Haziran 17, 2019, 10:48:41 S
Haberler:

Biz insana, ana-babasýna iyi davranmasýný tavsiye etmiþizdir. Çünkü anasý onu nice sýkýntýlara katlanarak taþýmýþtýr. Sütten ayrýlmasý da iki yýl içinde olur. (Ýþte bunun için) önce bana, sonra da ana-babana þükret diye tavsiyede bulunmuþuzdur. Dönüþ ancak banadýr. (Lokman -14)

Kurbanýn Her Bir Kýlýna Bir Sevap...!!!

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 25, 2009, 07:33:31 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Kurbanýn Her Bir Kýlýna Bir SevapZeyd Ýbnu Erkam (radýyallahu anh) anlatýyor:

Rasulullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ashabý:

“Ey Allah’ýn Rasulü” dediler “Bayram günü kesilen þu kurban nedir?”

“Bu babanýz Ýbrahim (aleyhisselam)’ýn sünnetidir” buyurdular

Ashab:

“Pekiyi, kurban kesmede bize ne gibi sevap var ey Allah’ ýn Rasulü” dediler

“Kurbanýn her bir kýlý için bir sevap ” buyurdular

Ashab tekrar:

(Kesilen kurban koyun kuzu gibi) yünlü ise ey Allah’ýn Rasulü (sevap nasýl olacak)?” diye sordular

Aleyhissalatü vesselam Efendimiz:

“Yünün her bir kýlý için de bir sevap var” buyurdular

Bir baþka hadiste; “Kimin geçim durumunda bir geniþlik olur da kurbanýný basite alýp kesmezse, o bizim namazgahýmýza yaklaþmasýn” buyrulur

Bir baþka hadiste ise; “Hayvanýn iyi ve güzelini kurbanlýk olarak seçin, çünkü o sýrat köprüsünde size bineklik yapacaktýr” buyrulur

Hazreti Ali (radýyallahu anh), birisi Peygamber Efendimiz için olmak üzere iki tane koç keserdi Kendisine bunun sebebi sorulduðunda:

“Allah Rasulü bana yaþadýðým müddetçe kendisine kurban kesmemi vasiyet etti Asla bunu terk etmem” buyurmuþlardýr

Peygamber Efendimizin, Hazreti Ali’ye kendisi için kurban kesilmesini vasiyet etmesi, O’nun adýna kurban kesilmesini sevdiðine delalet eder

Hazreti Cabir b Abdullah'tan rivayete göre; “Peygamber Efendimiz, Veda haccýnda kurban edilmek üzere 100 deve getirtmiþti 63 yaþýnda olduðu için her bir senesi için birer deve kurban olmak üzere bizzat kendisi kesmiþ, geri kalanlarý da Ali'ye kestirmiþtir Sonra her bir deveden bir parça alýndý Beraberce piþirildi Sonra etinden yediler ve çorbasýndan içtiler”

Ýbn-i Arabi ve Mevlana’ya göre en büyük kurban nefistir Zor olan; heva ve heveslerimizi Allah yolunda kurban edebilmektir

Baðdadi hazretleri de, ‘Mina’da kurban kesen bir mü’minin eðer nefsinin bütün arzularýný boðazlamazsa kurban etmiþ olmayacaðýný’ söyleyerek müminleri uyarýyor

Üstad Bediüzzaman diyor ki: “Kurban olarak kesilen bir koyuna ahirette bir vücud-u baki vererek sýrat üzerinde sahibine Burak gibi bir binek olmasý Rahman’ýn nihayetsiz merhametinden uzak deðildir”

Kurban, kesenin nefsine bedel kesilir Kiþinin kendi nefsini Allah’a kurban etmesi manasýný taþýr Hazreti Ýsmail gibi kendini býçaða emanet edebilme teslimiyetidir

Kurbanlýk hayvan incitilmeden kýbleye karþý kesmek için yatýrýlýnca þöyle niyet edilir:

“Ya Rabbi! Þu vücudum Sana karþý o kadar hata, o kadar isyan etti ki, affedilebilmem için bu vücudu Sana kurban etmem icap ediyor Fakat Sen þeriatýnla insan kurban etmeyi haram kýldýðýndan vücuduma bedel olarak bu hayvaný kesiyorum, kabul eyle Ya Rabbi, Bismillahi Allahu Ekber ”

Bediüzzaman Hazretleri 17 Söz’de þöyle der: “Hem o Rahmân'ýn nihayetsiz rahmetinden uzak deðil ki, nasýl vazife uðrunda, mücahede iþinde telef olan bir nefere þehadet rütbesini veriyor ve kurban olarak kesilen bir koyuna, âhirette cismanî bir vücud-u bâki vererek Sýrat üstünde, sahibine burak gibi bir bineklik mertebesini vermekle mükâfatlandýrýyor Öyle de, sair zîruh ve hayvanatýn dahi, kendilerine mahsus vazife-i fýtriye-i Rabbâniyelerinde ve evâmir-i Sübhâniyenin itaatlerinde telef olan ve þiddetli meþakkat çeken zîruhlarýn, onlara göre bir çeþit mükâfat-ý ruhaniye ve onlarýn istidatlarýna göre bir nevi ücret-i mâneviye, o tükenmez hazine-i rahmetinde baîd deðil ki bulunmasýn; dünyadan gitmelerinden pek çok incinmesinler, belki memnun olsunlar”

Hac Suresi:

36- Kurbanlýk deve ve sýðýrlarý Allah'ýn size olan niþanelerinden kýldýk Sizin için onlarda hayýr vardýr Ön ayaklarýnýn biri baðlý halde keserken üzerlerine Allah'ýn adýný anýn Yanlarý yere yaslandýðý vakit de onlardan yiyin, kanaat edip istemeyene de, isteyene de yedirin Böylece onlarý sizin buyruðunuza verdik ki, þükredesiniz

37- Elbette onlarýn etleri ve kanlarý Allah'a ulaþmayacaktýr Ancak O'na sizin takvanýz erecektir Onlarý bu þekilde sizin buyruðunuza verdi ki, size yolunu gösterdiðinden dolayý, Allah'ý tekbir ile yüceltesiniz (Ey Muhammed!) Vazifelerini güzelce yapan iyilik sevenleri müjdele

Maide Suresi:

27- Onlara Âdem'in iki oðluyla ilgili haberi hakkýyla oku Hani her ikisi birer kurban sunmuþlardý, birinden kabul edilmiþ, diðerinden kabul edilmemiþti (Kurbaný kabul edilmeyen, ötekine): “Seni öldüreceðim” demiþti Diðeri ise þöyle demiþti: “Allah, yalnýz kendisinden korkanlardan kabul eder”


Filiz Konca
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git