Temmuz 18, 2019, 12:54:23 S
Haberler:

Yeryüzünü size boyun eðdiren O'dur. Þu halde yerin omuzlarýnda (üzerinde) dolaþýn ve Allah'ýn rýzkýndan yeyin. Dönüþ ancak O'nadýr.(Mulk -14)

Kurban Etinin ve Derisinin Hükmü

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 26, 2009, 02:09:43 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...
Kurban Etinin ve Derisinin Hükmü


Adak kurbaný dýþýndaki her çeþit kurbandan sahibi faydalanabilir Kurban etinin efdal olan kullanma þekli üç parçaya bölünmesidir Bir parçasý fakirlere ve yoksullara daðýtýlýr Bir bölümü akraba ve hýsýmlara hediye edilir, son bölümü ise aile fertlerinin ihtiyacý için ayrýlýr Ailesi kalabalýk olan orta halli kimseler kurban etinin tamamýný evinde yiyebilir
Kurbanýn derisi hayýr kurumlarýna veya fakirlere verilir, yahutta evde kullanýlabilir, satýp parasýný almak mekruh olduðu gibi kurban kesilmeden önce tüyünden gücünden ve sütünden faydalanmak da mekruhtur Kesildikten sonra yünleri kýrpýlýp kullanýlabilir
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git