Haziran 27, 2019, 04:21:22 S
Haberler:

Sözünüzü ister gizleyin, ister açýða vurun; bilin ki O, kalplerin içindekini bilmektedir. (Mulk -13)

Kurbanlýk Boðazlanmadan Önce Yavrularsa?

Balatan ...Tefekkür..., Kasm 25, 2009, 07:32:01 S

« nceki - sonraki »

0 ye ve 1 Ziyareti konuyu incelemekte.

Aa git

...Tefekkür...

Kurbanlýk Boðazlanmadan Önce Yavrularsa?

Kurbanlýk olan hayvan boðazlanmadan önce yavrularsa o da annesiyle beraber kesilir Bu hüküm kendisine kurban vacip olmadýðý halde kurbanlýðý satýn alýp kendine vacip kýlan fakir hakkýndadýr Çünkü kurban bizzat o hayvana taalluk etmiþtir ki yavrusu da kendisine tabidir Eðer bu yavru boðazlanmayýp satýlýrsa parasýný tasadduk etmek gerekir Þayet yavru eyyâm-ý nahr geçinceye kadar boðazlanmaz ve elde tutulursa tasadduk edilir Zengin, yavruyu eyyâm-ý nahr'dan önce veya sonra kesebileceði gibi eyyâm-ý nahr'da diri olarak tasadduk da edebilir Eðer eyyâm-ý nahr'da satýlmýþ olursa kýymeti tasadduk edilir Yavru kesilmez ve satýlmaz ise diri olarak tasadduk edilir (1)
Kaynak: 1) Kurban, Saffet KÖSE, Þamil Ýslam Ansiklopedisi
Rabbim,her vesiLede SENÝN keremin saklýdýr,
SebepLer sayýsýnca hamd SANA....


“Benimdir” diye bildiklerim Senindir
Beni bende olanlara bende etme
“Ben” diye bildiðim de Senin emrindir
Beni bende býrakýp Senden etme
Rabbim, yüzümü Sana döndüm
Gönlümü de Sana çevir
Rabbim, bir Seni bir bildim
Sevdalarýmý Sende bitir...

Yukar git