Temmuz 19, 2019, 04:13:03 ÖS
Haberler:

Mutlak hükümranlýk elinde olan Allah, yüceler yücesidir ve O'nun her þeye gücü yeter. (Mulk -1)

KURBANIMIZ KURB/ ANIMIZ OLMALI...!

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Kasým 26, 2009, 02:07:37 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

Kurbanýmýz kurb-anýmýz olmalýAnlama dair birþeyler aradý gözlerim Ne ki yine aradýðýný bulamadý Manaya ait, anlama dair pek birþeyler gözükmüyordu ortada Kurban Bayramý münasebetiyle televizyonlarda kaç(ýrýl)an boðalar, kendini yaralayan kasaplardan baþkasý yoktu
Hoþ bu memlekette zaten her fýrsatý ganimet bilip dini ve/veya dine ait her ne varsa magazinleþtirmeye çalýþmak konusunda fazlasýyla azimkar bir güruhun olduðunu biliyordum Bunlarý pek de garipsememek mi lazýmdý, doðrusu emin deðildim Bu güruh zaten ellerindeki kitle dönüþtürücü araçlarýný insanlarýn dini hassasiyetlerinin ve manevi hislerinin sair zamanlara nisbeten daha iþlenebilir halde olduðu zamanlarda, dinî motifleri magazinleþtirerek suretten sirete, zahirden maksuda, görünenden manaya vasýl eden tüm yollarý týkamak gayretindeydiler Bunu da biliyordum
Bunun bir örneðine yine son Ramazan ayýnda da þahit olmuþtum Birkaç yüzyýl önce yaþasa saray soytarýsý olmasý kuvvetle muhtemel bir Hoca(!)nýn hangi ilhama (!) binaen hangi hayal bahçesinden devþirdiði erbabýnca malum olan bazý laflarý, manevî hislerin vicdanlarý dinden yana bir ihtizaza getirmesi beklenen bir vasatta insanlarýn dünyalarýný kelmenin tam manasýyla iþgal etmiþti Dünyasý bu dünyadan ibaret olanlarýn, dinî argümanlarý dünyevî eðlencelerine bir materyal olarak kullanmasý, dünyevî hayatýn keyfini artýran bir magazinleþtirme amaliyesine argüman yapmalarý çok da garipsenecek bir hal olmasa gerekti Bayramý tatille özdeþleþtiren, vur patlasýn çal oynasýn formatýnda bir hayatýn en manidar (!) günleri haline getirenlere zaten alýþkýndým Onlar için otuz-kýrk sene sonraki hallerini görüp aðlayabilecek bir ruh inceliðine sahip olamasamda, kalbleri kalbeden, Hâdî olan Rabbimden hidayet talep ediyordum
Ne ki, ehl-i din içinde de anlamĂ˝n izinin sĂĽrĂĽldĂĽĂ°ĂĽnĂĽ, pratiklerin de en azĂ˝ndan taliplisi olunan bir ‘anlam’dan beslendiĂ°ini söylemek oldukça zor gözĂĽkĂĽyordu Gelenek-görenek belalĂ˝sĂ˝ndan beslenen ritĂĽeller bu canipte bir parça daha dini motiflerle icra edilmekteydi o kadar KurbanĂ˝n ifade ettiĂ°i kurbiyetten uzaktĂ˝k Kurbiyete bizi karib kĂ˝lacak bir ontolojinin taliplisi olabilecek bir enfĂĽsi derinliĂ°in Ă˝zdĂ˝rabĂ˝na katlanmayĂ˝ göze alamĂ˝yorduk ki DĂĽnyamĂ˝zĂ˝n hayata dair tasavvurlarĂ˝nĂ˝ adeta rölantiye almýþ bir formda tutmanĂ˝n dayanĂ˝lmaz ‘hafif’liĂ°iyle yaþýyorduk Yorumlamak yorulmakla mĂĽmkĂĽndĂĽ ve bizim yorulmaya pek niyetli olduĂ°umuz söylenemezdi Kurbana dair sohbetlerimizde, dĂĽnyamĂ˝zĂ˝ kurbiyete karib eyleyecek yorumlar ve bu yorumlarĂ˝n hisslendirdiĂ°i bir hal yoktu Yorumun olmadýðý yerde anlam olsa bile biz anlama karib olamamanĂ˝n yanĂ˝nda anlam garibi olurduk Kuyruksokumu yaĂ°lĂ˝ mĂ˝, yaĂ°sĂ˝z mĂ˝ olmalĂ˝ydĂ˝? Kurbanlýðýn ĂĽzerinde yumurta ne kadar sĂĽre durmalĂ˝ydĂ˝? ‘Mal’dan anlamanĂ˝n tĂĽm inceliklerine dair geniĂľ mĂĽtebahhiremizi millet olarak herĂľeyden anlayan o bildik yapĂ˝mĂ˝zĂ˝n verdiĂ°i bir aymazlĂ˝kla dillendiriyorduk Ehl-i din içerisindede kurbana dair sohbetler, kasaplĂ˝k sanatĂ˝nĂ˝n incelikleri ve kurban kesme maceralarĂ˝mĂ˝zĂ˝ ifĂľa eden eden söylemlerden ibaretti Ăťstisnalar illaki vardĂ˝ ve/fakat hĂĽkĂĽm ekseriyete göre verilirse Ăľayet, ehl-i dĂĽnya tabir edilenlerin bayramĂ˝ tatillleĂľtirmesine mukabil, ehl-i dinin de kurbanĂ˝n ve bayramĂ˝n anlamĂ˝nĂ˝ ta’til ettiĂ°ini söylemek pekala mĂĽmkĂĽndĂĽ Kurbana dair tasavvurumuz böylesi bir ta’til ediĂľin(ataletin) kurbanĂ˝ iken de, dĂĽnyamĂ˝zda olan dilimize taþýnĂ˝yordu
Oysa ki kurban bizi kurbiyete karib kĂ˝lmak içindi Bize ait olanĂ˝, bizim olanĂ˝, Rabbimiz için Kurban ediyor, O’na yakĂ˝nlaĂľmanĂ˝n önĂĽndeki o ‘ben’ ve ‘bana ait’ engelini kesmiĂľ oluyorduk Býçakla kestiĂ°imiz anĂ˝, bizi Karib olandan uzak eyleyebilecek ‘ben’ ve ‘benim’ leri O’na karib olmak için, Karib olanĂ˝n akrebiyetin(d)e kurbiyyet kesbetmek için kurb-anĂ˝ eyliyorduk kurbanĂ˝mĂ˝zla Bu kurb-anĂ˝ bir ibadet idi, bu hali/vicdani ibadet halindeki kurbiyetimizi sair zamanlara taþýyĂ˝p , ibadetimizi ubudiyetle ikmal etmemiz gerekiyordu Ăťbrahim(as) gibi, bizi, bize ait olanĂ˝, esbabĂ˝mĂ˝zĂ˝ önceleyen nefsimize býçak çekmekti kurban Ă–lĂĽmĂĽn ve fenanĂ˝n bize biraz önce yaĂľayan hayvanĂ˝nki kadar yakĂ˝n,karib olduĂ°unu bilmekti kurban KurbanĂ˝mĂ˝z O’nun mĂĽlkĂĽ idi, bizde O’nun hem mĂĽlkĂĽ hem memlĂĽkĂĽ olarak O’nun emr ve ihsanĂ˝yla mĂĽlkĂĽnde tasarruf ediyorduk Hem mĂĽlk, hem memlĂĽk ve hemde mĂĽlkĂĽnde tasarruf eden olarak, ne mĂĽlkĂĽ sahiplenebilirdik, ne memlĂĽk olarak mal sahibi gibi davranabilirdik nede bize ait olmayan mĂĽlkte nefsimizin istediĂ°i gibi tasarruf edebilirdikHem kurban bizi bu manaya da karib eyliyordu Sair zamanlarda karĂ˝ncayĂ˝ dahi incitmemekten sorumlu insan, o gĂĽn Rabbinin emri olduĂ°u için cana kastediyordu Bu haliyle hayatĂ˝nĂ˝n merkezindeki hayr ve Ăľerr telakkilerinin kaynaĂ°Ă˝nĂ˝n Rabbinin emri ve nehyi olduĂ°unu ikrar etmekteydi insan O’nun emriyle karĂ˝nca dahi incitilmeyecekti, O‘nun emriyle kurbanlar kesilecekti
Böylelikle Rububiyet saltanatĂ˝nĂ˝n belki en bariz tezahirleri olan hĂ˝fzetme ve imate etme saltanatlarĂ˝nĂ˝nda HafĂ®z ve MĂĽmĂ®t olan Rabbine ait oluĂľuna Ăľahit olmaktaydĂ˝ insan O’nun verdiĂ°ini, emanet ettiĂ°ini yine O’na döndĂĽrĂĽyordu HerĂľeyin ve kendisininde yine O’na dönĂĽcĂĽ olduĂ°unu hatĂ˝rlĂ˝yordu insan EsbabĂ˝na býçak çekip, nefsinin Rabbine karþý tamamen pratik tazammunlara itibar eden aidiyet hissini, ‘mĂĽlk ve memlĂĽk olma’ hissini, aklĂ® ve nazarĂ® olandan hali ve vicdani bir forma terfi ettiriyordu Akli olan hali olana karib kĂ˝lĂ˝nĂ˝yor, akrebiyeti ilahiyenin inkiĂľafĂ˝nda kurbiyet kesbediliyordu KurbanĂ˝nĂ˝ akrebiyete karib olmak için bir kurb-anĂ˝ eylemeliydi insan Kurb-anĂ˝nĂ˝n hali/vicdani/akli marifet ve tefekkĂĽrĂĽnĂĽ diĂ°er zamanlarĂ˝na da taþýmalĂ˝ ve bu halin besleyeceĂ°i bir huzur-u ilahide bulunmanĂ˝n huzurunu yaĂľamalĂ˝ydĂ˝ KurbanĂ˝yla esbabĂ˝ndan beslenen nefsini, nefsinden beslenen benliĂ°ini ve abd olmaktan öte tĂĽm sahte aidiyetlerini terkedip, onlarĂ˝n canĂ˝na kastedip kendini ve kendine ait olanĂ˝ Rabbine has kĂ˝lmalĂ˝ydĂ˝ “Þüphesiz benim namazĂ˝m, kurbanĂ˝m, hayatĂ˝m ve ölĂĽmĂĽm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir”


(bkz En’am 162) manasĂ˝nĂ˝ dĂĽnyasĂ˝na taþýmalĂ˝ydĂ˝ kurbanĂ˝yla KurbanĂ˝nĂ˝ Rabbine karþý kurb-anĂ˝ eylemeliydi Kurbiyetini Karib olan Rabbine hasr etmeliydi Metin ErgöktaĂľ
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...