Haziran 27, 2019, 04:51:36 ÖÖ
Haberler:

Neredeyse cehennem öfkesinden çatlayacak! Her ne zaman oraya bir topluluk atýlsa, onun bekçileri onlara: Size, (bu azap ile) korkutucu bir peygamber gelmemiþ miydi? diye sorarlar. (Mulk -8)

Kurbanlarýmýz "þiddetin "deðil, "þefkatin" muhataplarýdýr...!

Baţlatan ...TefekkĂĽr..., Kasým 25, 2009, 07:55:50 ÖS

« önceki - sonraki »

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

...TefekkĂĽr...

Kurbanlarýmýz þiddetin deðil, þefkatin muhataplarýdýr
Kurban kesmek bir acýmasýzlýk örneði deðildir Tam aksine bütün sene boyunca nefisleri adýna hayvan kesen insanlarýn senede bir tek gün Allah adýna kurban kesmeleri, o kurbaný Yaratan'ýn emrini yerine getirmenin bir gereðidir
Böylece hayatýný kurban olarak feda eden hayvanlar, Yaratan'ýn emriyle þiddetin deðil þefkatin muhatabý olarak ibadet kurbaný olma þerefine de eriþmiþ olurlar

Nitekim kurbanlýk hayvanýný ite kaka götürerek ayaðýný baðlayýp yere yatýrdýktan sonra býçaðýný bilemeye baþlayan adama Efendimiz (sas)'in ikazý düþündürücü olmuþtur:

-Ey Allah'ýn kulu! Bu ne acýmasýzlýk böyle? Kurbaný kesim yerine eziyet etmeden götür, zahmet vermeden yatýr, acý çektirmeden þefkat kurbaný olarak görevini bitir!

Bu sebeple, Allah adýna kurban kesen Müslüman, fevkalade dikkatli ve þefkatli davranýr, hayvana eziyet ederek götürmekten, zahmet vererek yatýrmaktan, kesim anýný uzatarak acý vermekten olanca dikkatiyle kaçýnýr Hatta kurbaný keserken dahi (Bismillahi Allahü ekber) demekle yetinir, Besmele'nin gerisini okuyarak kesim anýný uzatmaktan da çekinir Çünkü Besmele'nin kalan kýsmýnda Allah'ýn, Rahman ve Rahim sýfatlarý vardýr Kurban kesimi sýrasýndaki uygulama ise bu iki þefkat sýfatýna zýt gibi göründüðünden o sýfatlarý zikretmeden (Bismillahi Allahü ekber) diyerek þefkatle kesimi bitirir, kesim anýný uzatmama þefkati gösterir Böylece hayatýný Yaratan'ýn emrine feda etmiþ olan kurbanlýðýna karþý görevini þefkatle yapmýþ olmanýn huzurunu yaþar

Bazen de kesim anýnda (Bismillahi Allahü ekber) demeyi unutan da olabilir Bu durumda niyetine göre hüküm verilir Þayet heyecandan ve aceleden söyleyememiþse bir mahzur olmaz Ama inkârdan, yani inanmadýðýndan terk etmiþse bu et yenmez Çünkü terki, inkâr ve inançsýzlýktan gelmiþtir Zaten bir Ýlahi kitaba inanmayanýn kestiði de yenmez Eðer kesenin ne durumda olduðu bilinemezse kestiði yenecek inançta biri olduðu kabul edilerek vesveseye kapýlmaya gerek duyulmaz

-Kurbanýn tümü de Allah adýna olduðundan, etinden, derisinden kesim ücreti verilemez Kesim ücreti ayrý olarak verilmeli, et ikram edilecekse bu da ayrýca hediye olarak ikram edilmelidir

-Kurban dinin bir emri olarak kesildiðinden eti de, derisi de dine karþý olan yerlere verilmez Yani din kendi aleyhine kullanýlýr duruma düþürülmez Hep dine saygýlý yerler tercih edilir Ancak komþu hakký unutulmaz, dinî hayat yaþamasa da komþuya ikramda bulunulur, gönlü kazanýlmaya gayret edilir

-Kurban kesimine en layýk olan, kesimi en kolay yapandýr Bu itibarla bizzat kesmek mümkün olduðu gibi ehil olana kestirmek, yahut da muhtaç olanlara hibe ederek kestirmek de mümkündür

-Bayramda ölmüþleri adýna kurban kesen, parasýný kendisi verdiði için bu kurbanýn etinden yiyebilir Kendi baðýþý deðil de vasiyet gereði olarak keserse bundan yiyemez

-Kurban, aile içinde kendisine kurban vacip olacak kadar imkâna sahip olanýn mükellefiyeti olduðundan, aile içinde kimin adýna kesileceði konusunda bir þüpheye mahal kalmaz Çünkü imkân kiminse borç da onundur Kendisine kurban kesmek vacip olmayanýn, kurbanýn bu sene de kendi adýna kesilmesi isteði yerinde bir talep olarak görülmez Borç kiminse ödeme de ona ait olur

-Efendimiz (sas) kurban bayramlarýnda hem kendi adýna, hem de ümmetinin kurban kesmeyenleri adýna olmak üzere hep ikiþer kurban kesmiþtir Bu sebeple ümmetinin kurban kesenleri de Efendimiz (sas)'in adýna ayrýca kurban kesebilirler Efendimiz kurbana büyük önem verdiðinden dolayý Veda Haccý'nda hayatýnýn her senesine bir kurban düþmesi niyetiyle (63) kurban kesme örneðini de vererek kurbansýz senesinin geçmemiþ olmasýný istediði de anlaþýlmýþtýr

-Sýðýr cinsinden ortaklaþa kurban kesenler et taksiminde eþit ve adil paylaþmaya dikkat ederler Mümkünse eti götürü usulü ile deðil de tartý ile taksim etmek uygun olur Ortaklardan hiçbirinin zihnine hakkým olaný alamadým, ötekiler fazlasýyla aldý gibi bir vesvese oluþmamasýna dikkat ederler

AHMED ĂžAHĂťN
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiĂ°im de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...