Haziran 26, 2019, 10:03:43 S
Haberler:

Fakat daha görmeden Rablerinden (azabýndan) korkanlara gelince, onlar için gerçekten hem baðýþlanma hem de büyük mükâfat vardýr. (Mulk -12)

Mezheplere göre Kurban kesmenin hükmü nedir?

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 25, 2009, 07:38:15 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Mezheplere göre Kurban kesmenin hükmü nedir?
Kurban kesmenin hükmü:

Fakihler kurban kesmenin hükmü hakkýnda farklý görüþlere sahiptir Acaba kurban kesmek vacip midir, yoksa sünnet midir?

Ebu Hanife ve talebeleri þehirlerde ikamet eden þehir halký üzerine her sene bir defa kurban kesmek vaciptir, demiþlerdir, Tahâvî ve baþkalarý Ebu Hanife'nin görüþüne göre vacip, Ebu Yusuf ile Muhammed'in görüþlerine göre sünnet-i müekkede olduðunu zikretmiþlerdir(Tekmiletü Fethi'l-Kadîr, VIII, 67; el-Lübâb, III, 232; Tebyînü'l-Hakâik, VI, 2; el-Bedâyi', V 62)

Hanefierin dýþýnda kalanlara göre vacip deðil, müekket bir sünnettir (BÝdâyetü'l-Müctehid, 1, 415; el- Kavânînu'l-Fýkhiyye, 186; eþ-Þerhu'l-Kebîr, II, 118; Muðni'l Muhtâc, IV, 282 vd; et-Mühezzeb, I, 237; et-Muðni, VIII, 617; Þerhu'r-Risâle, I, 366)

Gücü yeten kimsenin onu terketmesi mekruhtur Malikîlerce meþhur olan görüþe göre Mina'da olan hacýlarýn dýþýndakiler hakkýndaki hüküm böyledir Yine onlara göre daha mükemmeli, gücü yeten kimsenin yanýnda bulunan her kiþi için bir kurban kesmesidir Bir kimse yanýnda bulunan ve nafakasýný saðlamasý vacip olan her kiþi için kurban kesmek isterse, mezhebin görüþüne göre caizdir Þafîflere göre kurban kesmek, tek baþýna olan kimse hakkýnda ömründe bir defa aynî sünnettir Eðer ev halký birden fazla ise sünnet-i kifâyedir Ev halkýndan her hangi birisi bunu yerine getirecek olursa, hepsi için yeterli olur

Kurban kesmenin vacip oluþuna dair Hanefilerin delili Peygamberin (asm) þu buyruðudur: "Kim geniþlik ve imkân bulur da kurban kesmezse bizim namazgahýmýza yaklaþmasýn" (Ahmed ve Ýbni Mace, Ebu Hureyre'den rivayet etmiþlerdir Neylü'l-Evtâr, V, 108)

Hanefîler der ki: Böyle bir tehdit ancak vacibin terki hakkýnda söz konusudur Diðer taraftan kurban kesmek, "kurban günü" denilmek suretiyle kurban kesme vaktinin kendisine izafe edildiði Allah'a yaklaþtýncý bir ibadettir Bunlar kurban kesmenin vacip olduðunu göstermektedir Çünkü buradaki izafet, ihtisas dolayýsýyladýr Ýhtisas da o günde kurbanýn olmasýna baðlýdýr Vücup ise, bütün insanlar açýsýndan zahirde öyle bir þeyin varlýðýna götürür

Cumhur gücü yetenin kurban kesmesinin sünnet olduðuna bir takým hadisleri delil göstermiþlerdir: Bu hadislerden birisi Ümmü Seleme'nin rivayet ettiði þu hadistir: "Resulullah (as) buyurdu ki: "Zilhicce'nin hilâlini görüp sizden her hangi birisi kurban kesmek isterse, saçlarýný ve týrnaklarýný kesmesin" (Buharî müstesna Cemaat rivayet etmiþtir Neylü'l-Evtâr, V, 112) Bu hadi s-i þerifte kurban kesmek, isteðe baðlý býrakýlmýþtýr Ýsteðe baðlý býrakmak ise vacip kýlmaya aykýrýdýr

Bir diðer delil Ibni Abbas'ýn rivayet ettiði þu hadistir: "Resulullah (as)'ýn þöyle buyurduðunu duydum: "Üç þey vardýr ki bana farzdýr, sizin için nafiledir: Vitir, kurban kesmek ve kuþluk namazý" (Ahmed Müsned inde Hâkim Müstedrek'de ve Darakutnî rivayet etmiþtir Hâkim, hakkýnda bir þey söylememiþtir Ancak senedinde Neseî ve Darekutnî'nin zayýf olduðunu belirttiði bir ravi vardýr Nasbu'r-Râye, IV, 206)

Tirmizî de þunu rivayet etmektedir: "Ben kurban kesmekle emrolundum; bu sizin için bir sünnettir"

Bunu destekleyen bir baþka husus þudur: Kurban kesmek, etinin daðýtýlmasý vacip olmayan bir boðazlama iþlemidir O da akika gibi vacip olmaz Hanefilerin delili olan hadis, cuma günü gusletmenin müstehaplýðýný tekit eden þu hadiste olduðu gibi tekide yorumlanýr: "Cuma günü gusletmek, ergenlik yaþýna gelmiþ her kiþi için vaciptir,"(Bu hadisi Ahmed ve Kütüb-Ý Sitte sahipleri Ebu Said el-Hudrî'den rivayet etmiþlerdir Sübülü's-Selâm, I, 87)

Diðer taraftan Hz Ebu Bekir ve Hz Ömer'in kurban kesmediklerine dair haberler de bunu göstermektedir Onlarýn kurban kesmemelerinin sebebi, insanlarýn bunu va­cip görmelerinden korkmalarý idi(Beyhakî ve baþkalarý hasen bir senet ile rivayet etmiþlerdir) Ayrýca (ahkâmda) aslolan vacip olmamasý­dýr

Kurban kesmenin her ev için bir sünnet-i kifâye olduðuna dair Þafýîlerin delili ise Mihnef b Süleym'in rivayet ettiði þu hadistir: "Peygamber (as) ile birlikte du­ruyorduk Onun þöyle dediðini iþittim "Ey insanlar! Her aile halkýna her sene bir kurban düþer" (Ahmed, Ýbni Mace ve Tirmizî rivayet etmiþ olup Tirmizî bu, hasen-garip bir hadistir, demiþtir Neylü'l-Evtâr, 138)Diðer taraftan ashab-ý kiram Peygamber (as) döneminde kur­ban kesmekte idiler Zahire göre Peygamber (as) onlarýn bu durumlarýný biliyor ve reddetmiyordu (Bu hadis Ýbni Mace ve Tirmizî'nin rivayeti ile sabit olmuþtur Tirmizî, Atâ b Yesâr'dan gelen rivayetin sabit olduðunu belirtmiþtir Neylü'l-Evtâr, V, 120)Aynca Hz Peygamber (as) semiz, boynuzlu ve siyah-beyaz renkli iki adet koçu, birisini ümmeti adýna, diðerini de kendisi ve aile halký adýna kesmiþtir(Ýbni Mace, Hz Aiþe ve Ebu Hureyre'den rivayet etmiþtir Nasbu'r-Râye, IV, 215)Tek baþýna olan kimsenin ömründe bir defa kurban kesmesinin sünnet-i ayn olduðuna dair Þafiîlerin delili de, emrin tekrarý gerektirmediði þeklindeki görüþle­ridir (Þafiiler usullerinde þunu belirtmiþlerdir: Emir ne tekrarý gerektirir, ne de bir defayý ifade eder Onun ifade ettiði tekrar veya kaç defa olacaðýný belirtmeksizin mahiyetin yapýlmasýdýr Þu kadar var ki, bu mahiyetin gerçekleþtirilmesi, bir defadan daha az ile mümkün deðildir O bakýmdan bir defa yapmak, emredileni yerine getirmenin zaruri miktarýndan yer alýr Þerhu'l-Ýsnevî, II, 43)

Kaynak: Ýslam Fýkhý Ansiklopedisi, Prof Dr Vehbe Zuhayli
Sorularla Ýslamiyet Editör
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git