Maide 41: Ey resul! Kalpleri inanmamýþ olduðu halde aðýzlarýyla "Ýnandýk" diyenlerin küfürde yarýþýrcasýna koþanlarý seni üzmesin. Yahudilerden bazýlarý yalancýlýk etmek için dinlerler; huzuruna çýkmamýþ olan baþka bir topluluk için dinlerler. Yerlerine oturmuþ kelimeleri, yapýlarýný bozup deðiþtirirler. "Size þu verilirse alýn, eðer o verilmezse çekinin." derler. Allah birini fitneye çarptýrmak isterse sen onun için Allah karþýsýnda hiçbir þey yapamazsýn. Bunlar o kiþilerdir ki, Allah kalplerini temizlemek istemiyor. Dünyada bir rezillik vardýr onlar için; âhirette de büyük bir azap var onlara.

42: Yalana iyice kulak verirler, haramý týka-basa yerler. Sana geldiklerinde, ister aralarýnda hüküm ver, ister onlardan yüz çevir. Eðer onlardan yüz çevirirsen sana hiçbir þekilde zarar veremezler. Ama aralarýnda hükmedersen, adaletle hükmet. Allah, adaletle hükmedenleri/adaleti ayakta tutanlarý sever

43: Ýçinde Allah'ýn hükmü bulunan Tevrat yanlarýnda iken, nasýl oluyor da senin hakemliðine baþvuruyorlar? Daha sonra da verilen hükümden yüz çeviriyorlar. Bunlar inanan kiþiler deðillerdir.

44: Biz indirdik Tevrat'ý, biz. Ýyiye ve güzele kýlavuz var onda, ýþýk var. Allah'a teslim olmuþ peygamberler, Yahudilere onunla hakemlik yaparlardý. Kendini Rabbe adayanlarla ilim ve hikmette derinleþmiþ olanlar da Allah'ýn Kitabý'ndan korumakla görevli olduklarýyla hükmederlerdi. Zaten onlar Allah'ýn Kitabý'na tanýklardý. Artýk insanlardan korkmayýn, benden korkun da ayetlerimi basit bir ücret karþýlýðý satmayýn. Allah'ýn indirdiði ile hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir.


Yukarýdaki ayetleri anlamak için lütfen kuranýn bütününü düþünelim. Acaba Rabbim bu ayetlerde bizlere ne anlatmak istiyor? Maide 41. ayetten baþlayarak düþünmeye çalýþalým. Bu ayeti okuduðumda peygamberimizin Ýslam ý yaydýðý günlerde, bazý Yahudiler onu ziyaret ediyor olmalýlar ki, kendi cemaat ve topluluklarý adýna peygamberimize gelenlerden bahsediyor. Bu insanlarýn sýrf art niyetle peygamberimizin huzuruna çýktýklarýný söyleyen Rahman, sabitlenmiþ yerlerine oturmuþ sözleri anlamlarýný bozup, deðiþtirip kendi topluluklarýna kendilerince yönler verip yanýlttýklarýný söylüyor. 42. ayette ise bakýn ne diyor, ama burada ne anlatmak istediðini anlayabilmek için yine kuranýn bütününü düþünmeliyiz. ( Yalana iyice kulak verirler, haramý týka-basa yerler.) Þimdi sizlere soruyorum burada geçen HARAMI TIKA BASA YERLER sözünden sizler ne anlýyorsunuz? Yenilen gerçekten boðazýmýzdan geçen haksýz edinilen yiyecek mi, yoksa baþka bir þeyden mi bahsediyor Yaratan? Bakýn sizlere kurandan bir ayet hatýrlatmak istiyorum, sanýrým bu ayeti okuduðunuzda týka basa yenen þeyin ne olduðunu daha iyi anlayacaksýnýz.

Araf suresi 33. ayet; De ki: Rabbim ancak açýk ve gizli kötülükleri, günahý ve haksýz yere sýnýrý aþmayý, hakkýnda hiçbir delil indirmediði bir þeyi, Allah'a ortak koþmanýzý ve Allah hakkýnda BÝLMEDÝÐÝNÝZ ÞEYLERÝ SÖYLEMENÝZÝ HARAM KILMIÞTIR


    Ýþte Rabbim Allahýn gönderdiði kitaplarda açýklamadýðý tüm konularda fikirler yürütüp, uydurma sözler söylememizi HARAM KILDIÐINI SÖYLÜYOR. Ýþte burada bahsedilende Rabbin açýklamadýðý konulara inanýp ardýna düþenlerin durumundan bahsediyor ve onlar için ne diyor? ( Yalana iyice kulak verirler, haramý týka-basa yerler.) Demek ki yalana kulak verip onlara inanmak, emin olmadýðýmýz sözlerin ardýna düþmek, açýkça haramý týka basa yemekmiþ, bu sözlerden çok net anlaþýlýyor. Yoksa burada yenen haram kazanýlmýþ yiyecek deðil dikkat ediniz, yalana iyice kulak verenler yani onlara inananlardan bahsediliyor. Allah a isnat edilen rahmanýn açýklamadýðý uydurma sözlere inanmak olduðunu anlýyoruz. Þimdide bu sözleri günümüzde bizlere anlatýlanlarý düþünün lütfen. Kuranda hiçbir hüküm verilmediði halde bunlar Allah katýndandýr dediklerinde, bunlara inananlarýn durumunu sizlere býrakýyorum.

  Þimdide 43. ayeti düþünelim, peygamberimizin yanýna gelen Yahudiler bir konuda peygamberimizin hakemliðine baþvuruyor ve ondan bu konuda karar vermesini istiyorlar. Bakýn Rabbim in böyle bir olay sonucunda söylediði sözler gerçekten çok düþündürücüdür.

(Ýçinde Allah'ýn hükmü bulunan Tevrat yanlarýnda iken, nasýl oluyor da senin hakemliðine baþvuruyorlar.) Demek ki o devirde elde bulunan Tevrat da, hükmü açýkça belli olan bir konuda peygamberimize müracaat edilmiþ. Rahmanýn verdiði cevap çok düþündürücü. Demek ki bazý konular, Rabbin gönderdiði diðer kitaplarda da hepsi ayný hükümler veriyor. Ýnandýklarýný söyledikleri Tevrat a bakma zahmetini göstermeyen ya da kendilerince deðiþtirdikleri için, insanlarý adeta uyarýrcasýna sen önce sana gönderdiðim kitaba bak, ondan sonra baþkasýndan yardým iste dercesine o toplumu uyarýyor. Sen onlara kurandan hükmü hatýrlatsan bile yine sana yüz çevirirler diyor. Düþünebiliyor musunuz Allah elçisine gelen topluluðu nasýl uyarýyor? Bunu sizce neden yapýyor ve bu sözlerle acaba Rahman ne anlatmak istiyor olabilir diye düþündüðünüzde, daha sonra gelen ayetlerden bunu daha iyi anlýyoruz.

  Allah Tevrat ý biz indirdik ve onun týpký kuran için söylediði sözleri tekrarlayarak, O sizleri iyiliðe güzele kýlavuzlar, O sizler için ýþýktýr diyor. Devamýnda yazdýðý cümle ise sanýrým çok daha iyi anlatýyor anlatýlmak isteneni.( Allah'a teslim olmuþ peygamberler, Yahudilere onunla hakemlik yaparlardý.) Demek ki Rabbim Tevrat’ý gönderdikten sonra o devirde görevlendirdikleri peygamberleri toplumu uyarmasý için yalnýz ve yalnýz gönderdiði, teblið edilmesini istediði Tevrat la uyarma ve onunla hakemlik yapma görevi vermiþ. Yani hiçbir peygamber kendince dine bir þey ekleyemeyeceðini açýk bir dille anlatýyor, bunun tersini yapan ve bunlar Allah katýndandýr diyerek söylenen, ama Rabbin gönderdiði kitaplarda hiç bahsedilmeyenlere inananlara ne diyordu Yaratan? ( Yalana iyice kulak verirler, haramý týka-basa yerler.) Sanýrým bu konuda çok dikkatli ve titiz olmamýz gerekiyor. Bugün günümüze kadar gelen Tevrat ve Ýnciller ne yazýk ki okadar ilave ve eklemeler yapýlmýþ ki, kendileri bile hangisine inanacaklarý konusunda karar veremez olmuþlar. Allah gönderdiði kitaplarda birçok konuda hiçbir deðiþiklik yapmadýðýný açýkça belirtiyor bizlere. Bazý konularda ise hükmünü deðiþtirdiðini ve bizler için daha iyisini gönderdiðini açýklar Kuranda. Maide suresi 44. ayetin sonunda ise tüm söylediklerimin noktasýný koyuyor ve bakýn ne diyor Rabbim? (Allah'ýn indirdiði ile hükmetmeyenler, kâfirlerin ta kendileridir.) Demek ki ister gönderilen peygamberler devrinde olsun, isterse onlardan sonra, toplumu yönetenler din ve yaþamýmýz hakkýnda hükümler verenler Allahýn indirdiði ile hükmetmediði takdirde açýkça KÂFÝRLERÝN TA KENDÝLERÝDÝR diyor Allah. Allah bizleri en son gönderdiði kitaptan hesaba çekeceðini söylüyorsa ve korumasýný üstlendiðini açýklýyorsa, bizlere düþen Kuraný iyice anlayarak okuyup onun koyduðu kurallara uyup, ona göre yaþamaktýr. Tüm bu yazdýklarýmdan sonra lütfen bizlere din ve iman adýna söylenenleri, öðretilenleri düþünün, birde kuraný anlayarak defalarca okuyun, gerçekleri o zaman göreceksiniz. Þu anda bize öðretilen, kuranda asla geçmediði halde söylenen sözlere inandýðýmýzda, HARAMI TIKA BASA nasýl yediðimizi çok daha iyi anlayacaksýnýz. Allah yardýmcýmýz olsun. Rabbim gönül gözümüzü açýk, gerçekleri görebilen kullarý arasýna bizleri almasý dileklerimle. SAYGILARIMLA Haluk GÜMÜÞTABAK

  [/font]


Yukar git