Haziran 25, 2019, 11:39:22
Haberler:

Yahut gökte olanýn üzerinize taþ yaðdýran (bir fýrtýna) göndermeyeceðinden emin misiniz? Ýþte (bu) tehdidimin ne demek olduðunu yakýnda bileceksiniz!(Mulk -16)

KurbaN SeLamettir

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 26, 2009, 02:25:52 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Kurban Selamettir..
Zaman sular seller misali akýyor, mecrasýný buluyor en sonunda Zaman yine gönül deðirmenlerimizde öðütüldü ve gelinen noktada çok þükür ki bir baþka bayrama ulaþtýrdý bizi Bayramlar asýrlardýr dört gözle beklenir milletimiz tarafýndan Beklenen misafir kapýmýzý çalýyor yine Þimdi bütün gönüllerde sevgi panayýrlarý kurulmuþ, yüreðimiz bayram yerine dönmüþ Bayramlar milletleri kenetleyen müstesna zaman dilimleridir þüphesiz Yýl boyunca deðiþik sebeplerle daðýnýklaþan insanlar, bayramlarla birlikte toplanýrlar Böylece insanlar arasýnda kaynaþma ve yakýnlaþma gerçekleþir; dostluklar pekiþir, kin ve haset ortadan kalkar

Kurban; kim ne derse desin, Ýslam’ýn en büyük þiarlarýndan biridir Kelime anlamý ‘yaklaþmak’ olan kurban, kulu Allah’a yaklaþtýrýr Kurban þükür, teslimiyet ve fedakârlýk ekseninde gerçekleþtirilen bir ibadettir Allah’a teslimiyetin zirvesidir kurban… Hz Ýbrahim’in can parçasý Ýsmail’i Hakk için feda edebileceðinin, herkesin de can parçalarýný feda edebilecek bir imanî ruh zenginliðine sahip olmasý gerektiðinin hatýrlatýlmasýdýr bu ibadet Kurban bir anlamda da Hz Ýbrahim’in güzel hatýrasýdýr Onun fedakârlýðýnýn niþanesidir

Son yýllarda sözde hayvan sevgisini insan sevgisinin önüne koymak isteyen bir kýsým güruh, her þeyi olduðu gibi kurbaný da sulandýrma eðilimindedir Onlara göre kurban (hâþâ) vahþice bir ibadetmiþ; bir çeþit hayvan katliamýymýþ O kiþiler kurban kesmek yerine fakirlere sadaka vermeyi önermektedirler Hatta bunu organize etmektedirler Görünürde yardýmseverlik renginde olan bu davranýþ, aslýnda Allah’ýn dinini deðiþtirmeye yönelik bir eylemdir Müslümanlar bu çirkin tezgâha gelmemelidir Kurban baþkadýr, zekât ve sadaka baþka… Sapla samaný birbirine karýþtýranlar insanlarýn zihnini bulanýklaþtýrarak merhamet avcýlýðý yapmaktadýr Bu sahte yüzlere itibar edilmemeli, Allah’ýn emri dikkate alýnmalýdýr

Kurban Kur’an’da Allah’ýn emirleri arasýnda geçen önemli bir kulluk emaresidir Kurbanýn yeri hiçbir þeyle doldurulamaz “Rabbin için namaz kýl ve kurban kes”(Kevser S 2 Ayet) ifadesi bize baþka yorum hakký býrakmamaktadýr Kurbaný hayvan hakký ihlali olarak görenlerin belli ki gizli niyetleri vardýr Sizin bir adým ilerisini görmekten aciz olan aklýnýzý sevsinler! Yýl boyunca kesilen hayvanlarý görmez misiniz mezbahalarda Hem bütün varlýklar insanýn hizmetine sunulmamýþ mýdýr? Siz hiç et yemez misiz? Allah’ýn helal kýldýðýný haramlaþtýrma ve kerih gösterme salahiyetiniz var mý sizin? Siz de kim oluyorsunuz ki?

Kâinatý yaratan ve donatan Allah’ýn emri her þeyin önünde gelir O Rab ki, çocuklarýný bile kurban edebilecek sadakatte elçiler göndermiþtir Hakk ve hakikati yaymak için Dünyada Allah’a þartsýz teslim olan Ýbrahimler’in ve ona her halükârda tabi olan Ýsmailler’in sayýsý arttýkça dünya huzura kavuþacaktýr Dünya, o huzuru yakalayýnca esenlik beldesi olacaktýr Sizler de Nemrutlar’a karþý bir Ýsmail teslimiyetinde olun ki kurtulasýnýz

Kurban yüce Kur’an’da zikredilen önemli bir ibadettir O, vahþet deðil, aksine selamettir Hac Suresi’nde bununla ilgili pek çok ayet mevcuttur Bunlardan birisi de þudur: “Onlarýn etleri ve kanlarý asla Allah’a ulaþmaz Fakat ona sizin takvanýz (Allah’a karþý gelmekten sakýnmanýz) ulaþýr Böylece onlarý sizin hizmetinize verdi ki, size doðru yolu gösterdiðinden dolayý Allah’ý büyük tanýyasýnýz Ýyilik edenleri müjdele” (Hac S 37 Ayet)

Biz insanlar aralýksýz imtihan ediliyoruz Bu bazen mallarýmýzla, bazen musibetlere karþý sabrýmýzla, bazen de fedakârlýðýmýzla gerçekleþtiriliyor Kurban malla yapýlan ibadetler arasýnda sayýlýr Kurban’ýn içinde fedakârlýk da vardýr Rabbimizin yukarýdaki ayette de belirttiði gibi kurbanlarýn etleri ve kanlarý kendisine ulaþmýyor Kurban vesile kýlýnarak bizlerin takvasý ölçülüyor Kimlerin Allah için vermeye muktedir olduðu tespit ediliyor

“Ýmkâný olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhýmýza yaklaþmasýn” diyor Sevgili Peygamberimiz… Bu sözden sonra baþka ne denir ki? Kurbanlarýnýz hayýrlý ve bereketli olsun Kurban bayramý milletimize huzur ve esenlik getirsin Buhranlarla cenk yerine dönüþtürülen ruhlarýmýz felah bulsun Bayramlar bayram olsun, kalpler huzurla dolsun

Zaman sular seller misali akýyor, mecrasýný buluyor en sonunda Zaman yine gönül deðirmenlerimizde öðütüldü ve gelinen noktada çok þükür ki bir baþka bayrama ulaþtýrdý bizi Bayramlar asýrlardýr dört gözle beklenir milletimiz tarafýndan Beklenen misafir kapýmýzý çalýyor yine Þimdi bütün gönüllerde sevgi panayýrlarý kurulmuþ, yüreðimiz bayram yerine dönmüþ Bayramlar milletleri kenetleyen müstesna zaman dilimleridir þüphesiz Yýl boyunca deðiþik sebeplerle daðýnýklaþan insanlar, bayramlarla birlikte toplanýrlar Böylece insanlar arasýnda kaynaþma ve yakýnlaþma gerçekleþir; dostluklar pekiþir, kin ve haset ortadan kalkar

Kurban; kim ne derse desin, Ýslam’ýn en büyük þiarlarýndan biridir Kelime anlamý ‘yaklaþmak’ olan kurban, kulu Allah’a yaklaþtýrýr Kurban þükür, teslimiyet ve fedakârlýk ekseninde gerçekleþtirilen bir ibadettir Allah’a teslimiyetin zirvesidir kurban… Hz Ýbrahim’in can parçasý Ýsmail’i Hakk için feda edebileceðinin, herkesin de can parçalarýný feda edebilecek bir imanî ruh zenginliðine sahip olmasý gerektiðinin hatýrlatýlmasýdýr bu ibadet Kurban bir anlamda da Hz Ýbrahim’in güzel hatýrasýdýr Onun fedakârlýðýnýn niþanesidir

Son yýllarda sözde hayvan sevgisini insan sevgisinin önüne koymak isteyen bir kýsým güruh, her þeyi olduðu gibi kurbaný da sulandýrma eðilimindedir Onlara göre kurban (hâþâ) vahþice bir ibadetmiþ; bir çeþit hayvan katliamýymýþ O kiþiler kurban kesmek yerine fakirlere sadaka vermeyi önermektedirler Hatta bunu organize etmektedirler Görünürde yardýmseverlik renginde olan bu davranýþ, aslýnda Allah’ýn dinini deðiþtirmeye yönelik bir eylemdir Müslümanlar bu çirkin tezgâha gelmemelidir Kurban baþkadýr, zekât ve sadaka baþka… Sapla samaný birbirine karýþtýranlar insanlarýn zihnini bulanýklaþtýrarak merhamet avcýlýðý yapmaktadýr Bu sahte yüzlere itibar edilmemeli, Allah’ýn emri dikkate alýnmalýdýr

Kurban Kur’an’da Allah’ýn emirleri arasýnda geçen önemli bir kulluk emaresidir Kurbanýn yeri hiçbir þeyle doldurulamaz “Rabbin için namaz kýl ve kurban kes”(Kevser S 2 Ayet) ifadesi bize baþka yorum hakký býrakmamaktadýr Kurbaný hayvan hakký ihlali olarak görenlerin belli ki gizli niyetleri vardýr Sizin bir adým ilerisini görmekten aciz olan aklýnýzý sevsinler! Yýl boyunca kesilen hayvanlarý görmez misiniz mezbahalarda Hem bütün varlýklar insanýn hizmetine sunulmamýþ mýdýr? Siz hiç et yemez misiz? Allah’ýn helal kýldýðýný haramlaþtýrma ve kerih gösterme salahiyetiniz var mý sizin? Siz de kim oluyorsunuz ki?

Kâinatý yaratan ve donatan Allah’ýn emri her þeyin önünde gelir O Rab ki, çocuklarýný bile kurban edebilecek sadakatte elçiler göndermiþtir Hakk ve hakikati yaymak için Dünyada Allah’a þartsýz teslim olan Ýbrahimler’in ve ona her halükârda tabi olan Ýsmailler’in sayýsý arttýkça dünya huzura kavuþacaktýr Dünya, o huzuru yakalayýnca esenlik beldesi olacaktýr Sizler de Nemrutlar’a karþý bir Ýsmail teslimiyetinde olun ki kurtulasýnýz

Kurban yüce Kur’an’da zikredilen önemli bir ibadettir O, vahþet deðil, aksine selamettir Hac Suresi’nde bununla ilgili pek çok ayet mevcuttur Bunlardan birisi de þudur: “Onlarýn etleri ve kanlarý asla Allah’a ulaþmaz Fakat ona sizin takvanýz (Allah’a karþý gelmekten sakýnmanýz) ulaþýr Böylece onlarý sizin hizmetinize verdi ki, size doðru yolu gösterdiðinden dolayý Allah’ý büyük tanýyasýnýz Ýyilik edenleri müjdele” (Hac S 37 Ayet)

Biz insanlar aralýksýz imtihan ediliyoruz Bu bazen mallarýmýzla, bazen musibetlere karþý sabrýmýzla, bazen de fedakârlýðýmýzla gerçekleþtiriliyor Kurban malla yapýlan ibadetler arasýnda sayýlýr Kurban’ýn içinde fedakârlýk da vardýr Rabbimizin yukarýdaki ayette de belirttiði gibi kurbanlarýn etleri ve kanlarý kendisine ulaþmýyor Kurban vesile kýlýnarak bizlerin takvasý ölçülüyor Kimlerin Allah için vermeye muktedir olduðu tespit ediliyor

“Ýmkâný olup da kurban kesmeyen bizim namazgâhýmýza yaklaþmasýn” diyor Sevgili Peygamberimiz… Bu sözden sonra baþka ne denir ki? Kurbanlarýnýz hayýrlý ve bereketli olsun Kurban bayramý milletimize huzur ve esenlik getirsin Buhranlarla cenk yerine dönüþtürülen ruhlarýmýz felah bulsun Bayramlar bayram olsun, kalpler huzurla dolsunMNihat Malkoç
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git